Søknad om lån og stipend til lengre språkkurs

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån, reisestøtte og eventuelt skolepengestøtte. Du kan velje å søke om stipend, og då får du berre stipenddelen av skolepengestøtta og reisestøtta, i tillegg til den delen av basislånet som kan bli gjort om til stipend

Søknaden gjeld også for andre stipend og lån som berre nokre har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån, språkstipend og flyktningstipend.

Det er eigne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsett funksjonsevne.

Dokumentasjon

Etter at du har søkt må du sende dokumentasjon til oss. Du må sende eit endeleg opptaksbrev frå lærestaden som viser start- og sluttdato, og talet på timar med undervisning i uka.

Dersom du skal ta språkkurs ved ein språkskole må du sende dokumentasjon som viser kva for eksamen du skal ta når kurset er avslutta. Det er ikkje naudsynt dersom kurset er ved eit universitet.

Du må også sende dokumentasjon på kor mykje du skal betale i skolepengar, og at du har oppnådd generell studiekompetanse i Noreg.

Kan du ikkje reise til studiestaden på grunn av koronapandemien?

Ver oppmerksam på regelunntaka som gjeld deg. Det betyr at du skal svare slik dersom du får desse spørsmåla i søknaden:

Skal du opphalde deg på studiestaden og følge undervisninga? Du skal svare Ja.

Bur du i same hus eller leilegheit som ein av eller begge foreldra dine i studieåret? Du skal svare Nei

Skal du ta utdanning som berre går føre seg på nett? Du skal svare Nei

Årsaka er at reglane er mellombels endra på grunn av koronapandemien. Kravet om å opphalde seg på lærestaden gjeld ikkje dersom ei utdanning som normalt er stadbasert, blir tilbydd nettbasert eller samlingsbasert hausten 2021 og våren 2022 på grunn av koronapandemien.

Vanlegvis er det berre studentar som bur borte som kan få stipend. Du har likevel rett stipend, dersom du på grunn av koronapandemien bur mellombels hos foreldra dine.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innan 24 timar.

Søknaden er ikkje synleg på Dine sider med éin gong, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk så fort du har studieplass
for 2022–2023

No kan du søke om lån og stipend for studieåret 2022–2023.

Siste frist for å søke er:

  • 15. november 2022 hvis du søker for hausten 2022
  • 15. mars 2023 hvis du søker for våren 2023

Nokre kan stadig søke for
2021-2022

Dersom utdanninga di begynte etter 1. mars 2022, kan du framleis søke om stipend og lån. Fristen er innan studieåret er ferdig.