Klargjere søknader

Å klargjere søknad er å supplera Lånekassen med informasjon.

Klargjering - vidaregåande for vaksne

Rutinar for klargjering av søknader for vaksne elevar i vidaregåande er litt annleis enn for andre elevar.

Kva er klargjering av søknader?

Du må klargjere ein søknad når Lånekassen treng opplysningar frå lærestaden for å kunne behandle eleven sin søknad om lån og stipend.

I nokre tilfelle treng Lånekassen opplysningar for å kunne behandle eleven sin søknad om stipend og lån.

Dersom Lånekassen treng opplysningar, eller må få stadfesta opplysningane som er oppgitt av eleven i søknaden, vil du få oppgåva «Klargjering av lån- og stipendsøknader» i arbeidsflata.

Vi treng desse opplysningane for å kunne ferdigbehandle eleven sin søknad om lån og stipend.

Når lærestaden får «Klargjering av lån- og stipendsøknad», fyller ut og sender denne tilbake til oss, er søknaden til eleven klar for å bli behandla. Nokre søknader vil gå gjennom systemet vårt automatisk, medan andre må behandlast manuelt av ein saksbehandlar.

Dette er noko av det du kan bli bedd om å gi informasjon om i ein klargjeringssøknad:

  • Bustatus
  • Studiebelastning
  • Kva utdanning eleven skal ta
Logg inn i arbeidsflata

Ofte stilte spørsmål

Her finn du ofte stilte spørsmål om klargjering av søknad i arbeidsflata for lærestadene.

Det kan vere vanskeleg for Lånekassen å berekne avstand/reisetid, du blir derfor av og til bedt om å hjelpe oss med dette. Når vi får hjelp av lærestaden kan eleven sin søknad bli behandla raskare.

Du skal ikkje stadfeste noko du ikkje er sikker på

Er avstanden/reisevegen ukjent for deg trykker du på «veit ikkje» i klargjeringssøknaden.
Eleven vil då få melding om å sende inn dokumentasjon på avstand/reiseveg til Lånekassen.

Lånekassen bruker Norkart for å berekne avstanden. Det er denne tenesta som er gjeldande i vurderinga om eleven har rett til bortebuarstipend eller ikkje.

 

Saksbehandlingstida varierer, men er vanlegvis på 4-6 veker. Eleven kan sjekke forventa saksbehandlingstid i Dine sider.

Rapportere frammøte
Rapporter at elevar har møtt til undervisning ved semesterstart.
Få tilgang til arbeidsflata
Korleis få tilgang til arbeidsflata for lærestadene?