Endringer for studieåret 2022-2023

Publisert: 04.03.2022
Hvert studieår endres noen av Lånekassens regler for tildeling av lån og stipend til elever og studenter. Her finner du informasjon om endringene for kommende studieår, 2022-2023.

Justering av støttesatser

Alle støttesatser er justert med to prosent. Basislånet er økt fra 11 487 kroner til 11 717 kroner.

Nytt rekrutteringsstipend til utveksling i utvalgte land

Regjeringen ønsker at flere norske studenter skal ta et utvekslingsopphold i ikke-engelskspråklige land, og at flere skal velge å studere i et av Norges prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning og forskning. Derfor er det innført et ikke-behovsprøvd stipend på 2 500 kroner per måned som skal bidra til å rekruttere studenter til å ta utvekslingsopphold i følgende land: Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan eller Sør-Korea. Stipendet kan gis i inntil ti måneder.

Inntil videre vil det ikke være mulig å søke om dette stipendet til utvekslingsopphold i Russland. Vi oppdaterer denne artikkelen når vi vet mer.

Reduksjon i antall læresteder i utlandet som gir rett til utvidet stipend

Rekrutteringsstipendet til utveksling i utvalgte land skal finansieres ved å redusere antall utenlandske læresteder som gir rett til utvidet stipend (tidligere tilleggsstipend) til dekning av skolepenger.

Studenter som har begynt på en utdanning med rett til utvidet stipend før studieåret 2022–2023, berøres ikke av forslaget. Disse studentene vil ha rett til å fullføre utdanningen med utvidet stipend, selv om lærestedet ikke lenger er på listen over utdanningsinstitusjoner som gir rett til det utvidede stipendet.

Endringer i hvilke land det gis lån og stipend til helsefaglige utdanninger og veterinærmedisin

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det fra og med studieåret 2022–2023 bare skal gis lån og stipend til jordmor-, medisin-, provisorfarmasøyt-, sykepleier-, tannlege- eller veterinærmedisinutdanning i følgende land: EØS-land, Sveits, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand. Denne endringen gjelder kun for studenter som tar hele utdanningsgraden sin i utlandet. 

Studenter som er i gang med en helsefaglig utdanning eller en veterinærmedisinutdanning i et land som ikke lenger vil gi rett til lån og stipend, vil ha rett til å fullføre denne utdanningen med lån og stipend fra Lånekassen.

Fram til nå har medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada og Australia ikke gitt rett til lån og stipend. Det har derimot ikke vært noen geografisk begrensning for hvor en student kan ta jordmor-, provisorfarmasøyt-, sykepleier- eller tannlegeutdanning med lån og stipend fra Lånekassen. Det har heller ikke vært regulert i hvilke land veterinærmedisinutdanning har gitt rett til lån og stipend.

Bakgrunnen for endringen er blant annet at lege, jordmor, provisorfarmasøyt, sykepleier og tannlege er lovregulerte yrker, og for å sikre at alle har riktig kompetanse til å utøve disse yrkene, kreves det autorisasjon. Også for veterinærmedisin kreves det autorisasjon. Fram til nå har reglene skapt visse utfordringer når det gjelder autorisasjon etter endt utdanning.

Lån og stipend til utenlandske statsborgere

Det er gjort flere endringer som regulerer rett til lån og stipend for utenlandske statsborgere som tar utdanning i Norge.

Til og med studieåret 2021–2022 har det vært slik at permanent oppholdstillatelse har gitt rett til lån og stipend, hvis den permanente oppholdstillatelsen er gitt på bakgrunn av beskyttelse, sterke menneskelige hensyn, særlig tilknytning til riket eller familieinnvandring. Fra og med studieåret 2022–2023 vil de som har permanent opphold i Norge ha rett til lån og stipend, uavhengig av grunnlaget for den permanente oppholdstillatelsen.

Det er satt inn en presisering om at statsborgere som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53, har rett til lån og stipend. Dette er statsborgere som har fått opphold på selvstendig grunnlag etter først å ha hatt opphold på grunn av familieinnvandring med ektefelle eller samboer.

Statsborgere som i en opptjeningsperiode på minst to år har hatt fulltidsarbeid, oppholdstillatelse som arbeidstaker, vært bosatt i og betalt skatt til Norge, har rett til lån og stipend. Fram til nå har det vært et krav om at opptjeningstiden på to år skal være sammenhengende, og like før perioden med lån og stipend. Fra studieåret 2022-2023 er det innført et unntak fra kravet om at opptjeningstiden må være tatt sammenhengende og like før perioden med lån og stipend. Opphold på inntil ett år på grunn av sykdom og fødsel kan godtas.

For statsborgere som har rett til lån og stipend på grunn av tidligere gjennomført utdanning i Norge, er det nå innført et vilkår om at de skal ha vært bosatt i Norge i opptjeningstiden.

Unntak fra avbruddsreglene for studenter som blir syke

Fra og med studieåret 2022–2023 vil studenter som avbryter utdanningen på grunn av sykdom, få beholde eller få utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet, uavhengig av hvor lenge utdanningen har vart.

En student som avbryter utdanningen etter at lån og stipend er utbetalt, kan få beholde det lånet og stipendet som er gitt inntil det tidspunktet utdanningen avbrytes. En student som avbryter før lån og stipend er utbetalt, får utbetalt lån og stipend fram til avbruddstidspunktet, men bare hvis utdanningen har vart i minst tre måneder før avbruddet. Det er denne regelen det nå kan gjøres unntak fra, hvis avbruddet skyldes sykdom.

Endring for studenter som mottar dagpenger

Kunnskapsdepartementet har bestemt at grensen for behovsprøving av utdanningsstipend for studenter som mottar dagpenger under arbeidsløshet og tar høyere utdanning skal være den samme som for studenter som mottar andre trygdeytelser (106 793 kr for 2022). Denne endringen gjelder allerede fra 1. januar 2022.

Tidligere har grensen for behovsprøving av utdanningsstipend for studenter som mottar dagpenger under arbeidsløshet vært den samme som for studenter som har person- og kapitalinntekt (199 591 kr for 2022).

Les mer

Her kan du lese hele endringsforskriften (lovdata.no)

Nyhet om reduksjon i antall læresteder i utlandet som gir rett til utvidet stipend (lanekassen.no)