Yrkesutdanning i Norden

Gjelder deg som tar yrkesutdanning i Sverige, Danmark, Finland eller på Island.

Hvor mye kan jeg få?

Dette er hva du kan få i stipend og lån for et helt studieår:
  • inntil 151 690 i basislån
  • inntil 77 192 i skolepengelån

Stipend og lån til yrkesutdanning i Norden

Du kan få stipend og lån til å ta yrkesutdanning i andre nordiske land, hvis utdanningen er offentlig godkjent i det landet du skal flytte til, og gir rett til lån og stipend i dette landet.

Hva regnes som yrkesutdanning?

Du kan for eksempel få lån og stipend til å ta erhvervsutdanning i Danmark, yrkesutdanning (YH) og kommunal voksenopplæring (komvux) i Sverige.

Alle studenter får basislån og noen får skolepengelån

De fleste får to forskjellige typer lån til utdanning i Norden. Basislån og skolepengelån hvis du skal betale skolepenger.

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene.

Betaler du skolepenger til skolen, kan du få lån til dekning av det, opp til et maksbeløp.

Du søker om stipend og lån én gang hvert år

Du må søke om studiestøtte hvert år. Skjer det noe under studiene, som at du slutter før eksamen eller du vil bytte utdanning, logger du deg inn og melder ifra til oss.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Du må sende oss informasjon etter du er ferdig med utdanningen

Fordi vi ikke får inn informasjon om beståtte eksamener eller bekreftelse på hvor mye skolepenger du har betalt fra utenlandske læresteder, må du sende inn denne informasjonen. Det vil si at du må sende inn karakterutskrift eller vitnemål når du er ferdig med utdanningen, og bekreftelse på hvor mye skolepenger du har betalt.

Du får beskjed fra oss når og hvordan dette skal gjøres. Du må dokumentere bestått utdanning for at du skal få gjort om deler av lånet ditt til stipend.

Gå til søknaden

Yrkesutdanning på videregående nivå

Tar du yrkesutdanning på videregående nivå? Fyller du 20 år eller mindre i løpet av kalenderåret starter, og har ikke studie- eller yrkeskompetanse ennå?
Språkkurs
Er undervisningsspråket et annet enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs

Krav og vilkår

Når du tar utdanning i et annet nordisk land, er det noen andre krav for å få lån og stipend enn i Norge.

Du må ha opptak til en godkjent utdanning

For å kunne få lån og stipend til utdanning i Norden, må utdanningen være offentlig godkjent og være støtteberettiget i «Lånekassen» i det aktuelle landet.

Du må oppholde deg på lærestedet i studieåret

For å ha rett til lån og stipend, er det et krav at du oppholder deg på skolen eller lærebedriften.

Du kan ikke få støtte fra en annen nordisk Lånekasse samtidig

Du har ikke rett til stipend og lån fra Lånekassen hvis du samtidig mottar støtte fra en av de andre nordiske «Lånekassene». Perioder hvor du får støtte fra for eksempel SU eller CSN, blir trukket fra den maksimale perioden du kan få støtte fra Lånekassen.

Du må studere på fulltid

For å få lån og stipend til utdanning i utlandet, må du være tatt opp som student til en fulltidsutdanning.

Utdanningen må vare minst fire måneder.

For å få lån og stipend til utdanning i utlandet, må utdanningen vare i minst fire måneder.

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 4 443 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om stipend for deg med nedsatt funksjonsevne

Er du over 30 år?

Kan du søke om inntil
115 880
i tilleggslån per år

Du kan låne inntil 115 880 kroner ekstra i året hvis du studerer på fulltid, som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp. Du kan låne 231 760 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån.

Aktuelt regelverk