Student med barn

Elever og studenter som har barn kan få ekstra stipend og lån fra Lånekassen, og foreldrestipend i perioden etter fødselen.

Barnestipend og tilleggslån

Hvis eleven eller studenten har barn under 16 år, kan hun både få innvilget barnestipend, og søke om mer i lån.

Hva er foreldrestipend?

Foreldrestipend er et stipend for studenter og elever som får barn ved fødsel eller adopsjon. Det er en egen søknad for foreldrestipend.

Eleven/studenten får ikke mer utbetalt i måneden med foreldrestipend. Hun vil få utbetalt en sum som tilsvarer gjennomsnittet av det hun har fått de siste fire månedene før hun går ut i permisjon. Innvilget foreldrestipend betyr at lån hun har fått, blir gjort om til stipend. Å få foreldrestipend betyr også at hun får utbetalt støtte selv om hun har permisjon fra utdanningen.

Tilleggslån og/eller skolepengelån til nettstudier i utlandet, blir ikke omgjort.

Foreldrestipendet blir beregnet ut ifra studiebelastningen de fire siste månedene før fødselen.

Dette er det viktig at eleven/studenten vet om foreldrestipend

 • Hun må sende en egen søknad i tillegg til den vanlige søknaden om lån og stipend
 • Hun kan ikke søke før barnet er født
 • Hun kan få foreldrepenger fra Nav samtidig, i de aller fleste tilfeller
 • Hun må fortsatt være student for å få stipendet. Hvis hun slutter på skolen, mister hun pengene

Videregående skole eller lærling

Lærlinglønn og/eller støtte fra andre kan redusere foreldrestipendet for elever på videregående. Hvis eleven får overgangsstønad, vil dette påvirke størrelsen på foreldrestipendet.

Elever i vanlig videregående skole eller forberedende opplæring, som er 20 år eller yngre og som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, regnes alltid for å være i utdanning på fulltid.  

 

Lærestedets ansvar ved svangerskapspermisjon

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre dersom du har en elev eller student som er i permisjon, eller skal i permisjon i løpet av studieåret.

Lærestedet må dokumentere perioden eleven eller studenten skal ha permisjon. Eleven eller studenten legger ved denne dokumentasjonen når hun søker om foreldrestipend.

Elever eller studenter som skal ut i permisjon i løpet av studieåret

 • Dersom eleven eller studenten skal starte på skolen om høsten/våren, må du klargjøre søknaden som vanlig.
 • Meld møtt når eleven eller studenten har møtt fram og/eller startet undervisningen.
 • Når eleven eller studenten går ut i permisjon: meld avbrudd for eleven/studenten. Oppgi årsak “svangerskap/fødsel”.

Elever eller studenter som er i permisjon ved semesterstart

 • Hvis eleven eller studenten ikke skal gå på skolen i høst/vår, skal han likevel søke lån og stipend.
 • Du skal i dette tilfellet avvise søknaden, og oppgi årsak: “søkeren har permisjon fra utdanningen”.
 • Eleven eller studenten må sende inn søknad om foreldrestipend ved fødsel og adopsjon for hele foreldrestipendperioden. Eleven eller studenten må fylle ut søknadsskjema og sende dette i posten til Lånekassen.
 • Dersom eleven eller studenten ikke har sendt inn søknad om foreldrestipend ved fødsel og adopsjon vil Lånekassen gi avslag på lån og stipend, inntil skjemaet og nødvendig dokumentasjon kommer inn.

Elever i videregående for voksne som har permisjon deler av studieåret  

Når dere får inn en søknad til klargjøring i arbeidsflaten fra en elev som skal ha permisjon i deler av studieåret, skal dere ikke avvise den, men klargjøre på vanlig måte: 

 • Oppgi elevens opprinnelige startdato og ny sluttdato, dersom eleven utvider utdanningsløpet sitt som følge av permisjonen 
 • Oppgi alle fag eleven har tatt/skal ta i perioden 
 • Send inn søknaden på vanlig måte 

Voksne elever som har permisjon hele studieåret 

Dersom dere får inn søknader fra elever som skal ha permisjon hele studieåret, altså som ikke skal gå på skolen i det hele tatt dette studieåret, skal dere avvise søknaden med årsaken «Søkeren har permisjon fra utdanningen». 

Avbrudd på grunn av permisjon 

Dersom eleven er i utdanning ved semesterstart og tar permisjon i løpet av studieåret, skal dere melde avbrudd med årsaken «Svangerskap / fødsel», når eleven går ut i permisjon. 

Barnestipend og tilleggslån

På kundesidene kan eleven/studenten regne ut hvor mye hun kan få utbetalt.

Andre ordninger for elever og studenter med barn

Dette er støtte vi vurderer om eleven/studenten har rett til når hun sender en vanlig søknad om lån og stipend.

Barnestipend og tilleggslån

Elever og studenter med barn kan få et ekstra barnestipend på inntil 2 028 kroner i måneden per barn. Barnestipendet blir behovsprøvd mot både egen inntekt og inntekten til eventuell ektefelle/samboer, og trygdeytelser. Dette betyr at deler av, eller hele dette stipendet kan bli gjort om til lån, hvis inntekt og formue er over grensene.

Elever og studenter over 18 år kan få tilleggslån. Dette lånet blir ikke behovsprøvd og kan ikke gjøres om til stipend.

Spesielt for elever som får lån og stipend etter reglene for vanlig videregående opplæring

Elever som er 20 år eller yngre, og som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, får fullt borteboerstipend og inntektsavhengig stipend når de får barn. Lærlingelønn og trygdeinntekter kan føre til at stipendet blir redusert.

Les mer om de ulike ordningene

På kundesidene kan du lese mer om Lånekassen sine ordninger for elever og studenter som har eller venter barn.
Hjelp elever med å søke og få penger
Bistå elever når de skal søke om lån og stipend.
Melde avbrudd eller endring
Melde fra om eleven avbryter utdanningen eller endrer studiebelastning.