Veilede om utveksling på videregående

Informasjon til læresteder som har elever som vurderer eller er på utveksling i andre land.

Skolepenger til videregående i andre land

Elever som skal betale skolepenger kan søke om delvis dekning av dette. Skolen i Norge må bekrefte dette med stempel og signatur på søknaden som eleven sender til Lånekassen.

Utveksling på videregående

Elever på videregående skole som reiser på utveksling kan få stipend og lån fra Lånekassen, men det er noen krav til utdanningen.

Hvilke typer utdanninger er godkjent for stipend og lån fra Lånekassen?

Lånekassen gir stipend og lån til elever som tar utveksling på videregående, hvis de er tatt opp i en av disse to ordningene:

  • samarbeidsprogram mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole som er godkjent av Diku.
  • utveksling gjennom organisasjon som varer i 1 år og som erstatter Vg2. Utvekslingsorganisasjonen som tilbyr utvekslingsprogrammet skal være godkjent av Diku.

Utvekslingsopphold som er kortere enn ett skoleår gir rett til stipend og lån bare hvis det er via skolen eller Erasmus+.

Hva må skolen passe på?

For at eleven skal få stipend og lån fra Lånekassen er det enkelte ting skolen må sørge for at er på plass.

Samarbeidsprogram gjennom skolen

Utvekslingsprogrammet må være registrert i utdanningsoversikten i arbeidsflaten for lærestedene. Dette er viktig for at eleven skal finne det i søknaden når de søker om stipend og lån fra Lånekassen.

Når eleven har søkt støtte til et utvekslingsprogram, vil søknaden dukke opp i arbeidsflaten, slik at dere kan bekrefte at eleven har valgt korrekt.

Utveksling gjennom organisasjoner

Hvis eleven skal å reise med en utvekslingsorganisasjon, må dere hjelpe eleven å velge en organisasjon som er godkjent for stipend og lån.

Godkjente utvekslingsorganisasjoner (VGS) (hkdir.no)

Elever som reiser på utveksling via en organisasjon  må søke skolen sin om forhåndsgodkjenning av studieåret i utlandet, som de legger ved søknaden til Lånekassen.

Forhåndsgodkjenningen skal bekrefte at studieåret i utlandet vil kunne erstatte VG2 i Norge.

Det må komme tydelig fram at eleven vil kunne fullføre Vg3 i Norge innenfor normert tid, selv om han tar det aktuelle utvekslingsoppholdet i utlandet.

Dersom utvekslingen foregår i et land der studieåret følger kalenderåret, og det er vanskelig å tilpasse dette til det norske studieåret, kan Lånekassen likevel vurdere å godta tidsbruk utover normert tid.

Aktuelle satser

Elever på utveksling får som regel mer stipend fra Lånekassen enn elever i Norge.

Elever som er på utveksling uten foreldrene kan få disse ytelsene fra Lånekassen: 

For studieåret 2024-2025 gjelder disse satsene:

Navn på ytelse Maks stipend per studieår Maks lån per studieår 
Utstyrsstipend Mellom 1 359 og 6 999 kroner  
Borteboerstipend 66 770 kroner (6 677 kroner per måned)  
Reisetilskudd Europa 1 036 kroner 4 884 kroner
Reisetilskudd Nord- og Mellom-Amerika 3 866 kroner 18 226 kroner
Reisetilskudd Oseania 5 640 kroner 26 588 kroner
Reisetilskudd Sør-Amerika 4 950 kroner 23 334 kroner
Reisetilskudd Asia 3 557 kroner 16 771 kroner
Reisetilskudd Afrika  4 258 kroner 20 074 kroner

Elever på utveksling har også rett på andre stipender etter samme regelverk som elever i Norge. 

Hjelp eleven å beregne hvor mye han kan få

På kundesidene finner du oversikt over hva elever er på utveksling kan få i stipend og lån:
Hjelp elever med å søke og få penger
Bistå elever når de skal søke om lån og stipend.

Aktuelt regelverk