Vi søker etter teknologar over heile landet

Vi er på jakt etter dei beste IT-hovuda i landet og bryr oss ikkje om kvar du bur. Systema våre har allereie flytta ut av kontoret og opp i skya – no legg vi til rette for at du sjølv kan velje kvar i landet du vil jobbe frå.
Kompetanse trumfer hvor du bor? Jobbe hjemmefra eller på kontor?

Vi bryr oss ikkje

...om kor du bur

Dei rundt 50 faste og innleigde IT-medarbeidarane jobbar til vanleg frå Lånekassekontora i Oslo og i Trondheim. Dersom du bur i ein av desse byane, sit du sjølvsagt i lokala våre. Men bur du ein annan stad i landet, har du heimekontoret som fast arbeidsstad. Då får du dekt kostnader til nødvendig utstyr for å etablere ein god arbeidsplass i heimen. Når vi har behov for å møtast på ein av kontorlokasjonane våre, blir arbeidsreisene dekte etter vanlege reglar.

Litt lengre ned kan du sjå kva vi bryr oss om og kva stillingar vi ser etter folk til akkurat no."

"It-avdelingen i Lånekassen er som en sjiraff -med hodet inni skyen, men beina godt plantet på jorda!" -It-ansatt

Vi bryr oss

...om kundane, koden og kollegaene våre

Vi har eit varmt hjarte for kundane våre. Vi er opptatt av å bruke riktig teknologi til å løyse riktig problem, og vi bryr oss om framtidsretta system som fungerer like godt i morgon som i dag. Vi har tru på godt handverk og på å gi dyktige teknologar armslag til å lage systema som gjer utdanning mogleg.

Arbeidsmiljø

Vi bryr oss om å ta vare på vårt gode og inspirerande arbeidsmiljø. Det har vi gjort frå heimekontor det siste året, og det skal vi halde fram med framover, uavhengig av kvar du sit. Du vil frå første dag bli møtt med eit inkluderande fagmiljø og engasjerte kollegaer som følgjer deg opp tett – både fagleg og sosialt!

DevOps engineer
Du får jobbe allsidig og operativt med drift, forvaltning og vidareutvikling av skyløysingane våre.
Data manager
Du jobbar for betre kvalitet i våre data og system, og sikrar at vi har orden i eige hus.
Senior fullstack-utviklere
Du har lang erfaring med utvikling, og er lidenskapeleg opptatt av kode og software.
Frontend-arkitekt
Du har klare meiningar om korleis frontend-system bør vere bygde opp, og er van til gjenbruk av komponentar.
Ikkje noko for deg?
Følg oss på Finn.no, så kanskje det dukkar opp ei stilling som passar for akkurat deg i nær framtid.
"Det er rom for å feile, og det er bra!" -It-ansatt

Dette er oss

IT-avdelinga i Lånekassen jobbar med utvikling og forvaltning av løysingar for offentleg studiefinansiering i Noreg. Vi er eit fagleg sterkt og utviklingsorientert IT-miljø med angasjement og tempo, og vi har kort veg frå idé til utvikling. Vi har ein høg grad av automatiserte forretningsprosessar, og vi har høge ambisjonar for vidareutvikling av måten vi leverer tenestene våre på.

Hos oss får du boltre deg i teknologi og vere med å påverke korleis vi skal ta i bruk og utnytte skyteknologi til å skape morgondagens løysingar for framtidige studentar og for dei som betaler tilbake på studielånet.

Vi veit ikkje korleis morgondagen ser ut, men utdanning er ikkje lenger noko ein tar i ung alder og kviler på gjennom heile arbeidskarrieren. I løpet av dei neste åra må Lånekassen, saman med resten av kunnskapssektoren, finne ut korleis Noreg på beste måten skal legge til rette for læring heile livet. Dette vil bli ein uhyre viktig del av velferdsstaten, som du kan bli med på å sette ditt preg på.

Owen Iyomahan, Fagleiar utvikling

– Berre kreativiteten set grenser

 

 

 

 

 

 

 

Owen er utviklingsleiar og har fagansvaret for våre om lag 20 utviklarar. – Utvikling handlar om å bruke dei rette verktøya til dei rette tinga, og det er først no eg har begynt å forstå kor mykje eg faktisk har lært etter vel eitt år i jobben. Eg har lært så sjukt, sjukt mykje, og gjer det framleis kvar dag, fortel han.

Owen meiner det er heilt nødvendig at vi bygger kvarandre gode: – Vi er avhengige av at utviklarane kjem med anbefalingar! No skal vi for eksempel bygge system basert på React, Dapr, containere og Kubernetes – etter innspel frå utviklarane sjølve, fortel han.
For Owen er det berre kreativiteten som set grenser for korleis vi kan løyse oppgåvene: – Det finst ingen grenser når det gjeld å utforske nye verktøy eller system – dersom det ikkje er mogleg, er det fordi utviklaren sjølv ikkje har tillit til at det lar seg løyse. Vi må våge, er oppfordringa frå utviklingsleiaren.

Owen har stor respekt for det Lånekassen gjer.
– Det er vanskeleg å sette ord på kor viktig det er – det er kult å vere med på det vi gjer – å gjere utdanning mogleg! Eg gler meg til å komme på jobb, det var definitivt dette eg signa opp for, seier Owen.

Helle Gjertsen, Utviklar

– Du støvar ikkje ned med éin teknologi

 

 

 

 

 

 

 

Helle kom til Lånekassen gjennom Microsoft University. Som student i over sju år kjende ho godt til Lånekassen: – Det er deilig å jobbe med eit samfunnsoppdrag som betyr noko, fortel ho.

