Slik søker du om stipend til forseinking utover 60 studiepoeng og å få basislånet som stipend

Søk om vanleg lån og stipend først

Du må vere i ei utdanning som gir rett til basislån.

Søk om vanleg lån og stipend før du søker om utvidet støtte. 

Du må vere forseinka på grunn av nedsett funksjonsevne

For å ha rett til utvida støtte må du vere forseinka i utdanninga med meir enn 60 studiepoeng. 

Du må ha blitt forseinka fordi du har nedsett funksjonsevne som lærestaden din ikkje har kunna legge til rette for. Er det ein annan grunn til at du er forseinka, har du ikkje rett til utvida støtte.

Dokumentasjon

Legg ved stadfesting frå lærestaden din som viser at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestaden ikkje var tilpassa funksjonsevna di.

Legg ved dokumentasjon frå Nav som viser at du ikkje får faste ytingar til livsopphald, som uføretrygd eller arbeidsavklaringspengar.

Legg ved dokumentasjon frå lege eller annan fagperson som bekreftar at du har ei funksjonshemming.

Ikkje eiga søknad

Det finst ikkje nokon eiga søknad om støtte til forseinking. Du sender først inn ein søknad om lån og stipend, og deretter lastar du opp dokumentasjon.

Slik gjer du det:

  1. Logg inn med BankID. I menyen vel du send inn dokumentasjon og deretter søknaden din.
  2. Last opp dokumentasjonen.
  3. Last også opp eit dokument der det kjem tydeleg fram at du søkjer om stipend til forseinking.