Personvernombudet

Lånekassens personvernombud ivaretar personvernet ditt i kundeforholdet med oss.

Personvernombudet

Som kunde har du rett til å få vite hvilke personopplysninger Lånekassen har registrert om deg. Ønsker du innsyn, må du be om dette skriftlig. Dersom Lånekassen har registrert uriktige eller mangelfulle opplysninger, har du krav på at de blir rettet.

Lånekassen er avhengig av opplysninger om deg for å ivareta dine kundeinteresser og behandle søknaden din korrekt. Vi får opplysninger fra deg og direkte fra andre som Lånekassen har hjemmel for å innhente informasjon fra (som skatteetaten, Folkeregisteret og læresteder). Informasjonen vi innhenter, blir bare brukt til de formålene vi opplyser om.

Lagring av informasjon

Lånekassens behandling av kundeopplysninger er knyttet til tre hovedområder; tildeling av stipend og lån, tilbakebetaling av lån og innkreving av misligholdte lån. Vi lagrer personinformasjon så lenge det er nødvendig for å ivareta ditt kundeforhold. Vi plikter også å overholde aktuelle lover/forskrifter og samfunnsmessige interesser.

Personopplysninger kan oppbevares til historiske, vitenskapelige og statistiske formål selv om de ikke lenger er nødvendige etter sitt opprinnelige formål. Forutsetningen er at samfunnets interesse for lagring av personopplysninger klart overstiger de ulempene dette kan medføre for deg som kunde.

Personvernombud i Lånekassen

Lånekassen har et personvernombud som ivaretar personverninteressene både til Lånekassens kunder og ansatte i virksomheten. Ordningen er tilrettelagt og administrert av Datatilsynet. Personvernombudet kan gi råd og veiledning hvis du har generelle spørsmål om Lånekassens behandling av personopplysninger, eller om vern av de data vi har registrert om deg som kunde.

Lånekassens personvernombud er Liv Bergliot Simonsen. Hun kan nås på e-post eller per post:

Personvernombudet
Lånekassen
Postboks 191
Økern
0510 Oslo

Av hensyn til personvernet ditt, skal du ikke sende sensitiv informasjon på e-post, som for eksempel opplysninger om helsen din.

Svar på henvendelser

Hvis du henvender deg til Lånekassen om innsyn eller andre rettigheter, har du krav på svar innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn. Du kan kreve skriftlig svar. Dersom særlige forhold gjør det umulig for Lånekassen å gi et fyllestgjørende svar innen fristen, vil du motta et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og tidspunktet du kan vente svar.