Vidaregåande opplæring for vaksne

Denne sida gjeld deg som tar vidaregåande opplæring, men ikkje har ungdomsrett til denne opplæringa.

Tar du deltidsutdanning?

Ver oppmerksam på dette:
  • Du får mindre lån og stipend enn om du tar utdanning på fulltid.
  • Det blir rekna renter på lån du har frå før.
  • Du må betale på lånet.

Vidaregåande opplæring for vaksne

Tar du vidaregåande opplæring utan ungdomsrett, kan du søke om lån og stipend.

Berre fulltidselevar får fullt basislån

Alle elevar og studentar kan få basislån, eller studielån, som dei fleste kallar det. Dersom du tar vidaregåande opplæring utan ungdomsrett, kan du få basislån på inntil 125 370 kroner for heile året (ti månader). For å få heile beløpet må du vere fulltidselev. Du får mindre lån og stipend om du tar utdanning på deltid.

Dersom du skal betale skolepengar, kan du få eit lån til skolepengar i tillegg til basislånet.

Forskjellen på fulltid og deltid 

Det som avgjer om du blir rekna som fulltids- eller deltidselev, er kor lang tid du skal bruke på utdanninga og kor mange fag/årstimar du skal ta i perioden.

For å bli rekna som fulltidselev må du ha 980 årstimar i gjennomsnitt per studieår dersom du tar yrkesfagleg utdanning, og 840 årstimar dersom du tar studiespesialisering. Tar du færre årstimar i gjennomsnitt enn dette, er du deltidselev. 

Når du er deltidselev blir beløpet du får, berekna etter den deltidsprosenten du har. Deltidsprosenten blir bestemt av kor mange fag du tar (talet på årstimar) og tida du skal bruke på utdanninga. Dersom du for eksempel tar 980 årstimar av eit yrkesfagleg program over to heile studieår, har du ein deltidsprosent på 50.

Startar du på utdanninga etter 16. august eller sluttar før 15. juni i eit studieår, varar utdanninga di for kort tid til at du kan få heile beløpet på 125 370 kroner. Du får basislån frå den datoen du startar på utdanninga til den datoen utdanninga sluttar.

Eksempel på deltidsutdanning

Du går på skole frå 18. august 2022 til 6. juni 2024, og tar fag frå eit yrkesfagleg utdanningsprogram som gir deg til saman 954 årstimar. Då er du ein deltidselev, og deltidsprosenten din er 49,58.

Får du pengar til fulltids- eller deltidsutdanning?

I vedtaket ditt om lån og stipend står det om du har fått pengar til fulltids- eller deltidsutdanning. 

Har du vaksenrett?

Dersom du har vaksenrett etter opplæringslova § 4A-3, vil du få lån og stipend til kroppsøving, sjølv om du har fritak i faget. Årstimane for faget kroppsøving blir lagt til automatisk når skolen din oppgir at du har vaksenrett.

Det er fylkeskommunen som avgjer om du har vaksenrett.

Gå til søknaden

Når du har fullført utdanninga

Det blir ikkje lagt til renter på lånet så lenge du får stipend eller lån til fulltidsutdanning. 

Delar av lånet kan bli gjort om til stipend

Når du har fullført utdanninga, kan ein del av basislånet bli gjort om til stipend på visse vilkår. Basislån som blir gjort om til stipend, skal du ikkje betale tilbake. 

Du må betale tilbake lånet

Når du er ferdig med utdanninga, eller  du går frå fulltidsutdanning til deltidsutdanning, blir det lagt til renter og du får ein betalingsplan. Betalingsplanen er ein oversikt over kor mykje du skal betale kvar månad. 

Dersom du ikkje kan betale, må du søke om betalingsutsetting. 

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
om du har eller får barn

Dersom du har barn medan du studerer, kan du få meir stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Dersom du får barn medan du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 veker.

Barnestipend

Dersom du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du fleire barn, får du meir stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre om familien har inntekt eller formue over grensene i forskrifta. Dersom du studerer på deltid, får du også eit lågare beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 55 820 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, avgrensa til 111 640 kroner til saman. Inntekt og formue har inga betydning for om du kan få tilleggslån. Dersom du studerer på deltid, får du tilbod om å låne eit mindre beløp.

Les meir om barn og fødsel

Har du nedsett funksjonsevne?

Du kan søke om
ekstra stipend
om du ikkje kan jobbe ved sidan av

Dersom du har nedsett funksjonsevne som gjer at du ikkje kan jobbe ved sidan av utdanninga kan du få eit tilleggsstipend på 4 280 kroner i månaden. Dersom du studerer på deltid, får du eit mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommaren om du ikkje kan jobbe i sommarferien. Ein fagspesialist må bekrefte at du har nedsett funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsett funksjonsevne på eit eige skjema.

Les meir om stipend for deg med nedsett funksjonsevne

Er du over 30 år?

Du kan søke om inntil
55 820 kroner
i tilleggslån per studieår

Du kan låne inntil 55 820 kroner ekstra i året dersom du tar fulltidsutdanning. Tar du utdanning på deltid, kan du låne eit mindre beløpblir det maksimale beløpet du kan låne redusert ut fra deltidsprosenten din. Du kan låne 111 640 kroner til saman, og du kan velje kor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den same søknaden som for vanleg lån og stipend.

Lånet kan ikkje kombinerast med tilleggslån for dei som har barn.

Les mer om tilleggslån

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktningar
Når du skal begynne å betale på lånet
Sjå kva som hender når du er ferdig med å studere

Aktuelt regelverk