Språkkurs

Skal du studere i utlandet på eit anna språk enn engelsk, dansk eller svensk, kan du få stipend og lån til språkkurs.

Slik søker du

Du finn lenke til søknad for lengre språkkurs lengre ned på denne sida.

Dersom du skal ta på eit kort språkkurs søker du om dette i same søknad som lån og stipend til utdanninga du skal begynne på.

Språkkurset må vere ei førebuing til studium i utlandet

For å få lån og stipen, må språkkurset vere meint som ei førebuing til utdanning i utlandet du er i gong med, eller skal ta.

Gjeld både for heil grad og utveksling

Du kan få lån og stipend til språkkurs både når du skal ta heile utdanninga i utlandet, og når det i samband med utvekslingsopphald.

Du kan få støtte til både korte og lange språkkurs

Lånekassen kan gi lån og/eller stipend til både korte og lange språkkurs. Det er ulike reglar for dei korte og lange språkkursa.

Du får ikkje stipend og lån til kort og lengre språkkurs samtidig.

Språkstipend
25 686
kroner

Korte språkkurs

Du kan få stipend til korte språkkurs enten du tar heile utdanninga i utlandet, eller om du skal på utveksling.

Krav til korte språkkurs

Kurset må vare i minst fire veker, med minimum 15 timer undervisning per veke. Det treng ikkje vere fire samanhengande veker, du kan få språkstipend til kombinasjonar av språkkurs som varer i minst fire veker til saman. Det er lengde på kurset som avgjer om du kan få støtte, ikkje studiepoeng.

Som hovudregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må vere eit land utanfor Skandinavia.

Du må vere tatt opp til ei hovudutdanning som gir rett til lån og stipend frå Lånekassen. Kurset må vere på eit anna språk enn engelsk. Vi kan godta at delar av utdanningsprogrammet ditt blir undervist på engelsk.

Språkkurset må bli tatt i tillegg til dei studiepoenga du elles planlegg å ta, for at du skal kunne få språkstipend.

Du kan normalt ikkje få språkstipend til språkkurs for same språk meir enn ein gong.

Ingen eigen søknad

Du søker om språkstipendet samtidig som du søker om vanleg lån og stipend.

Du må vere tatt opp til ei hovudutdanning som gir rett til lån og stipend frå Lånekassen. Kurset må vere på eit anna språk enn engelsk. Vi kan godta at delar av utdanningsprogrammet ditt blir undervist på engelsk.

Språkkurset må bli tatt i tillegg til dei studiepoenga du elles planlegg å ta, for at du skal kunne få språkstipend.

Du kan normalt ikkje få språkstipend til språkkurs for same språk meir enn éin gong.

Basislån
13 790
i månaden

Lengre språkkurs

Dersom du planlegg høgare utdanning i eit ikkje-engelskspråkleg land utanfor Skandinavia, kan du få lån og stipend i inntil to semester for å ta språkkurs.

Du kan få basislån til lengre språkkurs

Basislån kan alle studentar få, og dette er namnet på det dei fleste kallar studielån. Basislånet er eit lån, ikkje eit stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend.

For å få 40 prosent av lånet gjort om til stipend, må du:

 • bestå kurset. Etter du har bestått må du sende oss kursbevis og eventuell stadfesting på at du har bestått ein offisiell språkeksamen
 • ha inntekt og formue under grensene våre
 • begynne på ein grad i det landet du tok språkkurset, innan eitt år etter du blei ferdig med kurset (nytt i studieåret 2024-2025)

Andre stipend og lån

Du har også rett på lån og stipend til reiser, og til skolepengar om du må betale for det. 

Krav for å få lån og stipend til lengre språkkurs

Kurset må vare i minst tre månader med minimum 15 timer undervisning per veke.

Kurset må vere på eit universitet eller ein språkskole med offentleg akkreditering. Kurset ved ein språkskole må bli avslutta med ein offisiell språkeksamen som dannar grunnlag for opptak til høgare utdanning i det aktuelle landet.

Du må planlegge å ta utdanning i det aktuelle landet

Du treng ikkje å ha opptak til vidare utdanning for å kunne søke om lån og stipend til språkkurset, men du må planlegge å ta universitets- eller høgskoleutdanning i det landet. Utdanninga du planlegg må vere godkjend for stipend og lån frå Lånekassen.

Hugs at du må ha begynt på ei godkjent utdanning innan eitt år etter du blei ferdig med kurset for å få gjort om 40 prosent av lånet ditt til stipend.

Gå til søknaden

Godkjent eksamen i ulike land

I Tyskland kan du ta språkkurs ved Goethe Institut eller språkskoler som har offenleg godkjenning.

Du må avslutte opplæringen med ein av disse språktestane:

 • Goethe-Zertifikat
 • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
 • Telc (The European Language Certificates)

I Frankrike kan du ta språkkurs ved Alliance française, eller ved andre eksamenssentra for DELF og DALF som er godkjende av CIEP (Centre international d`etudes pédagogiques) eller FLE (Français langue étrangère).

Du må avslutte opplæringen med ein av disse språktestane:

 • DELF (Diplôme d`etudes en langue française)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)
 • TCF (Test de connaissance du français)

I Spania må språkskolen være godkjent av Instituto Cervantes. Du må avslutte opplæringen med ein av disse språktestane: 

 • DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
 • Selectividad

Du må gå på en språkskole som har offentlig godkjenning eller på et akkreditert eksamenssenter.

Du må avslutte opplæringen med ein av disse språktestane: 

 • CILS (Certificaziones di Italiano come Lingua Straniera)
 • CELI Conoscenza della Lingua Italiana)
 • PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
Dokumentasjon ved lengre språkkurs

Aktuelt regelverk