Veilede om borteboerstipend

Her får du informasjon om hvilke vilkår som må oppfylles for at eleven kan få borteboerstipend.

Hvor mye får eleven i borteboerstipend?

Borteboerstipend er en fast sats, og for studieåret 2024-2025 får eleven/lærlingen utbetalt 6677 kroner i borteboerstipend per måned.

Har eleven krav på borteboerstipend?

En borteboer er en som bor på en annen adresse enn foreldrene/foresatte.

Det er bare elever i videregående opplæring, forberedende opplæring og lærlinger som kan ha rett til borteboerstipend, hvis begge punktene gjelder:

  • Eleven må fylle 20 år eller mindre det kalenderåret skoleåret starter.
  • Eleven kan ikke ha oppnådd studie- eller yrkeskompetanse.

Eleven/lærlingen kan få borteboerstipend dersom ett av disse vilkårene er oppfylt:

  • Avstanden mellom hjem og skole/lærebedrift er 40 kilometer eller mer
  • Eleven/lærlingen bruker tre timer eller mer på å reise til og fra skolen/lærebedriften om dagen
  •  Særlige forhold i hjemmet som gjør at eleven/lærlingen ikke kan bo der

Det kan være ulike årsaker til at eleven får borteboerstipend på grunn av særlige forhold i hjemmet. Forholdet må være så alvorlig at eleven vil ha problemer med å fullføre videregående skole om han blir boende hjemme. Lånekassen må ha bekreftelse på dette fra en uavhengig faginstans. Dette kan være PP-tjeneste, helsesykepleier, sosialkontor/barnevernstjenesten, familierådgivningskontor eller psykolog. Sykdom dokumenteres ved legeerklæring eller psykologerklæring.

Ikke egen søknad

Det er ingen egen søknad for borteboerstipend. Når eleven søker om stipend til videregående opplæring krysser han av for at han skal bo borte.

Borteboerstipend og lærlingelønn

Borteboerstipendet blir behovsprøvd mot lærlingelønnen. Hvis lærlingen tjener mer enn 17 186 kroner i studieåret 2024-2025, vil borteboerstipendet justeres ned. Lærlingen må sende inn bekreftelse fra arbeidsgiver som viser brutto lærlingelønn per måned inkludert faste tillegg. Hvis lærlingen søker om stipend for hele studieåret, må bekreftelsen vise hvor mye lærlingen tjener både for høst- og vårsemesteret.

Beregning av avstand

I klargjøringssøknaden blir du av og til bedt om å bekrefte om avstanden mellom hjemmet til elevens foreldre/foresatte og skolen/lærebedriften er over 40 kilometer. For å finne ut hvor stor avstanden er, kan det være lurt å bruke en karttjeneste som beregner reiseavstand. Lærestedet må bekrefte korteste reisevei (i kilometer) mellom skolen/lærebedriften sin adresse og adressen til foreldrene/foresatte.
Lånekassen bruker Statens vegvesen sine beregninger, og disse er gjeldende i vurderingen om eleven har rett til borteboerstipend eller ikke.

 

Ofte stilte spørsmål

Når eleven i nettsøknaden krysser av for at han bor borte, vil lærestedet i noen tilfeller bli bedt om å bekrefte avstand/reisevei i oppgaven «Klargjøring av lån- og stipendsøknader» i arbeidsflaten.

Eleven må selv opplyse til Lånekassen at han er borteboer, samt melde fra til Lånekassen dersom han har flyttet. Lærestedet må undersøke om kravet til reisetid eller avstand er oppfylt, hvis det kommer spørsmål om dette i forbindelse med klargjøring av søknaden i arbeidsflaten. Lærestedet må også være behjelpelig med å bekrefte reisetid eller avstand dersom eleven trenger dokumentasjon som skal sendes til Lånekassen.

Les mer om klargjøring av lån- og stipendsøknader her.

Du må vite at det er 40 kilometer eller mer mellom skolen og foreldrene/foresatte sitt hjem, eller om eleven bruker mer enn tre timer tur/retur til skolen/lærebedriften. Dersom det ikke er mulig å finne ut hva som er korteste reisevei eller daglig reisetid mellom foreldrehjemmet og skolen, kan du trykke "vet ikke" i klargjøringssøknaden.
Eleven vil da få beskjed om å sende inn dokumentasjon på avstand/reisevei til Lånekassen.

Elevens reisetid mellom skolen/lærebedriften og hjemmet til foreldre/foresatte beregnes etter aktuelle ruteavganger med kollektivtransport, eventuell gangtid, og eventuell ventetid som faller utenfor ordinær skoletid.
Gangtid beregnes med 15 minutter per kilometer.
Ventetid kan inkluderes i beregningen dersom ventetiden faller utenfor ordinært start- og slutt- tidspunkt for det utdanningsprogrammet søkeren tar. Se § 51 i forskriften, med merknader.

Det kan være vanskelig for Lånekassen å beregne reisetid, da vi ofte ikke har kjennskap til lokale forhold. Det er derfor viktig at lærestedene hjelper Lånekassen og elevene, ved å undersøke hva som er reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen. Når vi får hjelp av lærestedet, kan elevens søknad bli behandlet raskere.

Nei, elever som bor på institusjon og får livsopphold dekket av det offentlige, har ikke rett til borteboerstipend.

Hvis eleven er under barnevernets omsorg, og bor utenfor fosterhjem eller barnevernsinstitusjon kan han ha rett til borteboerstipend. Dette gjelder dersom eleven får ytelser fra Nav som utgjør en mindre sum enn borteboerstipendet. Eleven må da sende inn dokumentasjon fra barnevernstjenesten.

Les mer om veiledning av elever som er under omsorg av barnevernet

Klargjøre søknader
Supplere informasjon til elevens søknad slik at Lånekassen kan behandle den.

Aktuelt regelverk