Færre enn forventet mistet inntekt grunnet korona

Publisert: 30.06.2022
Rundt halvparten av studentene og elevene som søkte og fikk tilleggslån korona våren 2021, har dokumentert at de hadde rett på lånet.

Tilleggslånet på 26 000 kroner var ett av flere korona-tiltak i 2020 og 2021. Tilleggslånet var rettet mot studenter og elever over 18 år som opplevde tapt arbeidsinntekt på grunn av koronapandemien, og gikk ut som et tilbud både våren 2020 og våren 2021.

– Denne muligheten for tilleggslån var et tiltak for å øke likviditeten til studenter og elever som mistet hele eller deler av sin arbeidsinntekt på grunn av pandemien. De rådende omstendighetene krevde en ordning og innretning som gjorde at pengene kunne utbetales kjapt til dem som trengte det, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

De som søkte om tilleggslån korona, måtte ved en egenerklæring bekrefte nedgang i inntekt på grunn av pandemien. De fikk samtidig beskjed om at de senere måtte kunne dokumentere dette for å få gjort om deler av lånet til stipend (8000 kr i 2020 og 10 400 kr i 2021). Lånekassen har gjennomført kontroll av alle som mottok tilleggslånet i 2020 og 2021.

– Mindre dramatisk negativ effekt enn forventet

Om lag 240 000 studenter og elever fikk melding om at de kunne søke på tilleggslån våren 2020 hvis de hadde hatt nedgang i inntekt på grunn av pandemien. Tilsvarende tall for 2021 var 250 000. Våren 2020 søkte til sammen 49 500 studenter og elever om lånet og fikk det, og dette utgjorde om lag 20 prosent av de som fikk tilbud om å søke. Våren 2021 søkte til sammen 41 700 studenter og elever om lånet og fikk det, og dette utgjorde 17 prosent av de som fikk tilbud om å søke.

I kontrollen Lånekassen gjennomførte for våren 2020, var det 27 500 kunder – 55 prosent av de som hadde mottatt lånet – som dokumenterte nedgang i arbeidsinntekt pga. pandemien.

Av de som mottok tilleggslånet våren 2021, har 17 800 – 43 prosent – i ettertid dokumentert at de hadde nedgang i inntekt.

– Dette indikerer at pandemiens negative effekt på elevers og studenters mulighet til å jobbe ved siden av studiene, ble vesentlig mindre dramatisk enn både Lånekassen og elevene og studentene selv fryktet. Samtidig har ordningen dekket et reelt behov for å erstatte et inntektsbortfall for 17 800 studenter og elever, eller til sammen 37 000 om vi ser begge årene under ett, sier Rosenkvist.

Har fått omgjøring til stipend

Tilleggslånet var på 26 000 kroner for studenter, både våren 2020 og våren 2021. De som har dokumentert inntektsnedgang, har fått gjort om henholdsvis 8 000 kroner og 10 400 kroner til stipend.

De som har mottatt tilleggslån, men ikke dokumentert nedgang i inntekt, vil ikke få omgjøring. Tilleggslånet blir lagt til studiegjelden, som skal betales tilbake etter endt utdanning.

Les mer om tilleggslån for studenter og elever med tapt arbeidsinntekt på grunn av korona.