Vidaregåande skole for vaksne

Kven har rett til vaksenopplæring?

For å ha krav på vidaregåande opplæring som vaksenopplæring må du
  • vere over 25 år eller fylle 25 år dette året
  • ha fullført grunnskole, men ikkje vidaregåande skole, eller
  • ha vidaregåande opplæring frå eit anna land, som ikkje er godkjend i Noreg

Vaksenopplæring

Er du elev i vidaregåande skole og har vaksenrett, kan du låne inntil 114 870 kroner for heile skoleåret.

Til vaksenopplæring kan du få basislån.

Basislån er det alle studentar kan få, og det er namnet på det dei fleste kallar studielån. Som elev med vaksenrett i vaksenopplæring kan du få basislån på inntil 114 870 kroner for heile året, dersom du er fulltidselev.

Skal du betale skolepenger kan du også få et skolepengelån.

Utdanning på deltid fører til redusert lån

Kor mykje lån og stipend du kan få frå Lånekassen, er avhengig av om du tar utdanning på fulltid eller deltid, og når du tar utdanninga. Vi bereknar deltidsprosenten din ut frå kor mange fag du er meld opp til, og kor mange årstimar faga utgjer.

Tar du vaksenopplæring og har vaksenrett, kan du få støtte til fulltidsutdanning sjølv om du har fritak frå kroppsøving.

Skolen din kan hjelpe deg med å berekne kor stor deltidsprosenten din er.

Søknadsfristar

Du må ha ein skoleplass før du søker, og du kan tidlegast søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for heile året eller berre haustsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Lånet er rentefritt så lenge du får støtte til fulltidsutdanning

Du må starte å betale på lånet når du ikkje lenger får støtte til fulltidsutdanning, og lånet er rentefritt dersom du får støtte til å studere på fulltid.

Gå til søknaden

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
om du har eller får barn

Dersom du har barn medan du studerer, kan du få meir stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Får du barn medan du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 veker.

Barnestipend

Dersom du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du fleire barn, får du meir stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd, det betyr at beløpet blir mindre om familien har inntekt eller formue over grensene i forskrifta. Dersom du studerer på deltid, får du også eit lågare beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 51 150 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, avgrensa til 102 300 kroner til saman. Inntekt og formue har inga betydning for om du kan få tilleggslån. Men dersom du studerer på deltid, får du tilbod om å låne eit mindre beløp.

Les meir om barn og fødsel

Har du nedsett funksjonsevne?

Du kan søke om
ekstra stipend
om du ikkje kan jobbe ved sidan av

Dersom du har nedsett funksjonsevne som gjer at du ikkje kan jobbe ved sidan av utdanninga kan du få eit tilleggsstipend på 3 922 kroner i månaden. Dersom du studerer på deltid, får du eit mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommaren om du ikkje kan jobbe i sommarferien. Ein fagspesialist må bekrefte at du har nedsett funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsett funksjonsevne på eit eige skjema.

Les meir om nedsett funksjonsevne

Er du over 30 år?

Du kan søke om inntil
50 000 kroner
i tilleggslån per studieår

Du kan låne inntil 50 000 kroner ekstra i året dersom du tar fulltidsutdanning. Tar du utdanning på deltid, kan du låne eit mindre beløpblir det maksimale beløpet du kan låne redusert ut fra deltidsprosenten din. Du kan låne 100 000 kroner til saman, og du kan velje kor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den same søknaden som for vanleg lån og stipend.

Lånet kan ikkje kombinerast med tilleggslån for dei som har barn.

Les mer om tilleggslån

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktningar

Aktuelt regelverk