Rammevilkår frå Kunnskaps­departementet

Her finn du styringsdokument og rammevilkår Kunnskapsdepartementet har sett for Lånekassen.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet frå eit departement til ei underliggande verksemd.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringar, resultatmål og krav til rapportering for verksemdene. Tildelingsbreva blir sende verksemdene årleg etter behandlinga av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev for 2023 [pdf]

Økonomi- og verksemdsinstruks

Økonomi- og virksomhetsinstruks for Lånekassen [pdf]

Vedtekter

Lånekassens vedtekter [pdf]