Klargjøre søknader - videregående for voksne

Å klargjøre søknader er å supplere Lånekassen med informasjon.

Klargjøre voksenopplæringssøknader_ny

Utdanninger som er satt i gang i regi av Nav

Opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med, Arbeids- og velferdsetaten (Nav), gir ikke rett til utdanningsstøtte i Lånekassen. Unntak: Hvis opplæringen er lagt opp slik at eleven i perioder ikke får livsoppholdsytelser fra Nav kan hen ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. Hvis eleven ikke har rett til lån og stipend i Lånekassen, må dere avvise søknaden i arbeidsflaten og velge årsaken «Søkeren tar en utdanning som ikke er støtteberettiget av Lånekassen».

Generelt om klargjøring av søknader for voksne elever

Dere må klargjøre søknadene for alle elever som tar videregående opplæring for voksne. Vær spesielt oppmerksom på enkelte felter, nærmere beskrevet nedenfor.

Oppgi start- og sluttdato for hele den teoretiske utdanningen

For å beregne riktig lån og stipend, må Lånekassen vite når hele den teoretiske utdanningen starter og slutter, selv om perioden strekker seg over flere studieår. Det er ikke tilstrekkelig å gi opplysninger om inneværende år dersom eleven tar opplæring over flere år. 

Eksempel: Hvis eleven for eksempel starter på en toårig utdanning i august 2021, og planlegger å avslutte i juni 2023, skal startdato være i august 2021, og sluttdato være i juni 2023. Hvis eleven endrer planer underveis, er det viktig at dere melder om endringer i sluttdato, og/eller fag. Fagopplæring i skole og opplæring i bedrift er praktisk utdanning, og skal ikke tas med i klargjøring av søknaden. 

Oppgi elevens avsluttende nivå

Det er viktig at dere oppgir hvilket nivå eleven planlegger å avslutte den teoretiske delen av utdanningen sin på (Vg1, Vg2 eller Vg3). 

Dersom eleven skal ta gjennomgående fag, må du oppgi høyeste nivå for faget. Eksempel: dersom eleven tar norsk studiespesialisering, må du velge avsluttende nivå Vg3.

Norsk for elever som tar studiespesialisering 

For å ha rett til lån og stipend til norskfaget, må eleven ta norsk på Vg1, Vg2 og Vg3. Når dere klargjør søknaden i arbeidsflaten må dere:  

  • oppgi at elevens avsluttende nivå er Vg3. 
  • huke av «Norsk» på Vg1, Vg2 og Vg3. 

Meld fra om endringer så raskt som mulig 

Endringer i opplæringen kan få konsekvenser for søkerens rett til lån og stipend og for omgjøring av lån til stipend. Derfor må dere melde fra om endringer så raskt som mulig. Dere må melde fra dersom søkeren: 

  • endrer start- og sluttdato 
  • trekker seg fra fag 
  • melder seg på nye/flere fag 
  • får fag godkjent som realkompetanse 
  • får fritak for fag 

For å melde fra om endringer, søker dere opp eleven i det grønne feltet på forsiden av arbeidsflaten, og velger «Endre studiebelastning».

 

Lån og stipend til kroppsøving for elever med voksenrett

Elever med voksenrett kan få lån og stipend til kroppsøving, selv om de har fritak fra dette faget.

Voksne elever med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 (voksenrett), kan få lån og stipend til kroppsøving selv om de har fritak fra opplæring i faget etter forskrift til opplæringsloven § 1-13. 

Det er fylkeskommunene som avgjør om en elev har rett etter opplæringsloven § 4A-3 (voksenrett). Det er bare elever med voksenrett som har rett til lån og stipend til kroppsøving selv om de har fritak. 

Voksne som er tatt inn til videregående opplæring med voksenrett

Voksne som er tatt inn til videregående opplæring med voksenrett, skal du markere Ja for i feltet Voksenrett når du klargjør søknader i arbeidsflaten.

  • Elever kan ha voksenrett fra og med året de fyller 25 år.
  • Voksenrett gjelder for de som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge, eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring. 
  • Voksenrett gjelder også for de som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.

Her kan du lese mer om voksenrett.

Voksne som er tatt inn til videregående opplæring uten lovfestet rett  

Voksne som fylkeskommunen har tatt inn til videregående opplæring uten at de har lovfestet rett til dette, skal du IKKE bekrefte voksenrett for når du klargjør søknader i arbeidsflaten. Dette kan være voksne søkere uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring, og søkere uten rett som har studie- eller yrkeskompetanse.

Skal jeg oppgi kroppsøving når jeg fyller inn fag og timer?

Lånekassen beregner automatisk lån og stipend for kroppsøving til elever med voksenrett. Det betyr at du ikke skal legge til kroppsøving som fag når du klargjør søknaden for en elev som har fritak for kroppsøving. 

Dersom eleven tar faget kroppsøving, skal du legge til faget og årstimer når du klargjør saken.

Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?
Klargjøre søknader
Supplere informasjon til elevens søknad slik at Lånekassen kan behandle den.
Ny i Norge
Veilede innvandrere og personer uten norsk statsborgerskap.