Endringer i Lånekassens regler for studieåret 2021-2022

Publisert 22.04.2021
Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2021-2022. Her finner du informasjon om de viktigste regelendringene.

Voksne som tar privatisteksamener i fag fra videregående opplæring, får ikke lenger omgjøring av lån til stipend

Fra og med studieåret 2021-2022 blir omgjøringsreglene for elevene som tar opp igjen fag de allerede har bestått fra videregående opplæring, endret.
Elever som tar privatisteksamen i fag de tidligere har bestått, da de var i videregående opplæring med ungdomsrett, vil fra høsten 2021 ikke lenger få gjort om lån til stipend for disse fagene.

Denne regelendringen gjelder kun fag som allerede er bestått. Voksne som tar privatisteksamen i fag de ikke har bestått eller tatt tidligere, kan fortsatt får gjort om lån til stipend for slike fag.

Grensen for hvor lenge elever eller studenter kan få lån og stipend, endres fra år til studiepoeng

Fram til studieåret 2021-2022 har elever og studenter hatt rett til totalt åtte år med lån og stipend fra Lånekassen. Nå endres denne grensen, og dette har først og fremst betydning for deltidsstudenter.
Fra og med studieåret 2021-2022, kan en student få lån og stipend til utdanning som utgjør inntil 480 studiepoeng eller tilsvarende.
Dette betyr at deltidsstudenter kan få lån og stipend i lengre tid enn åtte år. Tar eleven eller studenten fulltidsutdanning med 60 studiepoeng hvert år, utgjør dette fortsatt åtte år.

Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft. Dersom eleven eller studenten har fått lån og stipend til deltidsutdanning tidligere, vil disse periodene telles på samme måte som før, altså som antall år med lån og stipend.

Redusert reisestipend til elever eller studenter som tar utdanning utenfor Norden

En elev eller student som tar utdanning i et land utenfor Norden, og har bostedsadresse i Norge, har i dag rett til reisestipend for to tur-retur-reiser i året. Eleven eller studenten får en fast sats til reiser; 65 prosent blir gitt som lån og 35 posent blir gitt som stipend.
Fra høsten 2021 vil eleven eller studenten kun få stipend for én tur-retur-reise per studieår.

Dette gjelder elever eller studenter som tar utdanning som varer lengre enn seks måneder. Tur-retur-reise nummer to blir etter nytt regelverk gitt som lån. Eleven eller studenten vil få like mye utbetalt som tidligere, men en høyere andel av totalsummen vil da være lån.

Her finner du hele endringsforskriften (Lovdata)