Personvernerklæring

Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Hva er personopplysninger?

En personopplysning er en opplysning som er med på å identifisere deg som enkeltperson. Det skilles mellom personopplysninger og særlige kategorier (sensitive) personopplysninger.

Lånekassen er behandlingsansvarlig for personopplysninger

Lånekassen er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi får eller henter selv. Det vil si at vi har ansvaret for hvordan personopplysningene blir brukt, og at bruken er i samsvar med personopplysningsloven.

Vi har felles behandlingsansvar med skatteetaten, divisjon innkreving (tidligere Statens innkrevingssentral) i saker som gjelder innkreving av oppsagte lån og oppgaver som etaten utfører på vegne av Lånekassen for krav som ikke er oppsagt. Konkret omfatter dette søknader om gjeldsordning, ettergivelse av krav som ikke ansens mulig å inndrive og forvaltning av panteheftelser.

Hva er formålet med Lånekassens behandling av personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger slik at vi kan forvalte utdanningsstøtteordningen i samsvar med utdanningsstøtteloven med forskrifter. Dette omfatter

 • å behandle søknader om utdanningsstøtte
 • å kontrollere at vilkårene for å gi utdanningsstøtte er oppfylt
 • å kreve tilbakebetaling av lån
 • å kreve inn oppsagte lån
 • å bidra til at klagenemnda og Sivilombudet har riktige opplysninger, slik at de kan behandle klagesaker
 • å bruke personopplysninger som grunnlag for videreutvikling av tjenester og regler
 • å bruke personopplysningene i forbindelse med lovpålagte oppgaver som budsjett, regnskap, statistikk og rapportering til overordnet myndighet
 • å utlevere personopplysninger til andre lands myndigheter til kontroll
 • å utlevere personopplysninger til andre offentlige myndigheter som har et lovgrunnlag for innhenting
 • å tilby korrekt og relevant informasjon om utdanningsstøtteordningene
 • å analysere informasjon om bruken av lanekassen.no og Dine sider for å kunne tilby brukervennlige, raske og korrekte tjenester

Behandling av personopplysninger omfatter for eksempel innsamling, registrering, analyse, organisering og tilgjengeliggjøring. Som del av behandlingen, vil vi i noen tilfeller benytte kunstig intelligens.   
   
Les mer om hvordan vi bruker kunstig intelligens i Lånekassen.

Hva er Lånekassens grunnlag for å behandle personopplysninger?

Lånekassen må behandle personopplysninger for å kunne behandle søknader om støtte og følge opp tilbakebetalingen av studielån. Uten personopplysningene kan vi ikke koble søknaden eller kundeforholdet til en faktisk person. Vi har hjemmel i utdanningsstøtteloven med forskrifter for vår behandling av personopplysninger, dette omfatter også behandling av særlige kategorier personopplysninger og straffbare forhold.

Utdanningsstøtteloven gir oss rett og plikt til å hente inn personopplysninger om deg hvis du, eller noen du har en familierelasjon til, forsørger eller blir forsørget av, søker om utdanningsstøtte gjennom Lånekassen. Lånekassen har rett til å hente inn informasjon om faglige resultat og studentstatus for alle elever og studenter i Norge.

Dette er nødvendig for at Lånekassen skal kunne utøve oppgavene vi har fått, og som vi er forpliktet til å utføre ifølge loven.

I forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen (lovdata.no) finner du detaljer om hvilke opplysninger vi kan innhente, og fra hvem.

I noen situasjoner gir du samtykke til at Lånekassen henter inn personopplysninger om deg.

Hvilke personopplysninger blir brukt i behandlingen?

Lånekassen bruker bare de personopplysningene om deg som er nødvendige for formålet, altså bare de opplysningene vi trenger for å kunne utføre oppdraget vårt. Dette er for eksempel navn, adresse, studiested, inntekt og familierelasjoner. Noen ganger behandler vi også særlige kategorier (sensitive) opplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig for korrekt saksbehandling.

Hvor hentes personopplysningene fra?

Personopplysninger kommer enten fra deg som kunde eller fra andre offentlige eller private instanser som Lånekassen samarbeider med.

Når du sender en søknad til Lånekassen, ringer oss, sender en e-post eller er i kontakt med oss på annen måte, gir du fra deg personopplysninger. Dette er frivillig, men Lånekassen kan ikke behandle saken din uten disse opplysningene.

Lånekassen henter også inn personopplysninger fra andre offentlige og private instanser. Dette er skatteetaten, a-ordningen, folkeregisteret, KAR-registeret (konto- og adresseringsregisteret). Kartverket, Digdir (kontakt- og reservasjonsregisteret), Nav, UDI, skatteetaten, divisjon innkreving (tidligere Statens innkrevingssentral), offentlige og private utdanningsinstitusjoner og fylkeskommunene.

Kan Lånekassen utlevere personopplysningene til andre?

Personopplysningene dine kan bli utlevert til andre offentlige etater som har lovlig grunnlag for å bruke opplysningene i sin saksbehandling. Dette gjelder blant annet skatteetaten, skatteetaten, divisjon innkreving (tidligere Statens innkrevingssentral), Nav, UDI, Helfo, SSB, Husbanken og de nordiske lånekassene.

Personopplysningene dine kan også bli utlevert til andre etater og forskningsinstitusjoner til forskningsformål. I slike tilfeller vil Lånekassen sikre at behandlingen skjer med nødvendige personverngarantier. Dersom opplysningene ikke kan bli utlevert i anonymisert form, vil vi forsikre oss om at opplysningene er underlagt taushetsplikt hos mottaker.

Se oversikt over forskningsprosjekter som gjennomføres ved hjelp av personopplysninger som Lånekassen utleverer.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til andre enn de som har et eget lovlig grunnlag for dette eller du har gitt fullmakt eller samtykke til utleveringen.

