Rett til lån og stipend for utenlandske statsborgere

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 20.05.2020
Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få lån og stipend fra Lånekassen. Utenlandske statsborgere kan få lån og stipend til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår.

Utenlandske statsborgere

Er du utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge og tar utdanning her, kan du få lån og stipend dersom du oppfyller ett av vilkårene nedenfor. Egne regler gjelder for å få lån og stipend til studier i utlandet.

Grunnlag for å søke om lån og stipend
fra Lånekassen

Dokumentasjon som du må legge ved søknaden

Beskyttelse (asyl)

Du har fått beskyttelse (asyl) i Norge.

Bor du i asylmottak, har du ikke rett til lån og stipend. Skal du ta vanlig videregående opplæring, kan du likevel få utstyrsstipend. Du kan ha rett til vanlig støtte når du har flyttet ut av asylmottaket.

Du kan ha rett til flyktningstipend til grunnskoleopplæring og til videregående opplæring. Les mer om flyktningstipend.


Du må sende inn

 • kopi av vedtaket som viser perioden du får introduksjonsstønad, hvis du får det

Har du avsluttet et introduksjonsprogram, må du sende inn

 • bekreftelse fra kommunen eller Nav som viser datoen du fullførte programmet

 

 

Sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket

Du har midlertidig eller permanent opphold i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

Bor du i asylmottak, har du ikke rett til lån eller stipend. Skal du ta vanlig videregående opplæring og fortsatt bor i asylmottaket etter at du har fått oppholdstillatelse, kan du likevel ha rett til utstyrsstipend. Du kan ha rett til vanlig lån og stipend når du har flyttet ut av asylmottaket.

 

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Gift med norsk statsborger

Du er gift med en norsk statsborger, eller du har felles barn med en norsk samboer. Både du og ektefellen/samboeren din bor i Norge.

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysninger om eventuell oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Lånekassen sjekker opplysninger om ekteskap og/eller barn i folkeregisteret.

Familiemedlem til EØS-borger

Du har oppholdsrett i Norge som familiemedlem til en EØS-borger. EØS-borgeren må ha et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn utdanning.

Du må sende inn

 • kopi av din nåværende oppholdstillatelse
 • kopi av vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet som viser at du har familieinnvandring til et familiemedlem som har oppholdstillatelse i Norge. Du må sende inn vedtaket om familieinnvandring selv om du nå har permanent oppholdstillatelse.
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for den personen du har familieinnvandring til
Er du nordisk statsborger, kan du også få lån og stipend etter dette punktet. Du må sende inn opplysninger om familien din i Norge. Med familie mener vi her far, mor, ektefelle, eller samboer som du har felles barn med. Du må gi opplysninger om hans/hennes navn, fødselsnummer, adresse i Norge, og hvor lenge han/hun har bodd i Norge. Du må også sende inn dokumentasjon som viser hva han/hun gjør i Norge (f.eks. bekreftelse fra arbeidsgiver eller lærested).

Familieinnvandring
Du har midlertidig eller permanent opphold på grunnlag av famileinnvandring. Den du er gjenforent med, må enten være norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn studier.

Er du statsborger i et land utenfor Norden, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Er du nordisk statsborger, kan du også få lån og stipend etter dette punktet. Du må sende inn opplysninger om familien din i Norge. Med familie mener vi her far, mor, ektefelle, eller samboer som du har felles barn med. Du må gi opplysninger om hans/hennes navn, fødselsnummer, adresse i Norge, og hvor lenge han/hun har bodd i Norge. Du må også sende inn dokumentasjon som viser hva han/hun gjør i Norge (f.eks. bekreftelse fra arbeidsgiver eller lærested).

Fulltidsarbeid
Du har i en opptjeningstid på minst 24 måneder hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge, vært bosatt i og betalt skatt til Norge. Du skal ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker i opptjeningstiden, og det skal ikke være opphold mellom opptjeningstiden og perioden med lån og stipend.

Au pair-arbeid regnes ikke som fulltidsarbeid og gir derfor ikke rett til lån eller stipend fra Lånekassen.

 

Du må sende inn

 • bekreftelse(r) fra arbeidsgiver(e) som viser at du har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder, og at det ikke var opphold mellom opptjeningstiden og oppstart i utdanningen (fra- og til-dato). Bekreftelsen(e) må vise stillingsprosent og fra- og til-dato for arbeidsforholdet. De må være signert av arbeidsgiver og skrevet på offisielt brevpapir, eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.
 • dokumentasjon som viser at du har betalt skatt til Norge i de siste 24 månedene like før oppstart i utdanningen. Dette kan for eksempel være kopi av utskrift av grunnlag for skatt, lønns- og trekkoppgaver eller lønnsslipper.

Utdanning
Du har tatt utdanning i Norge i minst 36 måneder sammenhengende like før studieåret begynner, og du har bestått utdanning som tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning  (tilsvarende 180 studiepoeng).

