Pågående forskningsprosjekter

Lånekassen samler inn og forvalter store mengder personopplysninger. Regelverket gir oss mulighet til å dele personopplysninger når de skal brukes i forskning. Det rettslige grunnlaget for en slik behandling er personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 e og personopplysningsloven § 8 og § 9 (dersom utleveringen gjelder særlige kategorier personopplysninger).

Opplysninger som er taushetsbelagt

Dersom forskningen skal benytte taushetsbelagte opplysninger, er det opp til Kunnskapsdepartementet å bestemme om Lånekassen kan utlevere opplysningene til forskerne, jf. forvaltningsloven § 13 d. Når Lånekassen kan utlevere taushetsbelagte opplysninger til forskning, vil forskerne være underlagt taushetsplikt. De kan kun benytte opplysningene som ledd i forskningsarbeidet og i samsvar med de vilkår som måtte være fastsatt av departementet. Skal resultater av forskingsarbeidet publiseres eller brukes på annen måte, kreves det enten samtykke fra de opplysningene gjelder, eller at opplysningene gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte.

Personverngarantier

Når Lånekassen utleverer personopplysninger til forskning, er vi pålagt å sørge for nødvendige garantier som ivaretar personvernet til de registrerte, se GDPR art. 89.

Dette innebærer at Lånekassen vil sørge for at

  • opplysningene som utleveres til forskning, er begrenset til det som er nødvendig for forskningen og skjer på en sikker måte
  • opplysningene blir avidentifisert eller anonymisert, der det er mulig
  • forskerne er underlagt taushetsplikt og ikke benytter opplysningene på andre måter enn forskningen forutsetter
  • utleveringen er underlagt en vurdering av personvernkonsekvenser etter GDPR artikkel 35, der utleveringen innebærer en høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter

Forskningsprosjekter 

Opplysninger utlevert til forskningsprosjekter i 2024:

Brukerundersøkelse blant utvekslingselever

Lånekassen utleverer opplysninger til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, slik at de kan gjennomføre brukerundersøkelse blant utvekslingsstudenter. Formålet med undersøkelsen og typen opplysninger som skal utleveres, er tilsvarende som for undersøkelsen i 2023. Undersøkelsen retter seg mot elever som fikk utdanningsstøtte til utvekslingsopphold VG2 i studieåret 2023-2024.

Opplysninger utlevert til forskningsprosjekter i 2023:

Brukarundersøkelse blant utvekslingselever

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) fikk utlevert opplysninger fra Lånekassen for å kunne gjennomføre en ny brukerundersøkelse blant utvekslingselever. Lånekassen utleverer opplysninger til bruk i slike brukerundersøkelser.

Undersøkelsens formål: Formålet med undersøkelsen er å legge til rette for at HK-dir kan gjennomføre sitt samfunnsoppdrag om å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring og styrke det internasjonale samarbeidet. Rett til utdanningsstøtte til utveksling i videregående opplæring krever at utvekslingen skjer gjennom utvekslingsorganisasjon eller utvekslingsavtale, som skal være godkjent av HK-dir. HK-dir. godkjenner slike utvekslingsopplegg i henhold til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utveksingsorganisajoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlands skole, som er gitt med hjemmel i lov om utdanningsstøtte.

Hvem som er omfattet av utleveringen: Elever som fikk utdanningsstøtte til utvekslingsopphold vg2 i studieåret 2022–2023.

Hvilke opplysninger utleveres: Opplysninger fra Lånekassen gjelder navn, kontaktopplysninger, alder, kjønn, fylke, lærested og utvekslingsland, om det gjaldt utdanningsstøtte for både høst og vår i 2022–2023, (men ikke opplysninger om hvilke lån og stipend som ble tildelt) og om utvekslingen skjedde via en utvekslingsorganisasjon ellr utvekslingsavtale.

Opplysninger utlevert til forskningsprosjekter 2020–2022:

Samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger

Oslo Economics har gjennomført en utredning om samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger etter oppdrag utlyst av Kunnskapsdepartementet.

Prosjektets formål: Formålet er å få mer kunnskap om hvordan introduksjonsstønaden og utdanningsstøtte fra Lånekassen virker sammen for å nå målet om at flere voksne innvandrere skal få formelle kvalifikasjoner. Lånekassen utleverer i den forbindelse personopplysninger som ikke direkte identifiserer personer til Oslo Economics.

