Klargjere søknader

Å klargjere søknad er å supplera Lånekassen med informasjon.

Klargjering - vidaregåande for vaksne

Rutinar for klargjering av søknader for vaksne elevar i vidaregåande er litt annleis enn for andre elevar.

Kva er klargjering av søknader?

Du må klargjere ein søknad når Lånekassen treng opplysningar frå lærestaden for å kunne behandle eleven sin søknad om lån og stipend.

I nokre tilfelle treng Lånekassen opplysningar for å kunne behandle eleven sin søknad om stipend og lån.

Dersom Lånekassen treng opplysningar, eller må få stadfesta opplysningane som er oppgitt av eleven i søknaden, vil du få oppgåva «Klargjering av lån- og stipendsøknader» i arbeidsflata.

Vi treng desse opplysningane for å kunne ferdigbehandle eleven sin søknad om lån og stipend.

Når lærestaden får «Klargjering av lån- og stipendsøknad», fyller ut og sender denne tilbake til oss, er søknaden til eleven klar for å bli behandla. Nokre søknader vil gå gjennom systemet vårt automatisk, medan andre må behandlast manuelt av ein saksbehandlar.

Dette er noko av det du kan bli bedd om å gi informasjon om i ein klargjeringssøknad:

  • Bustatus
  • Studiebelastning
  • Om eleven har ungdomsrett
  • Kva utdanning eleven skal ta
Logg inn i arbeidsflata

Ofte stilte spørsmål

Her finn du ofte stilte spørsmål om klargjering av søknad i arbeidsflata for lærestadene.

Det kan vere vanskeleg for Lånekassen å berekne avstand/reisetid, du blir derfor av og til bedt om å hjelpe oss med dette. Når vi får hjelp av lærestaden kan eleven sin søknad bli behandla raskare.

Du skal ikkje stadfeste noko du ikkje er sikker på

Er avstanden/reisevegen ukjent for deg trykker du på «veit ikkje» i klargjeringssøknaden.
Eleven vil då få melding om å sende inn dokumentasjon på avstand/reiseveg til Lånekassen.

Lånekassen bruker Norkart for å berekne avstanden. Det er denne tenesta som er gjeldande i vurderinga om eleven har rett til bortebuarstipend eller ikkje.

 

Saksbehandlingstida varierer, men er vanlegvis på 4-6 veker. Eleven kan sjekke forventa saksbehandlingstid i Dine sider.

Her kan du lese mer om ungdomsrett. Lånekassen har ikkje informasjon om eleven har ungdomsrett eller ikkje, det er det lærestaden som har. 

Rapportere frammøte
Rapporter at elevar har møtt til undervisning ved semesterstart.
Få tilgang til arbeidsflata
Korleis få tilgang til arbeidsflata for lærestadene?