Støtterett for utenlandske statsborgere

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen. Utenlandske statsborgere kan få støtte til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår.

Utenlandske statsborgere

Er du utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge og tar utdanning her, kan du få utdanningsstøtte dersom du oppfyller ett av vilkårene nedenfor. Egne regler gjelder for å få støtte til studier i utlandet.

Grunnlag for å søke om støtte
fra Lånekassen

Dokumentasjon som du må legge ved søknaden

Beskyttelse (asyl)

Du har fått beskyttelse (asyl) i Norge.

Bor du i asylmottak, har du ikke rett til støtte. Skal du ta vanlig videregående opplæring , kan du likevel få utstyrsstipend. Du kan ha rett til vanlig støtte når du har flyttet ut av asylmottaket.

Du kan ha rett til flyktningstipend til grunnskoleopplæring og til videregående opplæring. Les mer om flyktningstipend.


Du må sende inn

 • kopi av vedtaket som viser perioden du får introduksjonsstønad, hvis du får det

Har du avsluttet et introduksjonsprogram, må du sende inn

 • bekreftelse fra kommunen eller Nav som viser datoen du fullførte programmet

 

 

Sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket

Du har opphold i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

Bor du i asylmottak, har du ikke rett til støtte. Skal du ta vanlig videregående opplæring og fortsatt bor i asylmottaket etter at du har fått oppholdstillatelse, kan du likevel ha rett til utstyrsstipend. Du kan ha rett til vanlig støtte når du har flyttet ut av asylmottaket.

 


Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Gift med norsk statsborger

Du er gift med en norsk statsborger, eller du har felles barn med en norsk samboer. Både du og ektefellen/samboeren din bor i Norge.

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysninger om eventuell oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Lånekassen sjekker opplysninger om ekteskap og/eller barn i folkeregisteret.

Familiemedlem til EØS-borger

Du har oppholdsrett i Norge som familiemedlem til en EØS-borger. EØS-borgeren må ha et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn utdanning.

Du må sende inn

 • kopi av din nåværende oppholdstillatelse
 • kopi av vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet som viser at du har familieinnvandring til et familiemedlem som har oppholdstillatelse i Norge. Du må sende inn vedtaket om familieinnvandring selv om du nå har permanent oppholdstillatelse.
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for den personen du har familieinnvandring til
Er du nordisk statsborger, kan du også få støtte etter dette punktet. Du må sende inn opplysninger om familien din i Norge. Med familie mener vi her far, mor, ektefelle, eller samboer som du har felles barn med. Du må gi opplysninger om hans/hennes navn, fødselsnummer, adresse i Norge, og hvor lenge han/hun har bodd i Norge. Du må også sende inn dokumentasjon som viser hva han/hun gjør i Norge (f.eks. bekreftelse fra arbeidsgiver eller lærested).

Familieinnvandring
Du har oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring. Den du er gjenforent med, må enten være norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn utdanning.

Er du statsborger i et land utenfor Norden, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Er du nordisk statsborger, kan du også få støtte etter dette punktet. Du må sende inn opplysninger om familien din i Norge. Med familie mener vi her far, mor, ektefelle, eller samboer som du har felles barn med. Du må gi opplysninger om hans/hennes navn, fødselsnummer, adresse i Norge, og hvor lenge han/hun har bodd i Norge. Du må også sende inn dokumentasjon som viser hva han/hun gjør i Norge (f.eks. bekreftelse fra arbeidsgiver eller lærested).

Fulltidsarbeid
Du har vært bosatt i og har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder like før du begynner i utdanningen. Du må ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker og betalt skatt til Norge i denne perioden.

Au pair-arbeid regnes ikke som fulltidsarbeid og gir derfor ikke rett til støtte fra Lånekassen.

Du må sende inn

 • bekreftelse(r) fra arbeidsgiver(e) som viser at du har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder like før oppstart i utdanningen (fra- og til-dato). Bekreftelsen(e) må vise stillingsprosent og fra- og til-dato for arbeidsforholdet. De må være signert av arbeidsgiver og skrevet på offisielt brevpapir, eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.
 • dokumentasjon som viser at du har betalt skatt til Norge i de siste 24 månedene like før oppstart i utdanningen. Dette kan for eksempel være kopi av utskrift av grunnlag for skatt (utskrift av likning), lønns- og trekkoppgaver eller lønnsslipper.

Utdanning
Du har tatt utdanning i Norge i minst tre år sammenhengende like før oppstart i utdanningen, og du har bestått utdanning som tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning  (tilsvarende 180 studiepoeng).

