Lærling med ungdomsrett

Veileder borteboer lærling

Kvinnelig lærling klipper hår på kunde. Foto.

Lærling

Er du lærling med ungdomsrett, får du stipend etter dei same reglane som elevar på vidaregåande, med nokre unntak.

Lærliglønna kan påverke bortebuarstipendet

Bortebuarstipendet blir redusert dersom lærlinglønna di er over grensa. Grensa for studieåret 2023–2024 er 16 383 kroner i brutto månadslønn. Du må også oppfylle minst eitt av vilkåra nedanfor:

  • Det er meir enn 40 kilometer mellom foreldreheimen og lærebedrifta.
  • Du bruker meir enn tre timar tur-retur kvar dag på å reise frå foreldreheimen til lærebedrifta.
  • Det er særlege forhold i heimen som gjer at du ikkje kan bu der.

Særlege forhold vil seie sosiale eller personlege ting som gjer at du blir hindra i utdanninga, dersom du blir buande heime.

Lærlingar får ikkje utstyrsstipend

Som lærling får du ikkje lenger utstyrsstipend, slik du gjorde då du gjekk på vidaregåande skole.

Svært få lærlingar får inntektsavhengig stipend

Inntektsavhengig stipend er eit stipend til elevar frå familiar med svak økonomi. Kor stort stipend du kan få, er mellom anna avhengig av lærlinglønna di. Grensa for kor høg lærlinglønn du kan ha og fortsatt få inntektsavhengig stipend, er så låg at det er svært få lærlingar som får det.

Du får utbetalingar i 11 månader

Lærlingar får utbetalt stipend for 11 månader i året, i motsetnad til elevar i vanleg vidaregåande, som berre får stipend for 10 månader. Du kan få stipend frå august til juni, men du må framleis hugse å søke kvart år.

De fleste lærlingar har ungdomsrett

Det er ikkje Lånekassen som bestemmer om du har ungdomsrett eller ikkje, det får vi beskjed om frå fylkeskommunen din. Her kan du lese meir om ungdomsrett.

Gå til søknaden

Har du svært låg lærlinglønn?

Nokre få
lærlingar
får ekstra stipend

Dersom du har ei lærlinglønn som er mindre enn cirka 6 222 kroner i månaden, og du kjem frå ein familie med svak økonomi, kan du ha rett til inntektsavhengig stipend.

Stipendet er behovsprøvd mot lærlinglønna

For at du skal kunne få inntektsavhengig stipend som lærling, må foreldra dine ha inntekt under grensene i forskrifta, samtidig som lærlinglønna di må vere svært låg.

For kvar krone du har i lærlinglønn, blir det trekt 60 øre frå beløpet du kan få i inntektsavhengig stipend. Det vil seie at dersom du har ei lærlinglønn på meir enn cirka 6 222 kroner i månaden, får du ikkje stipendet.

Les meir om inntektsavhengig stipend.

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 710 kroner
per månad dersom du bur borte

Dersom du er over 18 år og ikkje bur saman med foreldra dine, kan du låne inntil 3 710 kroner i månaden.

Lånet blir ikkje behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av kor mykje du eller foreldra dine tener.

Lånet må betalast tilbake

Dette er eit lån som du må betale tilbake. Når du ikkje lenger får stipend og lån frå Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale heile lånet pluss renter, men du betaler ned i månadlege avdrag.

Slik søker du

Det er ikkje ein eigen søknad om lån. Når du søker om stipend og kryssar av for at du bur borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Bur foreldra dine langt unna skolen?

Avstand Stipend
130 km 265 kroner
350 km 2 721 kroner
700 km 5 136 kroner

Bur du borte og det er lang reiseveg mellom der foreldra dine bur og arbeidsplassen, kan du få reisestipend. Ovanfor ser du nokre døme på kor stort reisestipend du kan få for eit heilt år.

Kor stort reisestipend du får, kjem an på kor mange kilometer det er mellom der foreldra dine bur, og arbeidsplassen din.

Satsar i 2023–2024

  • 2,07 kroner per kilometer for dei første 300 kilometerane
  • 1,15 kroner per kilometer for dei neste 301-1500 kilometerane
  • 0,41 kroner per kilometer for kilometer over 1500

Du får støtte til tre tur-retur-reiser i året, men vi trekker frå ein eigendel på 1 262 kroner totalt.

Kva skal reisestipendet dekke?

Reisestipend er eit tilskott til deg med lang reiseveg. Det er ikkje meint å dekke alle dei faktiske reiseutgiftene du har, eller å dekke kostnadene du har ved å reise til og frå arbeidsplassen.

Slik søker du

Det er ikkje ein eigen søknad om reisestipend. Når du søker om vanleg stipend og kryssar av for at du bur borte, sjekkar vi om du har krav på reisestipend.

 

Har du barn?

Har du barn, kan du få meir lån og stipend.

Aktuelt regelverk