Veilede elever som er under omsorg av barnevernet

Lån og stipend til elever som får økonomisk hjelp fra barnevernet

Barnevern

Foreldresignering

Hvis eleven er under 18 år er det den som er registrert med foreldreansvar i Folkeregisteret eller en verge, som skal signere avtalen om støtte.

Hvis eleven bare får utstyrsstipend kan likevel fosterforeldre signere.

Stipend og lån til elever under omsorg av barnevernet

Elevene kan som regel ikke få penger både fra Lånekassen og fra kommunen samtidig.

Ungdom som er under omsorg av barnevernet kan bare få stipend, og eventuelt lån, hvis støtten fra barnevernet for å dekke livsopphold og bolig, er mindre enn det eleven kan få fra Lånekassen. Det gjelder også elever som er i ettervern og som får utgiftene til bolig og livsopphold dekket av barnevernet.

Elever som bor i fosterhjem eller institusjon har ikke rett til stipend fra Lånekassen.

Unntaket er utstyrsstipend som alle på videregående kan få hvis begge punktene gjelder: 

  • Eleven er under 21 år. Det vil si fyller 20 år eller mindre i løpet av det kalenderåret skoleåret starter. 
  • Eleven har ikke studie- eller yrkeskompetanse ennå. Det betyr at eleven ikke har fullført og bestått studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning. 

Arbeidsgodtgjørelse til fosterforeldre regnes som lønn, og skal ikke regnes med i beregning av økonomisk støtte fra kommunen.

Hvor mye kan eleven få?

Gå til kundesidene for å beregne hva en elev eller student på ulike utdanninger kan få:
Ny i Norge
Veilede innvandrere og personer uten norsk statsborgerskap.
Hjelp elever med å søke og få penger
Bistå elever når de skal søke om lån og stipend.

Aktuelt regelverk