Du kan i denne perioden ikke ha fått støtte til utdanningen fra norske offentlige støtteordninger for utvikling, Lånekassen eller fra offentlige utdanningsstøtteordninger i andre land.

Du må sende inn karakterutskrift eller vitnemål for utdanningen du har tatt i Norge. Karakterutskriften må ha stempel og underskrift av lærestedet.

Spesielt for EØS- og EFTA-borgere

Statsborgere fra EØS- og EFTA-land kan også ha rett til lån og stipend hvis de oppfyller ett av vilkårene nedenfor.

Grunnlag for å søke om lån og stipend
fra Lånekassen

Dokumentasjon som du må legge ved søknaden

EØS- eller EFTA-arbeidstaker
Du er statsborger fra et EØS- eller EFTA-land og har status som arbeidstaker i Norge.

For å regnes som arbeidstaker må arbeidsforholdet ha / ha hatt en varighet på minst tre måneder og et omfang på minst 10–12 arbeidstimer per uke.

Du må oppfylle ett av disse vilkårene:

 • Du fortsetter å arbeide (minst 10–12 timer per uke) mens du er i utdanning.
 • Du slutter å arbeide for å ta en utdanning, og det er en faglig sammenheng mellom arbeidet du har hatt i Norge, og den utdanningen du søker om støtte til. Hvis du har blitt ufrivillig arbeidsledig på grunn av generelle endringer i arbeidsmarkedet, blir du likevel regnet som arbeidstaker.

Skal du fortsette i arbeid samtidig som du skal være i utdanning, må du sende inn

 • bekreftelse (attest) fra arbeidsgiver som viser stillingsprosenten din eller hvor mange timer du jobber per uke/måned i perioden du er i utdanning. Det må være opplyst om du har fast eller midlertidig stilling. Hvis du har en midlertidig stilling, må arbeidsgiver oppgi sluttdato. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel.

Har du sluttet å arbeide og gått over i utdanning må du sende inn

 • bekreftelse (attest) fra din(e) norske arbeidsgiver(e) som viser perioden(e) du har arbeidet i Norge, hva arbeidet besto i, og stillingsprosenten du har hatt. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig.
 • dokumentasjon fra lærestedet som viser hvilken utdanning du skal ta.

Barn/barnebarn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker eller arbeidstakerens ektefelle
Du må oppfylle minst ett av disse tre vilkårene:

 1. Du er under 21 år og er barn/barnebarn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge eller arbeidstakerens ektefelle.
 2. Du er barn/barnebarn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge eller arbeidstakerens ektefelle., og du blir forsørget av EØS- eller EFTA-arbeidstakeren eller arbeidstakerens ektefelle.
 3. Du er barn av en EØS- eller EFTA-borger som er eller har vært arbeidstaker i Norge arbeidstaker eller arbeidstakerens ektefelle. Du må bo i Norge, og du må bo eller ha bodd sammen med EØS- eller EFTA-arbeidstakeren da han eller hun ble regnet som arbeidstaker i Norge.
Merk at du vil miste retten til lån og stipend etter punktene 1 og 2 over hvis EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at én av foreldrene dine er eller har vært arbeidstaker i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er foreldrene dine fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for én av foreldrene dine
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

 

Foreldre eller besteforeldre av EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge eller arbeidstakerens ektefelle, dersom de blir forsørget av dem
Merk at du vil miste retten til lån og stipend dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Er barnet ditt nordisk statsborger, må du sende inn

 • bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er barnet ditt statsborger fra et land utenfor Norden, må du sende inn

 • kopi av nåværende arbeidstillatelse eller registreringsbevis for han/henne
 • bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er du selv fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

 

Gift, eller samboer med felles barn, med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge 
Merk at du vil miste retten til lån og stipend dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at ektefellen/samboeren din har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Hvis ektefellen/samboeren din kommer fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for ektefellen/samboeren din
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

Varig oppholdsrett i Norge
Du er EØS-borger, eller familiemedlem til EØS-borger, og du har varig oppholdsrett i Norge.

Er du statsborger i et land utenfor Norden, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Er du nordisk statsborger må du sende inn en bekreftelse som viser at du har vært bosatt i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før den utdanningen du nå søker om lån og stipend til. Du kan for eksempel sende inn dokumentasjon som viser at du har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, eller har bodd her med tilstrekkelig midler. Lånekassen sjekker opplysninger om registrert botid i folkeregisteret.

Kvotestudenter

Det gjelder egne regler for studenter fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa eller Sentral-Asia som omfattes av kvoteordningen.

Kvoteordningen avvikles

Kvoteordningen er under avvikling. Det tas ikke lenger opp nye kvotestudenter. Studenter som allerede er i gang med en utdanning under kvoteordningen, har rett til å fullføre utdanningen med lån og stipend fra Lånekassen.

Les mer

Du finner vilkårene for lån og stipend til utenlandske statsborgere i kapittel 2 i forskrift om utdanningsstøtte.