Forslag til statsbudsjett 2022

Publisert: 12.10.2021
I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Her kan du lese om forslag som er viktige for kunder i Lånekassen.

Forslaget skal behandles i Stortinget, og blir eventuelt vedtatt i desember. Hvis budsjettet blir vedtatt, vil de fleste endringene gjelde fra og med studieåret 2022-2023.

Nytt stipend for utvekslingsstudenter

Et av målene til regjeringen er at halvparten av alle studenter i norsk høyere utdanning skal gjennomføre deler av utdanningen sin i utlandet. Dette for å sikre norsk arbeidsliv kompetanse på andre språk og land, og for å styrke samarbeidet Norge har med flere land. Dette kan du lese mer om i stortingsmeldingen En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning (regjeringen.no). Et av virkemidlene for å oppnå dette er å innføre et nytt stipend til studenter som drar på utveksling til Brasil, India, Kina, Japan, Russland, Sør-Afrika og Sør-Korea.

Forslaget er at disse studentene kan få 2 500 kroner ekstra i stipend hver måned i inntil ti måneder fra og med studieåret 2022-2023.

For å finansiere det nye stipendet er det foreslått å redusere antall læresteder i utlandet som gir rett til utvidet stipend til skolepenger fra Lånekassen.

Studenter som har begynt på en utdanning med rett til utvidet stipend til skolepenger før studieåret 2022–2023, blir ikke berørt av forslaget. Disse studentene vil ha rett til å fullføre utdanningen med utvidet stipend selv om lærestedet ikke lenger omfattes av denne ordningen.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (Diku) har publisert listen over læresteder som blir berørt hvis forslaget blir vedtatt. Denne listen finner du her (diku.no). 


Endringer i hvilke land du kan studere helse- og veterinærfag med støtte

I dag er det begrenset hvilke land du kan studere medisin med rett til lån og stipend fra Lånekassen. Fra og med studieåret 2022-2023 er det foreslått at dette også skal gjelde for andre helsefaglige utdanninger, som tannlege, jordmor, provisorfarmasøyt og sykepleier i tillegg til veterinærmedisinutdanning.

Dette er fordi alle disse yrkene krever autorisasjon for å kunne praktisere yrket i Norge. For at disse studentene skal ha en garanti for å kunne kvalifisere for disse jobbene etter endte studier, er det viktig at den tilsvarende utdanningen de tar i utlandet er jevngod med den vi tilbyr ved norske læresteder.

Dette forslaget betyr at studenter innen disse studieretningene vil kunne studere med lån og stipend fra Lånekassen i alle EØS-land i tillegg til Sveits, Storbritannia, USA, Australia, New Zealand og Canada. Studenter som er i gang med en helsefaglig utdanning eller en veterinærmedisinutdanning i et annet land, som fra og med høsten 2022 ikke lenger vil gi rett til lån og stipend, vil ha rett til å fullføre denne utdanningen med lån og stipend fra Lånekassen.


Endring for studenter som mottar dagpenger

Grensen for behovsprøving av stipend for studenter som mottar dagpenger, er i dag den samme som for studenter som har person- og kapitalinntekt (199 591 kr for 2022). Regjeringen foreslår å senke denne grensen for studenter som mottar dagpenger og som tar høyere utdanning.

Om forslaget blir vedtatt betyr det at grensen for behovsprøving for studenter som mottar dagpenger og tar høyere utdanning, blir den samme som for studenter som mottar andre trygdeytelser (106 793 kr for 2022). Endringen skal gjelde fra og med 1. januar 2022.


Forenkling for utenlandske statsborgere

Regjeringen foreslår å forenkle reglene for utenlandske statsborgere. Søkere med permanent opphold i Norge skal ha rett til lån og stipend uavhengig av grunnlaget for den permanente oppholdstillatelsen.

I dag har du rett til lån og stipend om du har hatt fulltidsarbeid, oppholdstillatelse som arbeidstaker, bodd i og betalt skatt til Norge i en opptjeningsperiode på minst to år. Opptjeningstiden på to år skal være sammenhengende og like før perioden med lån og stipend. Regjeringen foreslår å innføre et unntak fra kravet om at opptjeningstiden må være tatt sammenhengende og like før perioden med lån og stipend. Unntaket går ut på at det kan være et opphold på inntil ett år som skyldes sykdom og fødsel.

For personer som har rett til lån og stipend på grunn av tidligere gjennomført utdanning i Norge, foreslår regjeringen å presisere at søkerne skal ha vært bosatt i Norge i opptjeningstiden.


Endring for studenter som avbryter utdanning på grunn av sykdom

En student som avbryter utdanningen, mister retten til lån og stipend fra det tidspunktet utdanningen avbrytes. Dette gjelder også studenter som blir syke. En student som avbryter utdanningen etter at lån og stipend er utbetalt, kan få beholde det lånet og stipendet som er gitt inntil det tidspunktet utdanningen avbrytes. En student som avbryter før lån og stipend er utbetalt, får utbetalt lån og stipend fram til avbruddstidspunktet, men bare hvis utdanningen har vart i minst tre måneder før avbruddet.

Regjeringen foreslår å gjøre unntak fra kravet om tre måneders varighet hvis studenten må avbryte utdanningen på grunn av sykdom. Forslaget går ut på at studenter som blir syke, skal få beholde eller få utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet, uavhengig av hvor lenge utdanningen har vart.


Satser for lån og stipend prisjusteres

Regjeringen foreslår at alle utdanningsstøttesatser for studieåret 2022– 2023 prisjusteres med to prosent.

 

I Støre-regjeringen sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022 ble det ikke foreslått endringer som påvirker disse forslagene.

På side 234-252 i dette dokumentet finner du alle forslagene i statsbudsjettet som omhandler Lånekassen (regjeringen.no).

Her kan du lese tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022 (regjeringen.no).