Hvem blir regnet som bosatt og yrkesaktiv i Finnmark og Nord-Troms?

For at vi skal regne deg som bosatt i regionen, må du både være folkeregistrert der og faktisk bo der.

Du trenger ikke å være heltidsansatt for å regnes som yrkesaktiv

For at vi skal regne deg som yrkesaktiv, må du oppfylle minst ett av punktene under

  • arbeid i minst 50 prosent stilling
  • fulltidsarbeid i minst seks måneder av opptjeningstiden og registrert arbeidssøker hos Nav i de resterende seks månedene
  • har omsorg for barn født i 2014 eller senere, eller har særlig tyngende omsorgsplikter i nærmeste familie
  • har studiepermisjon med stipend eller lønn tilsvarende minst 50 prosent av full stilling, der lønnen blir betalt av en arbeidsgiver i regionen
  • er ansatt i transportsektoren, på skip, oljeletingsfartøy eller faste installasjoner på kontinentalsokkelen og er bosatt i regionen.

Dersom du er sykmeldt i perioden, regnes denne tiden med i opptjeningsperioden.

Som yrkesaktive regnes også de som i hele eller deler av arbeidstiden arbeider fra hjemmekontor i tiltakssonen, og der arbeidsgivers virksomhet ligger utenfor tiltakssonen.

Hvem regnes ikke som yrkesaktive?

Du er ikke regnet som yrkesaktiv hvis du i opptjeningsperioden for eksempel har vært fulltidsstudent, har avtjent førstegangstjeneste eller har vært elev ved en militær skole. Da har du heller ikke rett til å få redusert gjeld.