Sykestipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 14.05.2020
Hvis du blir syk og ikke kan møte til undervisningen, kan du få sykestipend.

Hvis du er syk i mer enn 2 uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, omgjort til sykestipend. Du kan maksimalt få sykestipend i 4 måneder og 15 dager i løpet av et studieår.

Hva er sykestipend?

Når du får sykestipend, blir lånet du har fått i perioden du var syk, gjort om til stipend. Sykestipend blir tildelt på etterskudd, det vil si at du må søke etter at du er blitt frisk eller etter at studieåret er avsluttet.

Hvem kan få sykestipend?

For å få sykestipend må du ha vært minst 50 prosent studieufør i mer enn to uker. Du får ikke sykestipend for de første to ukene av sykdomsperioden. En lege eller en annen med sykmeldingsrett må bekrefte hvor mange prosent studieufør du har vært, og i hvilken periode du har vært syk.

Du kan også få sykestipend hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av sykdom hos barn under 12 år.

Du kan ikke få sykestipend hvis du har fått arbeidsavklaringspenger fra Nav i den samme perioden du søker sykestipend.

Du får heller ikke sykestipend hvis du ble syk før du søkte om stipend og lån fra oss. Vi kan gjøre unntak for dette hvis du var i støtteberettiget utdanning i semesteret før du ble syk.

Jeg bestod ikke eksamen fordi jeg var syk

Du kan ikke få sykestipend hvis du er syk noen dager midt i eksamensperioden, men vi kan se bort fra faglig forsinkelse hvis du sender oss en legeattest som viser at du ble forsinket på grunn av sykdom.

Slik søker du om sykestipend

Du må fylle ut og sende inn "søknad om sykestipend" (skjema S). På skjemaet skal legen din, eller en annen med sykmeldingsrett, bekrefte opplysningene med underskrift og stempel.

Last ned skjema

Søknadsfrist

Søknadsskjemaet må ha kommet inn til oss senest seks måneder etter at studieåret/kurset er avsluttet. Var du for eksempel syk i løpet av vårsemesteret 2020, må søknaden om sykestipend være mottatt hos oss innen 15. desember 2020. Lånekassen regner studieåret for å vare fra 16. august til 15. juni.

Videregående med ungdomsrett

Tar du videregående utdanning med ungdomsrett, kan du få sykestipend i den perioden du er syk hvis du oppfyller kravene til sykestipend. Beløpet du da får som sykestipend er det samme som du ville ha fått i stipend og eventuelt lån dersom du ikke var syk, og vil bli gradert i forhold til den andelen du er studieufør.

Jeg har avbrutt

Hvis du avbryter utdanningen din på grunn av sykdom, har du ikke lenger rett til vanlig lån og stipend, men du kan få sykestipend for perioden du var syk.

Vi kan gjøre unntak fra kravet om å vente med å søke om sykestipend til semesteret er avsluttet eller du har blitt frisk. Vi kan likevel ikke gi sykestipend framover i tid, regnet fra den datoen legen undertegnet søknaden din. Hvis du søker før du er frisk igjen, kan det derfor være at du må sende inn ny søknad for resten av sykdomsperioden.

Jeg har tatt permisjon på grunn av sykdom

Ordningen med sykestipend gjelder også når du må ta permisjon på grunn av sykdom.

Husk at du må melde fra til Lånekassen hvis du tar permisjon. Har du permisjon i forbindelse med sykdom, vil du ikke få utbetalt støtte før søknaden om sykestipend er innvilget.

Vi kan gjøre unntak fra kravet om å vente med å søke om sykestipend til semesteret er avsluttet eller du har blitt frisk. Vi kan likevel ikke gi sykestipend framover i tid, regnet fra den datoen legen undertegnet søknaden din. Hvis du søker før du er frisk igjen, kan det derfor være at du må sende inn ny søknad for resten av sykdomsperioden.

Jeg får sykepenger fra andre

Du kan få sykestipend også hvis du får sykepenger fra Nav eller arbeidsgiver. Du kan få differansen mellom sykepengene og lån og stipend fra Lånekassen som sykestipend. Du må sende inn dokumentasjon fra arbeidsgiver eller Nav som viser hvor mye sykepenger du får, og hvilken periode sykepengene gis for.

Jeg er delvis sykmeldt

Blir du syk, og minst 50 prosent studieufør i perioden du har fått lån og stipend til, kan du få gradert sykestipend. Det vil si at du får sykestipend tilsvarende andelen studieuførhet. Dersom du for eksempel er 50 prosent studieufør, kan du få halvparten av lånet og eventuelt stipendet du fikk i sykdomsperioden gjort om til sykestipend. En lege eller en annen med sykmeldingsrett må bekrefte hvor mange prosent studieufør du har vært.