Dokumentasjonskrav når du søker om sletting av renter

Hvis du søker om sletting av renter på grunnlag av arbeidsledighet, AAP eller utdanning, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon.

Du får beskjed i søknaden om hvilken dokumentasjon du eventuelt må sende inn. Det er enkelt å laste opp dokumentasjonen som et vedlegg til søknaden, og du kan også laste opp dokumentasjonen etter du har sendt inn søknaden.

Det er unntak hvis du bor i utlandet. Da må du sende inn dokumentasjon fra arbeidsformidlingen/trygdeetaten i landet du bor. Er du student, må du sende inn dokumentasjon fra lærestedet ditt.

Fødsel og adopsjon

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon hvis du har samme adresse som barnet i Folkeregisteret.

Hvis du ikke er registrert på samme adresse som barnet, må du sende inn dokumentasjon som viser at du har minst 40 prosent samvær (for eksempel samværsavtale signert av begge foreldrene)

Sykdom

Du må sende inn legeerklæring eller sykmelding som bekrefter at du har vært syk og ute av stand til å arbeide. 

Førstegangstjeneste

Du må sende inn bekreftelse på avtjent førstegangstjeneste med stempel og underskrift fra en militær myndighet. Du kan bruke dimisjonsattesten.

Omsorgsarbeid

Du må sende oss dokumentasjon fra lege, annen helsemyndighet eller Nav som viser at du i en periode på minst tre sammenhengende måneder har hatt en omsorgsbelastning som tilsvarer minst 50 prosent av fulltidsarbeid. Hvis du mottar pleiepenger, kan du sende inn bekreftelse på dette som dokumentasjon.

Sosialstøtte

Du må sende inn bekreftelse fra Nav som viser perioden du har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, og at dette har vært din eneste inntekt.

Lav inntekt ved fulltidsarbeid

Hvis du har vært i ordinært arbeid, må du sende inn bekreftelse fra arbeidsgiver på perioden du har hatt fulltidsarbeid, og på din brutto månedsinntekt i perioden.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, må du opplyse oss om organisasjonsnummeret ditt i Brønnøysundregisteret, legge ved kopi av skattefastsetting (likning) for årene du søker om sletting av renter for, og legge ved kopi av avtaler/timelister/lønnsslipper/fakturaer eller liknende som viser at du har vært reelt fulltidsarbeidende med foretaket ditt.

Hvis du er kunstner, må du sende inn dokumentasjon som viser at du har jobbet som kunstner på fulltid. Dette kan være kopi av avtaler, timelister, lønnsslipper, fakturaer, egenerklæring og liknende. Dersom du er medlem i en yrkesorganisasjon for kunstnere, og/eller er registrert i Brønnøysundregisteret, bør du dokumentere det i tillegg.

Studenttillitsverv

Du må sende inn bekreftelse fra organisasjonen som viser hvilket verv du har hatt, hvor lenge du har hatt det og at det har vært på fulltid.

Soning

Du må sende inn bekreftelse fra fengselet eller sikringsanstalten som viser soningsperioden.