Utanlandsk statsborgar - studere i utlandet

Dersom du ikkje har norsk statsborgarskap og vil studere ein heil grad eller ta enkeltemne i utlandet, kan du ha rett til lån og stipend dersom du oppfyller eit av desse unntaka.

Varig opphaldsrett i Noreg

Du er EØS-borgar, eller familiemedlem til EØS-borgar som har varig opphaldsrett i Noreg, og du har varig opphaldsrett i Noreg etter utlendingsloven.

Dokumentasjonskrav

Dersom du har eit vedtak frå Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet som viser at du har varig opphaldsrett i Noreg, skal du sende inn dette.

Dersom du ikkje har eit slikt vedtak, kan du sende inn stadfesting som viser at du har hatt lovleg opphald i Noreg, at du har budd her i ein samanhengande periode på minst fem år, og at du/EØS-borgaren har vore arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, student eller har budd her med tilstrekkelege midlar.

Vi sjekkar i Folkeregisteret om du er registrert som busett i Noreg. Nordiske borgarar må også dokumentere at dei har varig opphald i Noreg etter desse reglene.

EØS- eller EFTA-arbeidstakar

Du er statsborgar frå eit EØS- eller EFTA-land og har status som arbeidstakar i Noreg.

Dette vilkåret gjeld når du sluttar å arbeide for å ta ei utdanning. Det må vere ein fagleg samanheng mellom arbeidet du har hatt i Noreg, og utdanninga du søker om lån og stipend til. Dersom du har blitt ufrivillig arbeidsledig og du har vore registrert som arbeidssøkar hos Nav i heile perioden, kan kravet om fagleg samanheng falle bort.

Dokumentasjonskrav

I ein del tilfelle finn vi opplysningar om arbeidsforhold i Arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret, dersom vi ikkje får dei opplysningane vi treng der, må du sjølv sende oss dokumentasjon på arbeidsforhold i Noreg.

Dette må du sende

Stadfesting (attest) frå din/dine norske arbeidsgivar/arbeidsgivarar som viser perioden/periodene du har arbeidd i Noreg, kva arbeidet bestod av, og stillingsprosenten du har hatt. Stadfestinga må vere signert av arbeidsgivar og vere skriven på offisielt brevpapir eller ha stempelen til arbeidsgivaren. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg.

Barn av EØS- eller EFTA-arbeidstakar eller arbeidstakaren sin ektefelle

Du kan ha rett til lån og stipend til å ta utdanning i utlandet dersom du er barn eller barnebarn av EØS- eller EFTA-arbedstakar, eller av ein som er gift med ein EØS- eller EFTA-arbeidstakar.

Dersom arbeidstakaren har sambuar md felles barn, blir sambuaren rekna som ektefelle. I tillegg må du oppfylle mnst eitt av desse to vilkåra:

  • Du må vere under 21 år
  • Du må vere forsørgd av arbeidstakaren eller arbeidstakaren sin ektefell

Dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakaren ikkje lenger har status som arbeidstakar i Noreg, vil du miste retten til lån og stipend.

Dokumentasjonskrav

I ein del tilfelle finn vi opplysningar om arbeidsforhold i Arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret. Dersom vi ikkje får dei opplysningane vi treng der, må du sjølv sende oss dokumentasjon på arbeidsforhold i Noreg.

Dette må du sende

Dokumentasjon som viser at ein eller begge foreldre er arbeidstakar i Noreg. For eksempel stadfesting frå arbeidsgivar. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon. 

Foreldre eller besteforeldre av EØS- eller EFTA-arbeidstakar eller ektefellene til arbeidstakaren

Du er forelder eller besteforelder av EØS- eller EFTA-arbeidstakaren, eller ektefellen til arbeidstakaren, og du blir forsørgd av arbeidstakaren, eller ektefellen til arbeidstakaren/sambuar med felles barn.

Dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakaren ikkje lenger har status som arbeidstakar i Noreg, vil du miste retten til lån og stipend.

Dokumentasjonskrav

I ein del tilfelle finn vi opplysningar om arbeidsforhold i Arbeidstakerregisteret. Dersom vi ikkje får dei opplysningane vi treng der, må du sjølv sende oss dokumentasjon på arbeidsforhold i Noreg.

Dette må du sende

Då må du sende ei stadfesting som viser at han/ho har arbeid i Noreg, for eksempel stadfesting frå arbeidsgivar. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon.

Gift med ein EØS- eller EFTA-arbeidstakar i Noreg

Dette gjeld også dersom dykk er sambuarar og har felles barn. Dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakaren ikkje lenger har status som arbeidstakar i Noreg, vil du miste retten til lån og stipend.

Dokumentasjonskrav

I ein del tilfelle finn vi opplysningar om arbeidsforhold i Arbeidstakerregisteret. Dersom vi ikkje får opplysningane vi treng der, må du sjølv sende oss dokumentasjon på arbeidsforhold i Noreg.

Dette må du sende

Du må sende dokumentasjon som viser at ektefellen/sambuaren din har arbeid i Noreg. Dette kan for eksempel vere ei stadfesting frå arbeidsgivar. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg.

Oppfyller du ikkje vilkåra?

Dersom du ikkje oppfyller vilkåra for statsborgarskap, har du ikkje rett til lån og stipend til utdanning i utlandet. Du kan likevel ha rett til lån og stipend til utdanning i Noreg.

Du må ha tilknytig til Noreg og generell studiekompetanse

I tillegg til å ha oppfylt minst eit av vilkåra for statsborgerskap, må du ha generell studiekompetanse, tilknytning til Noreg, og utdanninga du søker på må vere godkjent for støtte.

Generell studiekompetanse

Du kan oppnå generell studiekompetanse anten ved å ha fullført vidaregåande opplæring i Noreg, eller med ei utdanning frå utlandet.

Du finn meir informasjon om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Krava til kunnskapar i norsk for å få generell studiekompetanse gjeld ikkje for søkarar som har bestått vidaregåande opplæring i utlandet eller International Baccalaureate (IB).


Tilknyting til Noreg

Det er fleire situasjonar som kan føre til at du oppfyller dette kravet. Det kan komme an på om du har budd i Noreg over lengre tid, om du har nær familie i Noreg, eller om du har studert i Noreg. Du finn meir informasjon om tilknyting på denne sida.

Her kan du søke opp lærestader Lånekassen har gjeve stønad til dei tre siste åra.

Regelverk