EØS- og EFTA-borger

Er du statsborger i et EØS- eller EFTA-land, eller er familiemedlem til en EØS-borger, har du noen flere muligheter til å få lån og stipend fra Lånekassen enn andre utenlandske statsborgere.

Du må oppfylle et av disse vilkårene:

 • ha varig oppholdsrett
 • være arbeidstaker fra EØS- eller EFTA-land
 • være familiemedlem til EØS- eller EFTA-arbeidstaker

Lån og stipend til utdanning i Norge

Oppfyller du visse krav, kan du få lån og stipend fra Lånekassen selv om du er utenlandsk statsborger

Er du utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge og tar utdanning her, kan du få lån eller stipend fra Lånekassen hvis du oppfyller ett av vilkårene nedenfor.

Varig oppholdsrett i Norge

Du er EØS-borger, eller familiemedlem til EØS-borger, og du har varig oppholdsrett i Norge.

Dokumentasjonskrav

Er du statsborger i et land utenfor Norden, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Er du nordisk statsborger må du sende inn en bekreftelse som viser at du har vært bosatt i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før den utdanningen du nå søker om støtte til. Du kan for eksempel sende inn dokumentasjon som viser at du har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, eller har bodd her med tilstrekkelig midler. Lånekassen sjekker opplysninger om registrert botid i Folkeregisteret.

EØS- eller EFTA-arbeidstaker

Du er statsborger fra et EØS- eller EFTA-land og har status som arbeidstaker i Norge. Du må oppfylle ett av disse vilkårene:

 • Du fortsetter å arbeide (minst 10–12 timer per uke) mens du er i utdanning.
 • Du slutter å arbeide for å ta en utdanning, og det er en faglig sammenheng mellom arbeidet du har hatt i Norge, og den utdanningen du søker om støtte til. Hvis du i løpet av de siste seks månedene får du starter i utdanningen, har blitt ufrivillig arbeidsledig og du har vært registrert som arbeidssøker hos Nav i hele perioden, kan kravet om faglig sammenheng falle bort.

Dokumentasjonskrav

Skal du fortsette i arbeid samtidig som du skal være i utdanning, må du sende inn

 • bekreftelse (attest) fra arbeidsgiver som viser stillingsprosenten din eller hvor mange timer du jobber per uke/måned i perioden du er i utdanning. Det må være opplyst om du har fast eller midlertidig stilling. Hvis du har en midlertidig stilling, må arbeidsgiver oppgi sluttdato. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel.

Har du sluttet å arbeide og gått over i utdanning må du sende inn

 • bekreftelse (attest) fra din(e) norske arbeidsgiver(e) som viser perioden(e) du har arbeidet i Norge, hva arbeidet besto i, og stillingsprosenten du har hatt. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig.
 • dokumentasjon fra lærestedet som viser hvilken utdanning du skal ta.

Barn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker eller dennes ektefelle

Du kan ha rett til lån og stipend til å ta utdanning i Norge eller i utlandet dersom du er barn eller barnebarn av EØS- eller Efta-arbeidstaker, eller av en som er gift med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker. I tillegg må du oppfylle minst ett av disse to vilkårene:

 • være under 21 år
 • være forsørget av arbeidstakeren eller arbeidstakerens ektefelle

Merk at du vil miste retten til støtte etter punktene over hvis EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Du kan også få lån og stipend dersom du bor i Norge og er barn av en EØS-/EFTA-arbeidstaker eller av en som er gift med arbeidstakeren. Du må enten bo sammen med arbeidstakeren, eller ha bodd sammen med arbeidstakeren mens han eller hun ble regnet som arbeidstaker i Norge. Du kan bare få lån og stipend til å ta utdanning i Norge på dette grunnlaget.

Dokumentasjonskrav

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at én av foreldrene dine er eller har vært arbeidstaker i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er foreldrene dine fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for én av foreldrene dine
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

Foreldre eller besteforeldre av EØS- eller EFTA-arbeidstaker eller dennes ektefelle

Merk at du vil miste retten til støtte dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Dokumentasjonskrav

Er barnet nordisk statsborger, må du sende inn

 • bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er barnet statsborger fra et land utenfor Norden, må du sende inn

 • kopi av nåværende arbeidstillatelse eller registreringsbevis for han/henne
 • bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er du selv fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

Gift, eller samboer med felles barn, med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge

Merk at du vil miste retten til støtte dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Dokumentasjonskrav

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at ektefellen/samboeren din har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Hvis ektefellen/samboeren din kommer fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for ektefellen/samboeren din
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

Statsborgere fra Storbritannia

I en overgangsperiode som gjaldt ut 2020 skulle Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem av EU og EØS. Er du statsborger fra Storbritannia, har du rett til lån og stipend fra Lånekassen dersom du hadde rett til opphold i Norge i samsvar med EØS-avtalen før utløpet av overgangsperioden (31.12.2020). Du må også ha oppholdt deg i Norge.

Kom du til Norge fra og med 1. januar 2021, kan du søke lån og stipend etter de samme vilkårene som borgere fra land utenfor EU/EØS. De samme reglene gjelder for familiemedlemmene dine.

Oppfyller du ikke vilkårene?

Selv om du ikke oppfyller noen av de spesifikke reglene for EØS eller EFTA-borgere, kan du fremdeles ha rett til støtte hvis du oppfyller de generelle kravene til utenlandske statsborgere

Les mer om støtte til utenlandske statsborgere

Du må oppfylle et av disse vilkårene:

 • ha varig oppholdsrett
 • være arbeidstaker fra EØS- eller EFTA-land
 • være familiemedlem til EØS- eller EFTA-arbeidstaker

Lån og stipend til utdanning i utlandet

Det er strengere krav for å kunne få lån og stipend fra Lånekassen til studier i utlandet hvis du ikke er norsk statsborger.

For å få støtte til utdanning i utlandet må du som hovedregel være norsk statsborger. Lånekassen kan i noen tilfeller gjøre unntak for borgere fra EØS- eller EFTA-land og deres familiemedlemmer hvis de oppfyller kravene om tilknytning til Norge og generell studiekompetanse.

Les om kravene for tilknytning til Norge