Særlige kategorier av personopplysninger

Særlige kategorier personopplysninger ble tidligere kalt for sensitive opplysninger.

Dette er personopplysninger om

  • rasemessig eller etnisk opprinnelse
  • politisk oppfatning
  • religion
  • filosofisk overbevisning
  • fagforeningsmedlemskap
  • genetiske og biometriske opplysninger
  • helse
  • seksuelle forhold eller seksuell orientering

Lånekassen har lov til å behandle denne typen personopplysninger hvis det er nødvendig for riktig saksbehandling. Opplysningene blir behandlet under taushetsplikt. Dette betyr at opplysningene ikke kan utleveres til andre. De kan utleveres for bruk til forskning eller statistiske formål, men de vil da ikke kunne knyttes til deg som person.

Informasjon om særlige kategorier personopplysninger vil ikke bli sendt til deg elektronisk, men i posten. Du skal heller ikke sende slike personopplysninger elektronisk til Lånekassen. Sikkerheten i Lånekassens selvbetjeningsløsning er god, men foreløpig har vi et sikkerhetsnivå som ikke legger til rette for utveksling av særlige kategorier personopplysninger.

Søknader og vedlegg som inneholder slike personopplysninger skal sendes til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Ikke send oss mer dokumentasjon enn det vi ber om.

Personopplysninger om straffbare forhold

Opplysninger om at du har vært mistenkt, tiltalt eller dømt for straffbare forhold kan behandles av offentlig myndigheter. Lånekassen behandler slike opplysninger hvis du søker om sletting av renter på grunn av soning.