Endring i Lånekassens regler fra og med 2021–2022

Publisert: 06.04.2021
Hvert år endres noen av Lånekassens regler for elever og studenter. Nå er de nye reglene, som gjelder fra og med studieåret 2021–2022, fastsatt.

Det er Kunnskapsdepartementet (KD) som fastsetter Lånekassens forskrifter. KD fastsatte 24.03.21 forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte, som gjelder fra og med studieåret 2021–2022.

Her kan du lese hele endringsforskriften.

Satsene for lån og stipend prisjusteres

Alle satser prisjusteres med 2,3 prosent. Det betyr at de justeres opp i tråd med forventet prisvekst i 2021. Basislånet for studieåret 2021–2022 er 126 357 kroner for studenter som får lån og stipend i 11 måneder.

Deltidsstudenter kan få lån og stipend i mer enn åtte år

Det er en grense for hvor lenge studenter kan få lån og stipend. Fra og med studieåret 2021–2022 endres denne grensen, fra antall år til antall studiepoeng eller tilsvarende. En student kan derfor fra og med studieåret 2021-2022 få lån og stipend til utdanning som utgjør inntil 480 studiepoeng eller tilsvarende.

Det betyr at deltidsstudenter kan få lån og stipend i lengre tid enn åtte år. Dette vil være positivt for alle deltidsstudenter, uavhengig av årsaken til at de studerer på deltid.

Merk at endringen gjelder fra og med 2021–2022, den har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at hvis du har fått lån og stipend til deltidsutdanning tidligere, vil de periodene telles på samme måte som før, altså som antall år med støtte . Har du for eksempel før studieåret 2021–2022 fått lån og stipend i tre år til 50 prosent deltidsutdanning, har du brukt opp tre hele år med rett til lån og stipend. Da har du 300 studiepoeng igjen som du kan få utdanningsstøtte til å ta. Disse 300 studiepoengene kan du fordele over så mange år du vil.

Sammen med regler som gjelder fra og med studieåret 2020–2021, vil denne endringen styrke voksnes muligheter til å ta utdanning finansiert av Lånekassen. Fra og med studieåret 2020–2021 er det mulig å få utdanningsstøtte til deltidsstudier som utgjør mindre enn 50 prosent av fulltid, og de som er over 30 år, kan søke om et tilleggslån.

Ikke omgjøring av lån til stipend for voksne som tar privatisteksamener i fag fra videregående opplæring

Studenter kan få opptil 40 prosent av basislånet gjort om til stipend dersom de består eksamen, har inntekt og formue under fastsatte grenser og ikke bor sammen med foreldrene. Fra og med 2021–2022 endres reglene for omgjøring for de som tar om igjen fag som er bestått mens de var i videregående opplæring med ungdomsrett.

Voksne som tar privatisteksamen i fag de tidligere har bestått da de var i videregående opplæring med ungdomsrett, vil fra og med høsten 2021 ikke få gjort om lån til utdanningsstipend for disse fagene.

Regelendringen gjelder bare for fag som allerede er bestått. Voksne som tar privatisteksamen i fag i videregående opplæring som de ikke har tatt eller bestått tidligere, kan fortsatt få gjort om lån til utdanningsstipend for slike fag.

Redusert stipendandel til reiser utenfor Norden

Elever og studenter som tar utdanning utenfor Norden, har rett til lån og stipend til dekning av reiseutgifter mellom Norge og regionen der lærestedet ligger. Hvert studieår blir det fastsatt satser for hver enkelt region.

I dag får elever og studenter som tar en utdanning som varer i mer enn seks måneder, en fast sats til to tur-retur-reiser per studieår. 65 prosent av satsen blir gitt som lån, og 35 prosent av satsen blir gitt som stipend. Elever og studenter som tar utdanning som varer i seks måneder eller kortere per studieår, har rett til halv sats, det vil si til én tur-retur-reise.

Fra og med høsten 2021 blir stipendandelen til reiser redusert. Tar du utdanning utenfor Norden som varer i mer enn seks måneder, får du 35 prosent stipend til bare én tur-retur-reise. Resten av reisestøtten blir gitt som lån. Det vil si at du bare får lån til tur-retur-reise nummer to.

Denne regelendringen påvirker ikke det det totale beløpet du har rett til. Du vil dermed få like mye utbetalt, men en høyere andel vil være lån.

Endringen gjelder ikke for elever og studenter som tar utdanning utenfor Norden som varer i mindre enn seks måneder. De fleste utvekslingsstudenter er på utveksling i bare ett semester, og vil derfor få samme andel stipend og lån til reiser som før.

Student med hender på tastatur. Foto.
Du kan ikke søke om lån og stipend for neste studieår ennå. Fra starten av mai kan du søke om lån og stipend for studieåret 2021-2022.