Hvem som er omfattet av utleveringen: Personer som har eller har hatt beskyttelse som oppholdsgrunnlag og som fikk utdanningsstøtte i perioden i løpet av undervisningsårene 2010–2011 t.o.m. 2020–2021.

Hvilke opplysninger utleveres: Opplysninger fra Lånekassen gjelder beløp som er tildelt ovennevnte personer i forskjellige lån og stipendytelser fra Lånekassen per semester, også særlige kategorier av opplysninger i form av sykestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne. Videre utleveres opplysninger om utdanningsopplegg, på hvilket grunnlag lån og stipend er tildelt, og eventuelle utsettelser av tilbakebetaling, renter og lån og om mislighold av lån. Opplysningene ble utlevert i november 2021. 

Det er lagt til grunn at det ikke foreligger rett for ovennevnte personer til innsyn i, retting og begrenset behandling av personopplysninger og eller rett til å protestere mot behandlingen, jf. personvernforordningen art. 89, jf. art. 21 nr. 6 og personopplysningsloven § 17.

Studentenes helse– og trivselsundersøkelse (SHoT )

Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomfører jevnlig SHoT undersøkelsen. 

SHot 2022

Siste undersøkelse ble sendt ut i mars 2022.

Prosjektets formål:  Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse– og trivselsituasjon har vært det siste året. Prosjektet benytter fødselsnummer som Lånekassen har mottatt via ID–porten, for å kunne koble data fra denne SHoT–runden til tidligere SHoT–undersøkelser. FHI opplyser at sammenstilling av data er ett av de viktigste målene med SHoT, nemlig å se på utvikling av studentenes helse over tid. SHoT-undersøkelsene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle utdanningsstøtteordningene, slik at de tilpasses studentenes behov.

Hvem er omfattet av utleveringen: Norske heltidsstudenter i Norge og utlandet.

Hvilke personopplysninger utleveres: Fødselsnummer, utdanningsinstitusjon.

SHoT 2021

Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomførte undersøkelsen, som ble sendt ut i mars 2021.

Prosjektets formål: SHoT-undersøkelsens formål er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Prosjektet benytter fødselsnummer som Lånekassen har mottatt via ID-porten, for å kunne koble data fra denne SHoT-runden til forrige SHoT-undersøkelse i 2018. FHI opplyser at sammenstilling av data er ett av de viktigste målene med SHoT, nemlig å se på utvikling av studentenes helse over tid. SHoT-undersøkelsene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle utdanningsstøtteordningene, slik at de tilpasses studentenes behov.

Hvem er omfattet av utleveringen: Norske heltidsstudenter i Norge og utlandet.

Hvilke personopplysninger utleveres: Fødselsnummer.

Spørreundersøkelse i forbindelse med prosjekt om å tildele utdanningsstøtte til fagarbeidere i 2021 og i 2022

Formål: Utlevering av opplysninger til SSB til bruk i Fafos spørreundersøkelse blant personer som fikk tilbud om å søke om utdanningsstøtte til fagarbeidere. Bakgrunnen var et utviklingsprosjekt med støtte til fagarbeidere som ønsker å ta videreutdanning (yrkesfaglig videregående opplæring, fagskoleutdanning eller universitets- og høyskoleutdanning. Forskriften om slik tildeling av utdanningsstøtte til denne gruppen trådte i kraft fra 25.2.2021 og gjelder til 15.8.2023.

Opplysninger utlevert til SSB i 2021: navn, telefonnummer, epostadresse og fødselsnummer

Opplysninger utlevert i 2022: Fødselsnummer til SSB på søkere som fikk utdanningsstøtte til fagarbeidere per 15. november 2022.

Brukerundersøkelse av Lycée-ordningen 2020

Kunnskapsdepartementet har gitt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i oppdrag å innhente opplysninger fra Lånekassen for å gjennomføre en brukerundersøkelse med formålet å kunne evaluere Lycée-ordningen. Lycée-ordningen er rettet mot tidligere og nåværende elever som tar videregående i Frankrike innenfor den mellomstatlige avtalen mellom Norge og Frankrike. Brukerundersøkelsen skulle skje høsten 2020.

Hvem er omfattet av utleveringen: Undersøkelsen vil omfatte alle elever som har startet på 3-årig løp ved norskseksjonene i Lyon, Rouen eller Bayeux i tidsrommet 1989–2017.

Hvilke personopplysninger utleveres: Navn, kontaktinformasjon, alder, hjemkommune og eventuelle senere lånekassestøttede utvekslingsopphold til studentene som er omfattet av undersøkelsen.