Vidaregåande skole

Gjeld vidaregåande i utlandet utanfor Norden.

Utveksling

Det andre året på vidaregåande kan du ta som utvekslingselev i eit anna land.

Heile eller delar av vidaregåande i utlandet

I enkelte tilfelle er det aktuelt å ta vidaregåande i eit anna land, sjølv om det ikkje er ein del av ei utvekslingsavtale.

Kortare utvekslingsopphald

For utvekslingsopphald av kortare varigheit er det eigne reglar.