Om Lånekassen

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Kunnskapsdepartementet.

Vi gjør utdanning mulig

Lånekassen ble etablert i 1947 som et virkemiddel for å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle samfunnslag.

Lånekassen er både en bank og en del av velferdsstaten. Siden opprettelsen har vi tilbudt lån og stipender til elever og studenter, i den hensikt å gi alle norske borgere tilgang til utdanning, uavhengig av bakgrunn.

Vi skal bidra til å gjøre utdanning mulig for alle

Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte utdanningsstøtteordningene som er fastsatt av Stortinget, slik at de bidrar til

  • like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold
  • å sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse
  • at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt

Lånekassen er en digital virksomhet

Siden 1980-tallet har vi satset på digitalisering og massehåndtering av søknader for å sikre effektiv forvaltning av utdanningsstøtteordningene. I dag har elever, studenter og tilbakebetalere heldigital dialog med Lånekassen. Tre fjerdedeler av søknader om stipend og lån blir behandlet uten at et menneske må vurdere dem.

På grunn av den digitale satsningen kan en liten organisasjon som Lånekassen med drøyt 300 faste ansatte forvalte kundeforhold med over 1,1 millioner kunder.

Lånekassens strategi
PDF
Jobb i Lånekassen
Rammebetingelser fra Kunnskaps-departementet

Organisasjonen

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt kunnskapsdepartementet.

Lånekassen ledes av et styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Styret består av åtte faste medlemmer, der to er elev- og studentrepresentanter og to er ansattrepresentanter. Styret skal, på vegne av departementet, følge opp virksomheten og kontrollere at Lånekassen utfører oppgavene sine i samsvar med departementets styringssignaler og retningslinjer.

Organisering

Lånekassen har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim og Ørsta.

Vi er organisert i følgende avdelinger og staber:

  • Stab for styring og organisasjonsutvikling
  • Kommunikasjonsstab
  • Saksbehandlingsavdeling
  • Utviklingsavdeling
  • IT-avdeling
Ledelsen
Styret
Klagenemnda
Personvernombudet
Årsrapporter