Utenlandsk statsborger

Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen. Utenlandske statsborgere kan få støtte til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår.

Permanent oppholdstillatelse i Norge

Fra studieåret 2022-2023 kan alle som har permanent oppholdstillatelse i Norge, ha rett til stipend og lån fra Lånekassen. Det spiller ingen rolle hvilket oppholdsgrunnlag du hadde fra før. 

Dokumentasjonskrav: Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Dersom du ikke har permanent oppholdstillatelse, kan du likevel ha rett til støtte dersom du oppfyller ett av disse vilkårene:

Sterke menneskelige hensyn eller tilknytning til riket

Du har oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

Bor du i asylmottak, har du ikke rett til lån og stipend. Skal du ta vanlig videregående opplæring og fortsatt bor i asylmottaket etter at du har fått oppholdstillatelse, kan du likevel ha rett til utstyrsstipend. Du kan ha rett til andre lån og stipend når du har flyttet ut av asylmottaket.

Dokumentasjonskrav: Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Gift med norsk statsborger

Du er gift med, eller er samboer og har felles barn med en norsk statsborger. Både du og ektefellen/samboeren din bor i Norge.

Dokumentasjonskrav: Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysninger om eventuell oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Lånekassen sjekker opplysninger om ekteskap og/eller barn i Folkeregisteret.

Familiemedlem til EØS-borger som bor i Norge

Du har oppholdsrett i Norge som familiemedlem til en EØS-borger. EØS-borgeren må ha et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn utdanning.

Du må sende inn

  • kopi av din nåværende oppholdstillatelse
  • kopi av vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet som viser at du har familieinnvandring til et familiemedlem som har oppholdstillatelse i Norge. 
  • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for den personen du har familieinnvandring til

Er du nordisk statsborger, kan du også få støtte etter dette punktet. Du må sende inn opplysninger om familien din i Norge. Med familie mener vi her far, mor, ektefelle, eller samboer som du har felles barn med. Du må gi opplysninger om hans/hennes navn, fødselsnummer, adresse i Norge, og hvor lenge han/hun har bodd i Norge. Du må også sende inn dokumentasjon som viser hva han/hun gjør i Norge (f.eks. bekreftelse fra arbeidsgiver eller lærested).

Varig oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger 

Du har varig oppholdsrett som familiemedlem til en EØS-borger. Varig oppholdsrett er en egen rettighet du kan oppnå først etter minst fem års opphold i Norge. Les mer om varig oppholdsrett på UDI sine nettsider.

Dokumentasjonskrav

Har du varig oppholdskort, må du sende inn kopi av dette. 

Hvis du ikke har varig oppholdskort, må du sende inn dokumentasjon som viser at 

  • EØS-borgeren du er i familie med har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år. Det vil si dokumentasjon som viser at EØS-borgeren har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student, eller har bodd her med tilstrekkelig midler.
  • du har hatt lovlig opphold i den samme perioden som EØS-borgeren, og at du har bodd sammen med EØS-borgeren i denne perioden

Vi sjekker i Folkeregisteret om du er registrert som bosatt i Norge. 

Statsborgere fra Storbritannia

I en overgangsperiode som gjaldt ut 2020 skulle Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem av EU og EØS. Er du statsborger fra Storbritannia, har du rett til lån og stipend fra Lånekassen dersom du hadde rett til opphold i Norge i samsvar med EØS-avtalen før utløpet av overgangsperioden (31.12.2020). Du må også ha oppholdt deg i Norge.

Hvis du kom til Norge før overgangsperioden, må du oppfylle de samme vilkårene som EØS-borgere for å ha rett til lån og stipend.

Kom du til Norge fra og med 1. januar 2021, kan du søke lån og stipend etter de samme vilkårene som borgere fra land utenfor EU/EØS. De samme reglene gjelder for familiemedlemmene dine.

Familieinnvandring

Du har oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring. Den du er gjenforent med, må enten være norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn utdanning.

