Slik fungerer omgjøring

Får å få gjort om basislån til stipend, må du være borteboer, ha inntekt og formue under grensen og bestå utdanningen din.

Etterkontroll av inntekt og omgjøring

For å få gjort om basislån til stipend, må du være borteboer, ha inntekt og formue under grensa og bestå utdanningen din.

Inntil 40 prosent av basislånet du får, kan bli gjort om til stipend hvis du oppfyller vilkårene.

Du må være borteboer

Det er bare borteboere som kan få gjort om lån til stipend. Når du søker om lån og stipend, oppgir du om du bor sammen med foreldrene dine eller ikke. Kunder som er borteboere, får tildelt et omgjøringslån , som senere kan bli gjort om til stipend.
Omgjøringslånet utgjør 40 prosent av basislånet, som er den delen av studiestøtten som «alle» får. Du kan se om du har fått omgjøringslån i vedtaksbrevet du fikk etter at du søkte om lån og stipend.

Hvem regnes som borteboer?

Du blir regnet som borteboer så lenge du ikke bor i samme hus som foreldrene dine i perioden du får stipend og lån fra Lånekassen.

Hvis du bor i samme hus som foreldrene dine, kan du likevel få status som borteboer hvis du bor i en «selvstendig og klart atskilt boenhet i samme hus som foreldrene, og søkerens boenhet er registrert med et eget bruksenhetsnummer eller tilsvarende i Folkeregisteret eller i matrikkelen.». Med selvstendig boenhet mener vi at boligen din har egne boligfunksjoner som kjøkken og bad.

Du blir også regnet som borteboer hvis du er gift eller har barn.

Du må ha inntekt og formue under grensene

For å få full omgjøring av basislån til stipend, må du ha inntekt og formue under grensene. Er du over grensen, blir ikke omgjøringslånet (andelen av basislånet som kan bli stipend) til stipend.

Merk at vi kontrollerer inntekt og formue per kalenderår, siden skatteoppgjøret vi får informasjonen fra gjelder per kalenderår, og ikke studieår (høstsemester-vårsemester).

Les om hvilke grenser som gjelder.

Hvor stor reduksjonen blir, kommer an på hvor langt over grensen du er. Det er ikke slik at du mister hele omgjøringslånet hvis du har inntekt bare litt over grensen, det blir gradvis redusert.

For å finne ut hvor mye stipendet ditt blir redusert, kan du bruke denne formelen: Inntekt over beløpsgrensen x 5 prosent x Antall måneder med støtte = Reduksjon.

Hva slags inntekt og formue bruker Lånekassen i behovsprøvingen?

Når vi behovsprøver støtten mot inntekt, ser vi på person- og kapitalinntekten din. Den består av

 • all skattepliktig arbeidsinntekt (inkludert feriepenger)
 • alle skattbare trygde- og pensjonsytelser
 • alle kapitalinntekter

Vi ser bort fra eventuelle bidrag som du eller barna dine mottar.

Når det gjelder formue, bruker vi nettoformuen din som står på skatteoppgjøret for det året du fikk støtte. Nettoformue er verdien av det du eier, minus den totale gjelden din (for eksempel verdien av hus og bankinnskudd minus gjelden til Lånekassen og boliglån).

Kapitalinntekt er for eksempel renter av bankinnskudd, utleieinntekter eller inntekter ved salg av aksjer. Renteinntekter fra BSU-sparing holder vi likevel utenfor. Vi bruker brutto kapitalinntekt, ikke netto. Det betyr for eksempel at vi ikke tar hensyn til eventuelle utgifter du har ved utleie eller tap av salg ved aksjer.

Du finner mer informasjon om hvilke inntekter vi bruker i merknadene til kapittel 12 i forskriften om utdanningsstøtte.

Inntekt og formue vi ikke regner med

Vi regner ikke med renteinntekter fra BSU-sparing, forsikrings- eller erstatningsutbetalinger som følge av kritisk sykdom eller personskade eller inntekter fra barns formue som er forvaltet av statsforvalteren som inntekt.

Vi ser også bort fra formue som følge av forsikrings- eller erstatningsutbetalinger, barns formue hos statsforvalteren eller formue som følge av at du har trygdefinansiert bil.

Renteinntekter fra BSU blir ikke regnet med i etterkontrollen i utgangspunktet, men hvis du har for høy inntekt eller formue på grunn av noen av situasjonene nevnt over, må du si ifra om dette til oss, siden vi ikke får den informasjonen fra skatteetaten. Vi kan vurdere inntekten og formuen din på nytt hvis du sender inn dokumentasjon på det.

Du må bestå utdanning

Etter at vi har kontrollert inntekten og formuen din, sjekker vi om du har bestått utdanning. For å få gjort om hele omgjøringslånet til stipend, må du bestå like mye utdanning som du fikk stipend og lån til. Fikk du for eksempel støtte til fulltidsutdanning, må du bestå minst 60 studiepoeng for å få full omgjøring. Består du færre studiepoeng enn du har fått støtte til, får du tilsvarende mindre lån gjort om til stipend.

Vi gjør om lån til stipend samtidig som vi sjekker inntekt, og du får også omgjøring for den samme perioden som vi har sjekket inntekt for. Det betyr at du får omgjøring for hele kalenderår og ikke for hvert studieår (høst-vår). For eksempel får du gjort om lån til stipend for hele 2024 i 2025.

Omgjøringen skjer hvert år etter hvert som vi kontrollerer inntekt. Unntaket er studenter i utlandet, som får omgjøring etter at de har sendt inn vitnemål når de er ferdige med utdanningen. Studenter i Norge eller på utveksling trenger ikke å sende inn noe.

Logg inn for oversikt over omgjøringen din

Gradsomgjøring

Studenter i universitets- og høgskoleutdanning må bestå en grad i tillegg til studiepoeng, for å få full omgjøring.

Du finner beløpet som kan bli stipend etter du har bestått en grad i vedtaksbrevet om stipend og lån som "gradsomgjøringslån". Beløpet tilsvarer 15 prosent av basislånet. Gradsomgjøringen skjer først året etter du har bestått graden din.

Hvilke utdanninger gir gradsomgjøring?

Du kan få gjort om lån til stipend hvis du består en av følgende grader

 • Bachelorgrad
 • Toårig mastergrad
 • Femårig mastergrad
 • Høgskolekandidat
 • Profesjonsutdanning
 • I tillegg til de vanlige gradene, er det noen videreutdanninger som gir gradsomgjøring selv om de ikke leder fram til en grad.

Disse er:

 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Helsesykepleier (videreutdanning for sykepleiere)
 • Jordmor (videreutdanning for sykepleiere)
 • Anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie
 • Ph.D-utdanning i utlandet