Veilede elever fra familier med svak økonomi

Enkelte elever kan ha krav på inntektsavhengig stipend.

Husk dette når du veileder:

 • Kun elever i forberedende og videregående opplæring, som får utdanningsstøtte etter reglene for vanlig videregående opplæring, har rett til inntektsavhengig stipend.
 • Eleven kan få inntektsavhengig stipend i inntil 10 måneder per år.

Inntektsavhengig stipend

Elever som kommer fra en familie med svak økonomi kan ha rett til inntektsavhengig stipend.

Foreldrene har forsørgerplikt for elever i forberedende og videregående opplæring, selv om de er over 18 år. Dersom foreldrene har så svak økonomi at det kan gå ut over elevens mulighet til å fullføre skolen, kan eleven få inntektsavhengig stipend.

Det er bare elever som får lån og stipend etter reglene for vanlig videregående opplæring som kan ha rett på inntektsavhengig stipend.

Elever og lærlinger kan søke stipend og lån etter reglene for vanlig videregående opplæring hvis begge punktene gjelder:

 • Eleven er under 21 år. Det vil si fyller 20 år eller mindre i løpet av det kalenderåret skoleåret starter.

 •  Eleven har ikke studie- eller yrkeskompetanse ennå. Det betyr at eleven ikke har fullført og bestått studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning.

Eleven søker om stipendet i den vanlege søknaden om lån og stipend. Der velger han om han ønsker å søke om inntektsavhengig stipend.

Inntektsavhengig stipend er inndelt i tre ulike satser

For studieåret 2024-2025 er følgende satser gjeldende: 

 • 1291 kroner
 • 2583 kroner 
 • 3875 kroner

Eleven søker om stipendet i den vanlige søknaden om lån og stipend. Der velger han om han ønsker å søke om inntektsavhengig stipend.

Stipendet skal sikre at elevene skal kunne ta forberedende og videregående opplæring uavhengig av familiens økonomi. Så lenge eleven får utdanningsstøtte etter reglene for vanlig videregående opplæring har foreldrene forsørgerplikt, selv om eleven har fylt 18 år.

Søknadsfristen for å søke inntektsavhengig stipend er: 

 • 15. november (høstsemesteret)
 • 15. mars (vårsemesteret)

Stipendet er behovsprøvd

Stipendet blir behovsprøvd mot foreldrenes inntekt. Det betyr at det er hvor mye foreldrene tjener til sammen som avgjør om eleven har rett til stipendet. I behovsprøvingen av inntektsavhengig stipend, vurderer Lånekassen følgende

 • Om elevens foreldre bor sammen
 • Har elevens foreldre ny partner
 • Inntekten til begge foreldrene
 • Hvor mange søsken eleven har
 • Om eleven har egne trygdeytelser

Hvis eleven har glemt å søke om inntektsavhengig stipend

Eleven kan be om å få vurdert om han har rett til inntektsavhengig stipend helt til studieåret/perioden for stipend og lån er over. Dette gjelder hvis eleven har sendt inn søknad om stipend og lån innen den ordinære fristen.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål om inntektsavhengig stipend.

Nei, Lånekassen henter inn opplysninger om foreldrenes inntekt fra skatteetaten. 

Eleven har ikke rett til inntektsavhengig stipend hvis han bor i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Hvis eleven bor alene, men er forsørget av barnevernet har han heller ikke rett til inntektsavhengig stipend, med mindre støtten fra barnevernet til levekostnader, er lavere enn det han ville fått fra Lånekassen.

Hjelp eleven å beregne hvor mye han kan få

På kundesidene finner du oversikt over hvor mye eleven kan få i inntektsavhengig stipend.

Aktuelt regelverk