Du kan i denne perioden ikke ha fått støtte til utdanningen fra Lånekassen, offentlige utdanningsstøtteordninger i andre land (for eksempel Centrala studiestödsnämnden og Uddannelsesstyrelsen), Norad, Erasmus Mundus, The Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU), The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED) eller andre tilsvarende støtteordninger.

Du må sende inn karakterutskrift eller vitnemål for utdanningen du har tatt i Norge. Karakterutskriften må ha stempel og underskrift av lærestedet.

Spesielt for EØS- og EFTA-borgere

Statsborgere fra EØS- og EFTA-land kan også ha rett til støtte hvis de oppfyller ett av vilkårene nedenfor.

Grunnlag for å søke om støtte
fra Lånekassen

Dokumentasjon som du må legge ved søknaden

EØS- eller EFTA-arbeidstaker
Du er statsborger fra et EØS- eller EFTA-land og har status som arbeidstaker i Norge. Du må oppfylle ett av disse vilkårene:

 • Du fortsetter å arbeide (minst 10–12 timer per uke) mens du er i utdanning.
 • Du slutter å arbeide for å ta en utdanning, og det er en faglig sammenheng mellom arbeidet du har hatt i Norge, og den utdanningen du søker om støtte til. Hvis du har blitt ufrivillig arbeidsledig på grunn av generelle endringer i arbeidsmarkedet, faller kravet om faglig sammenheng bort.

Skal du fortsette i arbeid samtidig som du skal være i utdanning, må du sende inn

 • bekreftelse (attest) fra arbeidsgiver som viser stillingsprosenten din eller hvor mange timer du jobber per uke/måned i perioden du er i utdanning. Det må være opplyst om du har fast eller midlertidig stilling. Hvis du har en midlertidig stilling, må arbeidsgiver oppgi sluttdato. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel.

Har du sluttet å arbeide og gått over i utdanning må du sende inn

 • bekreftelse (attest) fra din(e) norske arbeidsgiver(e) som viser perioden(e) du har arbeidet i Norge, hva arbeidet besto i, og stillingsprosenten du har hatt. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig.
 • dokumentasjon fra lærestedet som viser hvilken utdanning du skal ta.

Barn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker og/eller dennes ektefelle
Du må oppfylle minst ett av disse tre vilkårene:

 1. Du er under 21 år og er barn (eller annen slektning i nedstigende linje) av EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge og/eller av dennes ektefelle.
 2. Du er barn (eller annen slektning i nedstigende linje) av EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge og/eller av dennes ektefelle, og du blir forsørget av EØS- eller EFTA-arbeidstakeren og/eller dennes ektefelle.
 3. Du er barn av en EØS- eller EFTA-borger som er eller har vært arbeidstaker i Norge og/eller barn av dennes ektefelle. Du må bo i Norge, og du må bo eller ha bodd sammen med EØS- eller EFTA-arbeidstakeren på et tidspunkt da han eller hun var arbeidstaker i Norge.
Merk at du vil miste retten til støtte etter punktene 1 og 2 over hvis EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at én av foreldrene dine er eller har vært arbeidstaker i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er foreldrene dine fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for én av foreldrene dine
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

 

Slektning i oppstigende linje av EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge og/eller dennes ektefelle som blir forsørget av dem
Merk at du vil miste retten til støtte dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Er barnet ditt nordisk statsborger, må du sende inn

 • bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er barnet ditt statsborger fra et land utenfor Norden, må du sende inn

 • kopi av nåværende arbeidstillatelse eller registreringsbevis for han/henne
 • bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er du selv fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

 

Gift, eller samboer med felles barn, med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge 
Merk at du vil miste retten til støtte dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at ektefellen/samboeren din har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Hvis ektefellen/samboeren din kommer fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for ektefellen/samboeren din
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

Varig oppholdsrett i Norge
Du er EØS-borger, eller familiemedlem til EØS-borger, og du har varig oppholdsrett i Norge.

Er du statsborger i et land utenfor Norden, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Er du nordisk statsborger må du sende inn en bekreftelse som viser at du har vært bosatt i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før den utdanningen du nå søker om støtte til. Du kan for eksempel sende inn dokumentasjon som viser at du har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, eller har bodd her med tilstrekkelig midler. Lånekassen sjekker opplysninger om registrert botid i folkeregisteret.

Kvotestudenter

Det gjelder egne regler for studenter fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa eller Sentral-Asia som omfattes av kvoteordningen.

Kvoteordningen avvikles

Kvoteordningen er under avvikling. Det tas ikke lenger opp nye kvotestudenter. Studenter som allerede er i gang med en utdanning under kvoteordningen, har rett til å fullføre utdanningen med støtte fra Lånekassen.

Les mer

Du finner vilkårene for støtte til utenlandske statsborgere i kapittel 2 i forskriften om utdanningsstøtte.