Barnevern og fosterhjem

Elever som er under omsorg av barnevernet, får i mange tilfeller redusert støtte fra Lånekassen.

Med «under omsorg av barnevernet» mener vi at eleven selv, eventuelt fosterhjemmet eller barnevernsinstitusjonen eleven bor i, får penger fra barnevernet til å dekke boutgifter og/eller utgifter til livsopphold.

Hovedregelen er at elevene ikke skal få dobbel dekning fra det offentlige. Det vil si at ikke to forskjellige offentlige etater skal dekke utgifter til livsopphold – i dette tilfellet barnevernet og Lånekassen.

Elever i vanlig videregående opplæring

Elever i vanlig videregående opplæring med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend, uavhengig av hvor mye støtte de får fra barnevernet. De behøver heller ikke å sende inn dokumentasjon. Utstyrsstipendet er en enkeltutbetaling i starten av studieåret, og er et bidrag til nødvendig utstyr til utdanningen. I 2024–2025 er stipendet på mellom 1 359 kroner og 6 999 kroner, avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven går på.

De aller fleste elever som bor i fosterhjem får bare utstyrsstipendet. Men de har også rett til lån til skolepenger ved private videregående skoler, eller stipend til skolepenger ved internasjonale eller utenlandske skoler.

Elever som er under omsorg av barnevernet, men bor for seg selv, har rett til støtte fra Lånekassen. Forutsetningen er at støtten fra barnevernet er mindre enn det eleven kan få fra oss. I 2024–2025 er satsen for borteboerstipend, som er tilskudd til bolig, 6 677 kroner per måned. Satsen for inntektsavhengig stipend, som er tilskudd til livsopphold, er 3 875 kroner i måneden. Er utgiftsdekningen fra barnevernet på samme nivå eller høyere enn Lånekassens satser, mister eleven retten til det aktuelle stipendet. Det vil si at om eleven får det samme beløpet eller mer i støtte fra barnevernet enn det Lånekassen kan gi, mister eleven retten til stipendet. Hvis støtten er barnevernet er lavere enn våre satser, gir vi full støtte.

Når eleven søker om lån og stipend, må han dokumentere støtten fra barnevernet, og hva støtten er ment å dekke.

Verger og signering av avtale om støtte

Eleven må selv signere en avtale om støtte før pengene fra Lånekassen kan bli utbetalt. Er eleven over 18 år, må han signerer avtalen selv. Dersom eleven er under 18 år (mindreårig), må en forelder signere. I tilfeller der eleven har en oppnevnt verge, kan vergen signere avtalen. For de fleste er det ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon på hvem som er verge, men i noen tilfeller tar vi kontakt og ber om å få tilsendt vergeoppnevnelsen.

Studenter i høyere eller annen utdanning

Studenter som bor for seg, og er i annen utdanning enn vanlig videregående opplæring, får lån og stipend etter vanlige regler. Forutsetningen er at utgiftsdekningen fra barnevernet er under Lånekassens sats for basislån, som i 2024–2025 er på 13 790 kroner i måneden. Får studenten støtte fra barnevernet over dette beløpet, mister han retten til stipend og lån. Er utgiftsdekningen på samme nivå eller lavere enn satsen for basislån, har studenten rett til fullt stipend og lån. Studenten må dokumentere støtten fra barnevernet og hva den er ment å dekke når hen søker om lån og stipend.

Studenter som bor i fosterhjem får lån på lik linje med studenter som bor sammen med foreldrene sine. De har rett til basislånet, men ingenting av lånet kan bli gjort om til stipend etter bestått utdanning.