Jobb og karriere i Lånekassen

Her får du møte tre tilsette i Lånekassen og lese om korleis det er å jobbe her.

- Olje i maskineriet

Knut Gunnar Borgmo, seniorrådgivar i HR

- Eg tenker kvar dag at eg har ein meiningsfull jobb. Å få vere olje i maskineriet på ein arbeidsplass som har eit så viktig samfunnsoppdrag, er motiverande, seier Knut Gunnar.

Han jobba fleire år i justissektoren før han begynte i Lånekassen i 2015. – Eg blei fascinert over kor langt Lånekassen hadde komme med digitaliseringa. Det viste seg raskt at dette er ein moderne arbeidsplass som det er spennande å jobbe i. I tillegg er det så mange fine folk som jobbar her og eit godt arbeidsmiljø, legg han til.

Som rådgivar i HR har Knut Gunnar varierte arbeidsoppgåver, og jobbar tett med både tillitsvalde og leiarar. – Eg har som hovudansvar at samarbeidet mellom arbeidsgivar og dei tillitsvalde fungerer bra, inkludert lønnsforhandlingar, seier han.

Knut Gunnar fortel om gode moglegheiter for fagleg utvikling. - Lånekassen er i front med interne hjelpemiddel og legg til rette for samhandling på dei nyaste digitale arbeidsflater. Det gjer at ein stadig er i ein læreprosess, seier han.

– Samfunnsoppdraget er ein viktig motivasjon

Naska Xas, Saksbehandlar

- Når du jobbar i Lånekassen jobbar du med menneske. Min jobb går ut på å vurdere rett til utdanningsstøtte. Eg er også i direkte kontakt med studentar og hjelper dei med søknadsprosessen dersom dei f.eks. skal sende inn dokumentasjon eller har blitt sjuke. Ein viktig del av jobben er å opplyse om rettar, seier Naska.

Samfunnsoppdraget til Lånekassen er ein viktig motivasjon for henne. – Mange tar nok støtta frå Lånekassen litt for gitt, men eg har bakgrunn frå Kurdistan i Iran. Der er det absolutt inga sjølvfølge å kunne ta høgare utdanning – spesielt ikkje for jenter. At eg jobbar ein stad som gjer utdanning mogleg for alle er veldig fint å tenke på, fortel Naska.

Naska jobbar som saksbehandlar i Oslo-seksjonen, men starta sin Lånekasse-karriere i Stavanger i 2013, og har også jobba på Tromsø-kontoret.

- Det er mange moglegheiter her, både til fagleg utvikling og til å få andre arbeidsoppgåver. No jobbar eg med saksbehandling, men ser moglegheiter for å også jobbe i andre avdelingar.

– Eg har møtt så mange fine menneske på alle dei tre kontora eg har jobba på. I Lånekassen får ein venner, ikkje berre kollegaer, påpeiker Naska.

– Høge ambisjonar for innovasjon

Severin B. Hanssen, leiar for forretningsutvikling

Siviløkonomen Severin kom frå privat sektor til Lånekassen i 2016. Det som særleg overtyda Severin til å melde overgang til Lånekassen var at han såg at forutsetninga for vellykka innovasjon var til stades i Lånekassen. - Her var det høge ambisjonar, proaktivt tankesett og høgt tempo. Lånekassen stod fram som ein dynamisk organisasjon med dyktige tilsette, seier Severin.

Det første året i Lånekassen jobba Severin som forretningsutviklar og prosjektleiar. – Eg leia både innovative prosessar og utredningsarbeid. For eksempel har eg leia arbeidet med korleis Lånekassen kan ta i bruk kunstig intelligens, seier han.

Hausten 2017 fekk Severin ansvaret som leiar for forretningsutvikling i Lånekassen. Forretningsutviklingsområdet i Lånekassen har blant anna ansvar for å identifisere, utforske og konkretisere utviklingstiltak, utarbeide konsept og gjennomføringsstrategiar, og leie større prosessar og prosjekt på tvers av verksemda, for eksempel innovasjonsprosessar.

- Det ligg stor motivasjon i å ha anledning til å påverke samfunnet gjennom arbeidet vi gjer i Lånekassen, både gjennom å bidra til betre og meir effektive kundetenester på kort og lenger sikt, og gjennom å utvikle framtidas ordningar for studiestøtte. Eg får bidra til å flytte Lånekassen vidare i samarbeid med særs kompetente og ambisiøse medarbeidarar. I tillegg legg Lånekassen til rette for roller og arbeidsoppgåver som gjer at eg utviklar meg fagleg og bygger kompetanse, både på fag- og leiarnivå, avsluttar Severin.

Sjå ledige stillingar