Dokumentasjonskrav: Er du statsborger i et land utenfor Norden, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Er du nordisk statsborger, kan du også få stipend og lån etter dette punktet. Du må sende inn opplysninger om familien din i Norge. Med familie mener vi her far, mor, ektefelle, eller samboer som du har felles barn med. Du må også sende inn dokumentasjon som viser hva han/hun gjør i Norge (f.eks. bekreftelse fra arbeidsgiver eller lærested).

Fulltidsarbeid

Du har vært bosatt i og har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder like før du begynner i utdanningen. Du må ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker og betalt skatt til Norge i opptjeningsperioden på 24 måneder.

Det skal ikke være opphold i opptjeningstiden eller mellom opptjeningstiden og perioden med lån og stipend. Det kan likevel gjøres unntak for opphold på inntil ett år ved sykdom eller fødsel.

Opphold på grunn av vanlig fem ukers ferie per år blir godtatt som en del av opptjeningstiden på 24 måneder.

Fødsels- og omsorgspermisjon i fortsettelsen av et arbeidsforhold kan inngå som en del av opptjeningstiden på 24 måneder.

Au pair-arbeid regnes ikke som fulltidsarbeid og gir derfor ikke rett til stipend og lån fra Lånekassen.

Du må sende inn

  • bekreftelse(r) fra arbeidsgiver(e) som viser at du har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder like før oppstart i utdanningen (fra- og til-dato). Bekreftelsen(e) må vise stillingsprosent og fra- og til-dato for arbeidsforholdet. De må være signert av arbeidsgiver og skrevet på offisielt brevpapir, eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.
  • dokumentasjon som viser at du har betalt skatt til Norge i de siste 24 månedene like før oppstart i utdanningen. Dette kan for eksempel være kopi av utskrift av fastsettingen av formues- og inntektsskatt lønns- og trekkoppgaver eller lønnsslipper.

Utdanning

Du har i en opptjeningstid på minst tre år tatt sammenhengende utdanning i Norge, og du har bestått utdanning som tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning (tilsvarende 180 studiepoeng).

Det skal ikke være opphold i opptjeningstiden eller mellom opptjeningstiden og perioden med lån og stipend. Det kan likevel gjøres unntak for opphold på inntil ett år ved sykdom eller fødsel.

Du kan i denne perioden ikke ha fått lån og stipend til utdanningen fra Lånekassen, offentlige utdanningsstøtteordninger i andre land, for eksempel Centrala studiestödsnämnden og Uddannelsesstyrelsen, eller fra norske offentlige støtteordninger for utvikling, for eksempel Norad, The Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU), The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED).

Dokumentasjonskrav: Du må sende inn karakterutskrift eller vitnemål for utdanningen du har tatt i Norge. Karakterutskriften må ha stempel og underskrift av lærestedet.

Beskyttelse (asyl)

Du har fått beskyttelse (asyl) i Norge.

Bor du i asylmottak, har du ikke rett til lån og stipend. Skal du ta vanlig videregående opplæring, kan du likevel få utstyrsstipend. Du kan ha rett til andre lån og stipend når du har flyttet ut av asylmottaket.

Du kan ha rett til flyktningstipend til grunnskoleopplæring og til videregående opplæring.

Les mer om flyktningstipend.

Du må sende inn

  • kopi av vedtaket som viser perioden du får introduksjonsstønad, hvis du får det

Har du avsluttet et introduksjonsprogram, må du sende inn

  • bekreftelse fra kommunen eller Nav som viser datoen du fullførte programmet

Lån og stipend til utdanning i utlandet

For å få støtte til utdanning i utlandet må du som hovedregel være norsk statsborger. Lånekassen kan på visse vilkår gjøre unntak for borgere fra EØS- eller EFTA-land og deres familiemedlemmer.

Utdanning i utlandet - utenlandsk statsborger

Informasjon på ulike språk

Du kan laste ned brosjyrer med informasjon til utenlandske statsborgere og flyktninger på blant annet ukrainsk, arabisk, somali, farsi, tigrinja og engelsk.