Flere mottar flyktningstipend fra Lånekassen

Publisert: 24.02.2021
Stadig flere mottar flyktningstipend fra Lånekassen. Antall som mottar dette stipendet, er mer enn tredoblet siden 2014.

Flyktningstipend er et stipend for flyktninger som tar grunnskole eller videregående opplæring i Norge. Stipendet innebærer at lån du ellers kunne fått fra Lånekassen, gis som stipend i stedet.

Antall støttemottakere har økt jevnt og trutt de siste årene, fra 3 700 i undervisningsåret 2014–2015 til 12 400 i undervisningsåret 2019–2020.
– Lånekassens samfunnsoppdrag er å gjøre utdanning mulig. Å gjøre det mulig for flyktninger å ta grunnskole eller videregående utdanning, og dermed legge til rette for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, er en viktig del av dette, sier konstituert administrerende direktør i Lånekassen, Lars Petter Flåtten.

Avgjørende betydning

Utdanning og kvalifisering er en nøkkel til integrering, og utgjør ett av fire innsatsområder i regjeringens integreringsstrategi.
I en tid der stadig flere ufaglærte jobber forsvinner og krav til kompetanse øker, går utdanning og arbeid hånd i hånd. 7 av 10 nyankomne flyktninger som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018 var mellom 18 og 35 år. De har et langt arbeidsliv foran seg.

– Flere flyktninger har liten eller ingen utdanning. De har behov for kompetanse som norsk arbeidsliv etterspør. Lånekassens flyktningstipend gjør det mulig for flere å ta grunnskole og videregående skole i Norge. Dette beskytter mot senere utstøting fra arbeidslivet, sier Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Fakta om flyktningstipend

  • Flyktningstipend er et stipend for flyktninger som tar grunnskole eller videregående opplæring i Norge.
  • Stipendet innebærer at lån du ellers kunne fått fra Lånekassen, gis som stipend i stedet.
  • Du kan få flyktningstipend i inntil tre år innenfor en periode på seks år etter datoen du fikk innvilget beskyttelse. Antall år du kan få stipendet avhenger av hvor raskt du begynner i utdanning etter at du fikk beskyttelse.
  • Du kan ikke få flyktningstipend samtidig som du får introduksstønad.
  • Lånekassen tilbyr nå informasjon om flyktningstipend på språkene arabisk, somali, tigrinja og farsi.
  • Les mer om flyktningstipend på Lånekassens nettsider.