Flyktning

Hvem kan få flyktningstipend?

Du må
  • Være registrert med flyktningstatus hos UDI
  • Ta forberedende opplæring eller videregående skole
  • Ikke få introduksjonsstønad samtidig som du får flyktningstipend
  • Ikke bo på asylmottak

Eget stipend for flyktninger

Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad samtidig, kan få flyktningstipend i inntil tre år.

Hvem regnes som flyktning?

Du regnes som flyktning hvis du har fått innvilget beskyttelse (asyl) i Norge. Ukrainere med oppholdsgrunnlaget kollektiv beskyttelse kan få flyktningstipend.

Hva er flyktningstipend?

Flyktningstipend er et eget stipend til flyktninger i forberedende opplæring eller videregående opplæring. Du kan ikke få flyktningstipend til høyere og annen utdanning. Flyktningstipendet innebærer at lån du ellers kunne fått fra Lånekassen, blir et stipend isteden.

Du kan ikke få flyktningstipend samtidig som du får introduksjonsstønad.

Du kan få flyktningstipend i tre år

Du kan få flyktningstipend i inntil tre år innenfor en periode på 6 år etter datoen du fikk innvilget beskyttelse. Antall år du kan få stipendet avhenger derfor av hvor raskt du begynner i utdanning etter at du fikk beskyttelse. Hvis du begynner på utdanningen innen tre år etter du fikk beskyttelse, kan du få flyktningstipend i tre år, men hvis du for eksempel begynner i utdanning etter fem år, kan du bare få ett år med flyktningstipend.

Perioden du kan få flyktningstipend kan bli utvidet fra seks til åtte år hvis du har barn eller hvis du får barn i i den tiden flyktningstipend normalt kan gis. Dette gjelder også hvis du skal ta grunnskoleopplæring før du begynner på videregående. Da kan du likevel få flyktningstipend i tre år selv om du ikke begynte i utdanning før etter fem år.

Flyktningstipend kan bli gjort om til lån

Hele eller deler av flyktningstipendet kan bli gjort om til lån hvis du har inntekt, trygd eller formue over fastsatte grenser. Dersom du forsørger barn, vil også barnestipend bli redusert eller falle bort dersom du selv eller din ektefelle/samboer har inntekt, trygd eller formue over fastsatte grenser.

Flyktninger som tar høyere og annen utdanning kan ikke få flyktningstipend

Du kan ikke få flyktningstipend til å ta utdanning ved en høgskole eller et universitet, eller til annen utdanning som ikke er videregående eller grunnskoleopplæring. Annen utdanning er for eksempel folkehøgskole, fagskole, kunstskole eller IT-skole.

Men du kan få stipend og lån etter de samme reglene som norske studenter. Inntil 40 prosent av basislånet kan gjøres om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine. 

Video om flyktningstipend

Hvor mye kan jeg få i flyktningstipend?

Alderen din er med på å bestemme hvor mye du kan få.

Hovedprinsippet for flyktningstipend er at du får det samme beløpet andre får, men at   du får noen lån og stipend som flyktningstipend i stedet. Det er forskjellig regler for stipend og lån i Lånekassen ut fra om du er under eller over 21 år. Dette gjelder også deg som får flyktningstipend.

Hvis du er under 21 år, får du stipend etter de samme reglene som gjelder for elever i vanlig videregående skole og som er under 21 år. Hvis du er 21 år eller eldre, får du stipend etter de samme reglene som gjelder for studenter i høyere utdanning.

Vi ser på hvor mange år du fyller i det kalenderåret skoleåret starter. 

Unntak for deg fra 21 til 24 år

Fikk du stipend eller lån etter reglene for vanlig videregående opplæring i skoleåret 2023-2024 (del 2 i forskrift for utdanningsstøtte)? Hvis ja, får du stipend etter samme regler også i 2024-2025, selv om du er over 21 år. Dette er fordi du er med i en overgangsordning.

Les mer om reglene og overgangsordningen.

Videregående skole
For flyktninger under 21 år
Videregående skole
For flyktninger over 21 år
Forberedende opplæring

Aktuelt regelverk