Vi søker etter teknologar over heile landet

Vi er på jakt etter dei beste IT-hovuda i landet, og som tidlegare bryr vi oss heller ikkje no om kvar du bur. Systema våre har allereie flytta ut av kontoret og opp i skya – og no kan også du velje frå kvar i landet du vil bu.

Vi bryr oss

… om at du føler stoltheit av arbeidsplassen din, både fordi den gir deg dei utfordringane du treng, fordi kollegaene dine er fagleg sterke og fordi du veit at det du gjer hos oss, er meir enn berre ein jobb.

Lånekassens ordningar bidrar til at den enkelte kan tileigne seg ei utdanning som gjer ein klar for arbeidslivet, og kompetanse som gjer ein relevant og attraktiv gjennom eit heilt arbeidsliv. På samfunnsnivå betyr det at Lånekassen bidrar til at kompetansebehovet i samfunnet blir dekka.

Vi bryr oss om kvarandre, og om å ta vare på vårt gode og inspirerande arbeidsmiljø. Du vil frå første dag bli møtt av eit inkluderande fagmiljø og engasjerte kollegaer som følger deg opp tett – både fagleg og sosialt! 

Vi bryr oss framleis ikkje

...om kvar du bur.

Dei fleste av Lånekassens rundt 60 faste og innleigde IT-medarbeidarar jobbar til vanleg frå Lånekassekontora i Oslo og i Trondheim. Dersom du bur i ein av desse byane, sit du sjølvsagt i lokala våre. Men bur du ein annan stad i landet, har du heimekontoret som fast arbeidsstad, på same måte som våre seks nye heimekollegaer.

Her kan du sjå kva vår nye heimekollega, Per, synest om å jobbe frå sitt heimekontor i Tromsø.

Ikkje noko for deg?
Følg oss på Finn.no, så kanskje det dukkar opp ei stilling som passar for akkurat deg i nær framtid.

Derfor trivst våre IT-tilsette:

Teknologien: Vi byr på den nyaste teknologien på marknaden. Løysningane våre er utvikla in-house, og vi jobbar kontinuerleg i kryssfunksjonelle team med å forvalte og vidareutvikle desse. Alt er utvikla på Microsoft-teknologi, med velkjente rammeverk og språk som .NET, C#, React, TypeScript, SQL, Entity Framework og PowerShell. No skal vi bruke containere og Kubernetes i mykje større grad. Vi skal bli enda meir datadrivne.

I 2020 flytta vi alle våre system opp i skya. Det var berre starten! No jobbar vi iherdig med å utnytte moglegheitene i Azure på best mogleg måte.

Påverking: Vi er ikkje større enn at kvar enkelt IT-medarbeidar utgjer eit vesentleg bidrag til systema som gjer utdanning mogleg. Hos oss er vegen ofte kort frå idé til å teste ut ved hjelp av teknologi og verktøy eller koding.

Delingskultur: Vi er så heldige at vi har eit arbeidsmiljø kor delingskultur ikkje berre er eit festord, men noko både IT-leiarane og medarbeidarane set aller høgst. Til saman dekker vår kompetanse heile IT-feltet, og våre tilsette seier sjølv at dei er ein del av eit unikt læringsmiljø, og at dei lærer noko nytt kvar einaste dag!

Samfunnsoppdraget: Våre IT-medarbeidarar er stolte av å lage og vidareutvikle løysningane som gjer dagens og morgondagens utdanning mogleg.

Owen Iyomahan, Fagleiar utvikling

– Berre kreativiteten set grenser

 

 

 

 

 

 

 

Owen er utviklingsleiar og har fagansvaret for våre om lag 20 utviklarar. – Utvikling handlar om å bruke dei rette verktøya til dei rette tinga, og det er først no eg har begynt å forstå kor mykje eg faktisk har lært etter vel eitt år i jobben. Eg har lært så sjukt, sjukt mykje, og gjer det framleis kvar dag, fortel han.

Owen meiner det er heilt nødvendig at vi bygger kvarandre gode: – Vi er avhengige av at utviklarane kjem med anbefalingar! No skal vi for eksempel bygge system basert på React, Dapr, containere og Kubernetes – etter innspel frå utviklarane sjølve, fortel han.
For Owen er det berre kreativiteten som set grenser for korleis vi kan løyse oppgåvene: – Det finst ingen grenser når det gjeld å utforske nye verktøy eller system – dersom det ikkje er mogleg, er det fordi utviklaren sjølv ikkje har tillit til at det lar seg løyse. Vi må våge, er oppfordringa frå utviklingsleiaren.

Owen har stor respekt for det Lånekassen gjer.
– Det er vanskeleg å sette ord på kor viktig det er – det er kult å vere med på det vi gjer – å gjere utdanning mogleg! Eg gler meg til å komme på jobb, det var definitivt dette eg signa opp for, seier Owen.

Helle Gjertsen, Utviklar

– Du støvar ikkje ned med éin teknologi

 

 

 

 

 

 

 

Helle kom til Lånekassen gjennom Microsoft University. Som student i over sju år kjende ho godt til Lånekassen: – Det er deilig å jobbe med eit samfunnsoppdrag som betyr noko, fortel ho.

Helle er svært fornøgd med miljøet i IT-avdelinga.
– Under rekrutteringa fekk eg inntrykk av at det var eit godt arbeidsmiljø i Lånekassen, og det har eg fått stadfesta til fulle! Folk stoler på kvarandre, er villige til å hjelpe og stiller opp for kvarandre!

Helle er begeistra over å få boltre seg i ny teknologi:
– Lånekassen ser verdien av å oppgradere systema, og eg får heile tida vere med på å bygge nye løysingar. Vi jobbar i team som er feature-baserte og i sprintar på tre veker. Då får ein prøve seg på fleire ting, og du støvar ikkje ned med den eine teknologien på det eine området du tilfeldigvis jobbar på, avsluttar Helle.

Emil Claussen, DevOps-teknikar

- Sterkt fagmiljø som er langt fremme

 

 

 

 

 

 

 

– Eg jobbar med heile livssyklusen til systema frå utvikling til produksjon – det er eit stort ansvar. Kombinasjonen med samfunnsoppdraget til Lånekassen gjer dette til ein givande, spennande og morosam jobb! Det er enkelt å sjå verdi i det vi gjer, og det er motiverande for arbeidskvardagen, fortel Emil.

Han kom til Lånekassen som nyutdanna, og har fått stadfesta inntrykket han fekk gjennom rekrutteringsprosessen av eit svært sterkt fagmiljø som var langt framme på området, og som hadde ein ekte vilje til å satse på nyutdanna.

– Det er utruleg viktig at vi deler kunnskapen vi sit på – spesielt innanfor IT. Det er eit såpass fagleg breitt felt, og det har ein enorm utviklingstakt. Eg forventar at vi som avdeling spelar kvarandre gode, og kollegaene mine innfrir til fulle! Vi har ekstremt gode rammer for å jobbe med fagleg kompetanseheving, påpeikar Emil.

Når du jobbar med DevOps i Lånekassen, får du vere med på vidareutvikling og forvaltning av eit skybasert IT-system som har store krav til oppetid. Du vil også få jobbe tett på spennande plattformtenester og containerteknologiar som Kubernetes og Docker.

Er du ein engasjert teknolog som er opptatt av å gjere eit godt handverk og samtidig lage samfunnsnyttige løysingar, så vil vår IT-direktør, Heidi Brunborg, gjerne ha deg med på laget.

Lånekassens historie på 5 minutt