Ufør

Sist oppdatert: 21.01.2019
Blir du varig ufør, kan Lånekassen slette hele eller deler av gjelden din.

Du kan få slettet gjeld dersom du blir minst 50 prosent varig ufør, og får varig uføretrygd fra folketrygden.

Du kan også ha rett til ettergivelse hvis du får varig uføretrygd fra folketrygden og er minst 40 prosent varig ufør. For å ha rett til å få slettet gjeld på dette grunnlaget må du ha satt fram krav om uføretrygd på et tidspunkt hvor du fikk arbeidsavklaringspenger.

For å ha rett til å få slettet hele eller deler av gjelden, må du ha en brutto årsinntekt i 2019 (person- og kapitalinntekt) på 460 019 kroner eller mindre. Grensen blir hevet med 15 020 kroner per år for hvert barn du forsørger.

Har du brutto årsinntekt på 319 035 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 319 036–460 019 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
319 036 - 354 176 kroner
64 477 kroner
688 kroner
354 177 - 388 218 kroner
75 193 kroner
826 kroner
388 219 - 424 143 kroner
86 065 kroner
974 kroner
424 144 - 460 019 kroner
96 781 kroner
1 110 kroner

Alle inntektsgrensene i tabellen over gjelder 2019. Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Når vi behandler søknader om sletting av gjeld, behandler vi den etter reglene som gjaldt det året vi mottok søknaden. Dette betyr at en søknad som er mottatt i 2019, blir vurdert ut i fra inntektsgrensen som gjelder for 2019, selv om du fikk vedtaket om at du var varig ufør et tidligere år. 

Har du barn?

Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn til og med året de fyller 16 år (også særkullsbarn) som du forsørger, tatt med, også barn som du betaler bidrag for. Vi ser bort fra barnetillegg og barnepensjon som du får for barn over 16 år. Inntekt som er registrert på barnet ditt blir ikke tatt med i behovsprøvingen.

Uføretrygd må være innvilget

Varig uføretrygd fra folketrygden eller tilsvarende pensjonsordning i utlandet må være innvilget før gjelden kan bli ettergitt.

Slik søker du

Bruk søknadsskjema for sletting av gjeld ved varig uførhet (skjema U). Legg ved kopi av pensjons- eller vedtaksbrevet fra Nav.

Ny støtte - oppheving av vedtak

Hvis du får ny utdanningsstøtte før det har gått ti år etter at du fikk slettet gjeld, blir vedtaket om sletting av gjeld opphevet.

Les mer