Flyktning

Hvem kan få flyktningstipend?

Du må
  • Være registrert med flyktningstatus hos UDI
  • Ta grunnskole eller videregående skole
  • Ikke få introduksjonsstønad samtidig som du får flyktningstipend
  • Ikke bo på asylmottak

Eget stipend for flyktninger

Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad samtidig, kan få flyktningstipend i inntil tre år.

Hvem regnes som flyktning?

Du regnes som flyktning hvis du har fått innvilget beskyttelse (asyl) i Norge. Ukrainere med oppholdsgrunnlaget kollektiv beskyttelse kan få flyktningstipend.

Hva er flyktningstipend?

Flyktningstipend er et eget stipend til flyktninger i grunnskole eller videregående opplæring. Du kan ikke få flyktningstipend til høyere og annen utdanning. Flyktningstipendet innebærer at lån du ellers kunne fått fra Lånekassen, blir et stipend isteden.

Du kan ikke få flyktningstipend samtidig som du får introduksjonsstønad.

Du kan få flyktningstipend i tre år

Du kan få flyktningstipend i inntil tre år innenfor en periode på 6 år etter datoen du fikk innvilget beskyttelse. Antall år du kan få stipendet avhenger derfor av hvor raskt du begynner i utdanning etter at du fikk beskyttelse. Hvis du begynner på utdanningen innen tre år etter du fikk beskyttelse, kan du få flyktningstipend i tre år, men hvis du for eksempel begynner i utdanning etter fem år, kan du bare få ett år med flyktningstipend.

Perioden du kan få flyktningstipend kan bli utvidet fra seks til åtte år hvis du har barn eller hvis du får barn i i den tiden flyktningstipend normalt kan gis. Dette gjelder også hvis du skal ta grunnskoleopplæring før du begynner på videregående. Da kan du likevel få flyktningstipend i tre år selv om du ikke begynte i utdanning før etter fem år.

Flyktningstipend kan bli gjort om til lån

Hele eller deler av flyktningstipendet kan bli gjort om til lån hvis du har inntekt, trygd eller formue over fastsatte grenser. Dersom du forsørger barn, vil også barnestipend bli redusert eller falle bort dersom du selv eller din ektefelle/samboer har inntekt, trygd eller formue over fastsatte grenser.

Flyktninger som tar høyere og annen utdanning kan ikke få flyktningstipend

Du kan ikke få flyktningstipend til å ta utdanning ved en høgskole eller et universitet, eller til annen utdanning som ikke er videregående eller grunnskoleopplæring. Annen utdanning er for eksempel folkehøgskole, fagskole, kunstskole eller IT-skole.

Men du kan få stipend og lån etter de samme reglene som norske studenter. Inntil 40 prosent av basislånet kan gjøres om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine. 

Video om flyktningstipend

Hvor mye kan jeg få i flyktningstipend?

Hvor mye du kan få kommer blant annet an på om du har ungdomsrett eller ikke.

Hovedprinsippet for flyktningstipend er at du får det samme beløpet andre får, men at alt er stipend. Det er forskjellig regelverk for stipend og lån i Lånekassen ut fra om du har ungdomsrett eller ikke. Dette gjelder også deg som får flyktningstipend.

Hvis du har ungdomsrett, får du stipend etter de samme reglene som gjelder for elever i vanlig videregående skole. Har du ikke ungdomsrett, får du stipend etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning.

Hva er ungdomsrett

De fleste som går på vanlig videregående skole har ungdomsrett. Det betyr at du har rett til treårig videregående skole, innenfor en periode på fire år. Du må bruke ungdomsretten din innen det året du fyller 25 år.

 

Les mer om ungdomsrett
Videregående skole
For flyktninger med ungdomsrett
Videregående skole
For flyktninger uten ungdomsrett
Grunnskole

Aktuelt regelverk