Pågående forskningsprosjekter

Lånekassen samler inn og forvalter store mengder personopplysninger. Regelverket gir oss mulighet til å dele personopplysninger når de skal brukes i forskning. Det rettslige grunnlaget for en slik behandling er personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 e og personopplysningsloven § 8 og § 9 (dersom utleveringen gjelder særlige kategorier personopplysninger).

Opplysninger som er taushetsbelagt

Dersom forskningen skal benytte taushetsbelagte opplysninger, er det opp til Kunnskapsdepartementet å bestemme om Lånekassen kan utlevere opplysningene til forskerne, jf. forvaltningsloven § 13 d. Når Lånekassen kan utlevere taushetsbelagte opplysninger til forskning, vil forskerne være underlagt taushetsplikt. De kan kun benytte opplysningene som ledd i forskningsarbeidet og i samsvar med de vilkår som måtte være fastsatt av departementet. Skal resultater av forskingsarbeidet publiseres eller brukes på annen måte, kreves det enten samtykke fra de opplysningene gjelder, eller at opplysningene gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte.

Personverngarantier

Når Lånekassen utleverer personopplysninger til forskning, er vi pålagt å sørge for nødvendige garantier som ivaretar personvernet til de registrerte, se GDPR art. 89.

Dette innebærer at Lånekassen vil sørge for at

  • opplysningene som utleveres til forskning, er begrenset til det som er nødvendig for forskningen og skjer på en sikker måte
  • opplysningene blir avidentifisert eller anonymisert, der det er mulig
  • forskerne er underlagt taushetsplikt og ikke benytter opplysningene på andre måter enn forskningen forutsetter
  • utleveringen er underlagt en vurdering av personvernkonsekvenser etter GDPR artikkel 35, der utleveringen innebærer en høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter

Forskningsprosjekter 

Samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger

Oslo Economics gjennomfører utredning om samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger etter oppdrag utlyst av Kunnskapsdepartementet.

Prosjektets formål: Formålet er å få mer kunnskap om hvordan introduksjonsstønaden og utdanningsstøtte fra Lånekassen virker sammen for å nå målet om at flere voksne innvandrere skal få formelle kvalifikasjoner. Lånekassen utleverer i den forbindelse personopplysninger som ikke direkte identifiserer personer til Oslo Economics.

Hvem som er omfattet av utleveringen: Personer som har eller har hatt beskyttelse som oppholdsgrunnlag og som fikk utdanningsstøtte i perioden i løpet av undervisningsårene 2010-2011 t.o.m. 2020-2021.

Hvilke opplysninger utleveres: Opplysninger fra Lånekassen gjelder beløp som er tildelt ovennevnte personer i forskjellige lån og stipendytelser fra Lånekassen per semester, også særlige kategorier av opplysninger i form av sykestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne. Videre utleveres opplysninger om utdanningsopplegg, på hvilket grunnlag lån og stipend er tildelt, og eventuelle utsettelser av tilbakebetaling, renter og lån og om mislighold av lån.

Det er lagt til grunn at det ikke foreligger rett for ovennevnte personer til innsyn i, retting og begrenset behandling av personopplysninger og eller rett til å protestere mot behandlingen, jf. personvernforordningen art. 89, jf. art. 21 nr. 6 og personopplysningsloven § 17.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022

Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomfører SHoT undersøkelsen for 2022. Undersøkelsen sendes ut i mars 2022.

Prosjektets formål er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Prosjektet benytter fødselsnummer som Lånekassen har mottatt via ID-porten, for å kunne koble data fra denne SHoT-runden til tidligere SHoT-undersøkelser. FHI opplyser at sammenstilling av data er ett av de viktigste målene med SHoT, nemlig å se på utvikling av studentenes helse over tid. SHoT-undersøkelsene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle utdanningsstøtteordningene, slik at de tilpasses studentenes behov.

Hvem er omfattet av utleveringen: Norske heltidsstudenter i Norge og utlandet.
Hvilke personopplysninger utleveres: Fødselsnummer, utdanningsinstitusjon.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021

Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomfører undersøkelsen. Undersøkelsen sendes ut i mars 2021.

Prosjektets formål: SHoT-undersøkelsens formål er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Prosjektet benytter fødselsnummer som Lånekassen har mottatt via ID-porten, for å kunne koble data fra denne SHoT-runden til forrige SHoT-undersøkelse i 2018. FHI opplyser at sammenstilling av data er ett av de viktigste målene med SHoT, nemlig å se på utvikling av studentenes helse over tid. SHoT-undersøkelsene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle utdanningsstøtteordningene, slik at de tilpasses studentenes behov.
Hvem er omfattet av utleveringen: Norske heltidsstudenter i Norge og utlandet.
Hvilke personopplysninger utleveres: Fødselsnummer.

Brukerundersøkelse av Lycée-ordningen 2020

Kunnskapsdepartementet har gitt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i oppdrag å innhente opplysninger fra Lånekassen for å gjennomføre en brukerundersøkelse med formålet å kunne evaluere Lycée-ordningen. Lycée-ordningen er rettet mot tidligere og nåværende elever som tar videregående i Frankrike innenfor den mellomstatlige avtalen mellom Norge og Frankrike. Brukerundersøkelsen skal skje høsten 2020.

Hvem er omfattet av utleveringen: Undersøkelsen vil omfatte alle elever som har startet på 3-årig løp ved norskseksjonene i Lyon, Rouen eller Bayeux i tidsrommet 1989-2017.

Hvilke personopplysninger utleveres: Navn, kontaktinformasjon, alder, hjemkommune og eventuelle senere lånekassestøttede utvekslingsopphold til studentene som er omfattet av undersøkelsen.