Endrer praksis for tilleggsstipend

Publisert 03.02.2021
Lånekassen endrer praksis for tildelingen av tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne slik at det ikke avgrenses mot frivillig, ulønnet arbeid.

For å ha rett til tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne må mottakeren være i stand til å studere, men ikke til å jobbe ved siden av studiene fordi det i stor grad ville gå ut over studieprogresjonen. En lege eller spesialist må bekrefte det i søknaden.

Lånekassen har tolket dette regelverket slik at eventuelt ulønnet arbeid ved siden av kun må forekomme i begrenset grad for å kunne motta dette stipendet.

Ingen begrensning av omfang

Lånekassens praksis har vært basert på at det er kapasiteten til å ha arbeid ved siden av utdanningen som er avgjørende for å kunne motta stipendet, og ikke hvorvidt arbeidet gir inntekt eller ikke.

Kunnskapsdepartementet mener det ikke skal settes begrensning for omfang av ulønnet arbeid for mottakere av tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Departementet ønsker en endring av praksis både for å få et enklere regelverk, og for at ikke regelverket utilsiktet blir til hinder for at studenter med nedsatt funksjonsevne kan bidra i frivillig arbeid.

I dialog om detaljer

Lånekassen ønsker å forvalte alle ordninger etter intensjonen, og har ment at vår fortolkning ivaretok formålet om at tilleggsstipendet skulle knyttes til arbeidsevne uansett om arbeidet ga inntekter eller ikke. Vi er imidlertid glade for at Kunnskapsdepartementet nå tydeliggjør at ulønnet arbeid er helt unntatt denne vurderingen.

Lånekassen er nå i dialog med Kunnskapsdepartementet om detaljene som må avklares i forbindelse med en slik praksisendring.