Helle er svært fornøgd med miljøet i IT-avdelinga.
– Under rekrutteringa fekk eg inntrykk av at det var eit godt arbeidsmiljø i Lånekassen, og det har eg fått stadfesta til fulle! Folk stoler på kvarandre, er villige til å hjelpe og stiller opp for kvarandre!

Helle er begeistra over å få boltre seg i ny teknologi:
– Lånekassen ser verdien av å oppgradere systema, og eg får heile tida vere med på å bygge nye løysingar. Vi jobbar i team som er feature-baserte og i sprintar på tre veker. Då får ein prøve seg på fleire ting, og du støvar ikkje ned med den eine teknologien på det eine området du tilfeldigvis jobbar på, avsluttar Helle.

Emil Claussen, DevOps-teknikar

- Sterkt fagmiljø som er langt fremme

 

 

 

 

 

 

 

– Eg jobbar med heile livssyklusen til systema frå utvikling til produksjon – det er eit stort ansvar. Kombinasjonen med samfunnsoppdraget til Lånekassen gjer dette til ein givande, spennande og morosam jobb! Det er enkelt å sjå verdi i det vi gjer, og det er motiverande for arbeidskvardagen, fortel Emil.

Han kom til Lånekassen som nyutdanna, og har fått stadfesta inntrykket han fekk gjennom rekrutteringsprosessen av eit svært sterkt fagmiljø som var langt framme på området, og som hadde ein ekte vilje til å satse på nyutdanna.

– Det er utruleg viktig at vi deler kunnskapen vi sit på – spesielt innanfor IT. Det er eit såpass fagleg breitt felt, og det har ein enorm utviklingstakt. Eg forventar at vi som avdeling spelar kvarandre gode, og kollegaene mine innfrir til fulle! Vi har ekstremt gode rammer for å jobbe med fagleg kompetanseheving, påpeikar Emil.

Når du jobbar med DevOps i Lånekassen, får du vere med på vidareutvikling og forvaltning av eit skybasert IT-system som har store krav til oppetid. Du vil også få jobbe tett på spennande plattformtenester og containerteknologiar som Kubernetes og Docker.

Antal IT-tilsette
41
av om lag 340 tilsette
Team
6
smidig og tverrfagleg
Teknologiar
10+
Azure, .NET, containere, m.m.
Web services
100+
~20 operasjonar per service
Pull requests
509
nye dei siste 30 dagar
Commits
2000+
frå 31 utviklarar dei siste 30 dagar
Linjer med rein kode
~2,1 mill
rein C#-kode
Bygg
200+
ulike CI pipelines

Møt IT-direktøren vår. Heidi blei i fjor kåra til ei av 50 topp tech-kvinner i Noreg. Ho set pris på ein god dose humor, fagleg engasjement og på at du er ein skikkeleg real kollega

Om skya og teknologien

I 2020 flytta vi alle våre system opp i Azure. Det var berre starten! No jobbar vi iherdig med å bruke moglegheitene i plattforma på beste måten for å lage endå betre tenester for kundane våre, og for å effektivisere måten vi designar, konstruerer og forvaltar løysingane våre på.

Vi elskar å vere smidige

Treng vi ny funksjonalitet i løysinga, ordnar vi det enklast sjølve. Det same om vi ønskjer å modernisere noko vi utvikla for fleire år sidan. Derfor er løysingane våre utvikla in-house, og vi jobbar kontinuerleg i kryssfunksjonelle team med å forvalte og vidareutvikle desse. Alt er utvikla på Microsoft-teknologi, med velkjente rammeverk og språk som .NET, C#, React, TypeScript, SQL, Entity Framework og PowerShell.

Bli med og teikn opp kartet

Skyreisa vår har nettopp begynt – no treng vi endå fleire flinke kollegaer til å teikne opp kartet saman med oss. Vi skal utvikle nye, cloud-native løysingar. Dei eksisterande løysingane våre skal bruke endå meir av teknologiane som blir tilbodne i Azure. Vi skal bruke containere og Kubernetes i mykje større grad. Vi skal bli endå meir datadrivne. Leiketøykassen er fylt opp, no er det berre å brette opp ermane, velje dei rette byggeklossane og lage dei feitaste løysingane du kan!

"Karakteristisk for IT-avdelingen? Humoren og den utrolig spennende sammensetningen av av fagområder og erfaringer." IT-ansatt

Dette meiner tilsette om IT-miljøet i Lånekassen

«Vi får jobbe med ny teknologi heile tida, og då meiner eg heile tida», uttaler ein av våre tilsette. Ein annan verdset «fridomen og det smidige i fråværet av avgrensingar i teknologival».

Vi har eit godt og trygt miljø. Vi bryr oss ikkje om du på fritida føretrekker å sjonglere, å game, dyrke chili eller snekre møblar. Hos oss er det stor takhøgd, med klima for konstruktiv usemje, og det er absolutt rom for deg som alltid ser etter utvegar for forbetring og trivst med å vere litt utanfor kompetansemessig komfortsone. Kunnskapsdeling er ein viktig verdi hos oss, og du må gjerne by på deg sjølv både fagleg og sosialt. Vi set pris på låge skuldrer og ein god dose humor, og du må gjerne lage litt show rundt IT-faget! Men er du ein som færetrekker å produsere fremfor å lage show, så er også du hjarteleg velkommen. Vi treng folk av alle slag.

Lånekassens historie på 5 minutter