Klargjøre søknader - videregående for voksne

Å klargjøre søknader er å supplere Lånekassen med informasjon.

Klargjøre voksenopplæringssøknader_ny

Generelt om klargjøring av søknader for voksne elever

Dere må klargjøre søknadene for alle elever som tar videregående opplæring for voksne. Vær spesielt oppmerksom på enkelte felter, nærmere beskrevet nedenfor.

Oppgi start- og sluttdato for hele den teoretiske utdanningen

For å beregne riktig lån og stipend, må Lånekassen vite når hele den teoretiske utdanningen starter og slutter, selv om perioden strekker seg over flere studieår. Det er ikke tilstrekkelig å gi opplysninger om inneværende år dersom eleven tar opplæring over flere år. 

Eksempel: Hvis eleven for eksempel starter på en toårig utdanning i august 2024, og planlegger å avslutte i juni 2026, skal startdato være i august 2024, og sluttdato være i juni 2026. Hvis eleven endrer planer underveis, er det viktig at dere melder om endringer i sluttdato, og/eller fag. Fagopplæring i skole og opplæring i bedrift er praktisk utdanning, og skal ikke tas med i klargjøring av søknaden. 

Oppgi elevens avsluttende nivå

Det er viktig at dere oppgir hvilket nivå eleven planlegger å avslutte den teoretiske delen av utdanningen sin på (Vg1, Vg2 eller Vg3). 

Dersom eleven skal ta gjennomgående fag, må du oppgi høyeste nivå for faget. Eksempel: dersom eleven tar norsk studiespesialisering, må du velge avsluttende nivå Vg3.

Norsk for elever som tar studiespesialisering 

For å ha rett til lån og stipend til norskfaget, må eleven ta norsk på Vg1, Vg2 og Vg3. Når dere klargjør søknaden i arbeidsflaten må dere:  

  • oppgi at elevens avsluttende nivå er Vg3. 
  • huke av «Norsk» på Vg1, Vg2 og Vg3. 

Meld fra om endringer så raskt som mulig 

Endringer i opplæringen kan få konsekvenser for søkerens rett til lån og stipend og for omgjøring av lån til stipend. Derfor må dere melde fra om endringer så raskt som mulig. Dere må melde fra dersom søkeren: 

  • endrer start- og sluttdato 
  • trekker seg fra fag 
  • melder seg på nye/flere fag 
  • får fag godkjent som realkompetanse 
  • får fritak for fag 

For å melde fra om endringer, søker dere opp eleven i det grønne feltet på forsiden av arbeidsflaten, og velger «Endre studiebelastning».

 

Lån og stipend til kroppsøving for voksne elever

Noen voksne elever kan få lån og stipend til kroppsøving, selv om de har fritak fra dette faget.

Elever som er 21 år eller eldre, og som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, kan få lån og stipend til kroppsøving selv om de har fritak fra opplæring i faget etter forskrift til opplæringsloven §1-13.

Skal jeg oppgi kroppsøving når jeg fyller inn fag?

Lånekassen beregner automatisk lån og stipend til elever i videregående for voksne. Det betyr at du ikke skal legge til kroppsøving som fag når du klargjør søknaden for en elev som har fritak for kroppsøving.

Dersom eleven tar faget kroppsøving, skal du legge til faget når du klargjør saken.

Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?
Klargjøre søknader
Supplere informasjon til elevens søknad slik at Lånekassen kan behandle den.
Ny i Norge
Veilede innvandrere og personer uten norsk statsborgerskap.