Hvor lenge blir personopplysningene lagret?

Personopplysninger som blir brukt i behandlingen av retten din til utdanningsstøtte, blir ikke slettet, fordi vi har bruk for opplysningene i mange år for å sikre korrekt saksbehandling. Selv om studielånet ditt er betalt tilbake, har Lånekassen fortsatt bruk for opplysninger om kundeforholdet ditt, siden du kan søke om støtte senere.

Lånekassen følger arkivloven og må derfor arkivere dokumenter som inngår i saksbehandlingen. Personopplysningene dine kan også brukes til historiske, vitenskapelige og statistiske formål. Dette har Lånekassen lov til, så lenge samfunnets interesse for lagring er klart større enn de ulempene det gir deg.

Personopplysninger vi samler inn, men ikke bruker i saksbehandlingen, blir slettet. For eksempel får Lånekassen eksamensresultatene til alle studenter i Norge, men resultatene til studenter som ikke er kunde hos Lånekassen, blir slettet.

Hvilke rettigheter har du som kunde?

Rettighetene dine følger av personopplysningsloven.

Du har

 • rett til informasjon om hvordan Lånekassen bruker personopplysningene dine
 • rett til at Lånekassen sletter opplysninger om deg som ikke lenger er nødvendige for formålet. I de fleste tilfeller er imidlertid opplysningene nødvendige for Lånekassen i mange år.
 • rett til å korrigere egne personopplysninger som er ufullstendige eller uriktige
 • rett til å klage på Lånekassens behandling av personopplysningene dine
 • rett til å trekke tilbake et samtykke når som helst
 • rett til å klage til Datatilsynet
 • rett til innsyn i opplysningene Lånekassen har om deg
 • rett til kopi av personopplysninger som behandles
 • rett til begrensning av behandlingen som gjelder deg selv
 • rett til å få med deg egne personopplysninger (dataportabilitet)

Lånekassen kan gjøre unntak fra disse rettighetene:

 • retten til begrensning av behandlingen som gjelder deg selv
 • retten til å få med deg egne personopplysninger (dataportabilitet)

Lånekassen kan gjøre unntak fordi vi utøver et offentlig oppdrag, eller behandling er nødvendig for utføre en oppgave i allmennhetens interesse, jf. personvernforordningen artikkel 18 nr.2.
For å se hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, kan du logge inn på Dine sider. Der kan du også be om innsyn.

Ønsker du å benytte deg av noen av de andre rettighetene som er nevnt ovenfor, kan du kontakte Lånekassen. Hvis du ber Lånekassen om innsyn eller andre rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger, har du krav på svar senest én måned etter at henvendelsen kom inn. Hvis vi ikke kan svare deg innen en måned, vil du få et foreløpig svar før den opprinnelige fristen med opplysninger om årsaken til forsinkelsen. I slike tilfeller kan fristen forlenges med to måneder.

Automatisert behandling

Lånekassen behandler de fleste søknadene om utdanningsstøtte automatisk på grunnlag av de personopplysningene vi har, og regelverket om utdanningsstøtte. Det gjør at vi ofte kan behandle søknader om utdanningsstøtte i løpet av minutter. Du kan ikke motsette deg automatisk saksbehandling, men hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage, og da vil saken din bli behandlet manuelt.

Les mer om hvordan vi behandler søknader automatisk.

Er personopplysningene sikre hos Lånekassen?

Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Dette betinger en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet og i Lånekassen jobber vi i flere akser for å beskytte dine rettigheter og dine opplysninger:

Ansatte – sikre kunnskap, holdninger og bevissthet og gjennom det redusere menneskelige sårbarhetsfaktorer.

Teknologisk – sikre at systemene er motstandsdyktige mot eksterne cybertrusler og å redusere sårbarheter som oppstår gjennom samhandling med tredjeparter og gjennom ansattes bruk av systemene.

Organisatorisk – sikre at ansvar blir plassert, at risikostyring blir en del av Lånekassens virksomhet, og at det utarbeides rutiner og retningslinjer for sikker informasjonsforvaltning.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig evaluerer ulike faktorer som Lånekassens risikoeksponering, tilgjengelig teknologier, endrede kundebehov og lovkrav. I sum bidrar slike hygienesjekker at vi har tidsriktige, lovlige og effektive sikkerhetstiltak som skal forhindre at dine opplysninger og rettigheter blir truet.

Les mer om informasjonssikkerhet i Lånekassen.

Informasjonskapsler (cookies)

Lånekassen henter inn informasjon om brukerne gjennom informasjonskapsler (cookies) på lanekassen.no, Dine sider, statistikk.lanekassen.no, Foreldresigneringsportalen og Arbeidsflaten for læresteder.

Les mer om Lånekassens bruk av informasjonskapsler.

Kontaktinformasjon til Lånekassen

For å kontakte Lånekassen må du bruke de sikre kanalene vi har i kundebehandlingen.
Telefonnummeret til Lånekassens kundesenter er 21 49 60 00. Du kan også sende oss en melding når du er innlogget på Dine sider, eller sende et brev til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Kontaktinformasjon til personvernombudet i Lånekassen

Lånekassen har et personvernombud som ivaretar personverninteressene både til Lånekassens kunder og ansatte i virksomheten. Ordningen er tilrettelagt og administrert av Datatilsynet. Personvernombudet kan gi råd og veiledning hvis du har generelle spørsmål om Lånekassens behandling av personopplysninger, eller om vern av de opplysningene vi har registrert om deg som kunde.

e-post: personvernombud@lanekassen.no

Av hensyn til personvernet ditt skal du ikke sende personopplysninger i vanlig e-post.

post:
Personvernombudet
Lånekassen
Postboks 191
0510 Oslo