Endringer for elever og studenter studieåret 2024-2025

Publisert: 03.05.2024
Hvert år blir det gjort noen endringer i reglene som gjelder lån og stipend for elever og studenter. I denne nyhetssaken har vi oppsummert de største endringene for de som søker om lån og stipend i år.

Justering av støttesatser

De fleste støttesatser er justert med 3,8 prosent. Unntakene er utstyrsstipendet og borteboerstipendet, som øker med 9,5 og 10 prosent. Basislånet, som er det vanlige studielånet, øker fra 12 537 kroner per måned til 13 790 kroner.

Elever på videregående får mer i utstyrsstipend

Satsene for utstyrsstipend blir økt med 9,5 prosent i tillegg til prisjustering i 2024. Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig utstyr for elever i videregående opplæring. Hvor mye elevene får i utstyrsstipend kommer an på hvilket utdanningsprogram de tar.

Dette betyr for eksempel at elever som tar idrettsfag vil få en økning på 675 kroner, elever som tar elektro og datateknologi vil få en økning på 497 kroner, og bygg- og anleggsteknikk vil få en økning på 843 kroner.

Borteboerstipendet øker mer enn prisveksten

Satsen for borteboerstipendet blir økt med ti prosent i tillegg til prisjustering i 2024. Det betyr at stipendet vil øke fra 5 848 til 6 677 hver måned.

Borteboerstipendet skal bidra til å dekke boutgifter når en elev må flytte hjemmefra for å ta videregående opplæring.

Endring i regler for å få lån til videregående opplæring eller forberedende opplæring for voksne 

Fra studieåret 2024-2025 skal elever som fyller 21 år eller mer i løpet av det kalenderåret skoleåret starter, søke om lån og stipend etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning. Det gjelder også elever under 21 år som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse.

Reglene gjelder ikke for elever som er med i en overgangsordning. Overgangsordningen gjelder ut skoleåret 2025-2026. Dette er i hovedsak elever fra 21 til 24 år som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, og som i 2023-2024 fikk stipend og lån til videregående opplæring eller til det første året til grunnskoleopplæring, ut fra at de hadde ungdomsrett til slik opplæring. Når disse elevene fortsetter opplæringen, får de stipend og lån etter stipendbasert ordning også i 2024-2025.

Studenter må begynne på en gradsutdanning i utlandet etter lengre språkkurs

Studenter som planlegger å studere i et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden, kan få lån og stipend til et språkkurs i inntil to semestre. Støtten blir utbetalt som lån, men inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend hvis studenten består språkkurset.

Fra studieåret 2024-2025 må studenten begynne på en gradsutdanning i utlandet innen ett år etter fullført språkkurs, for å kunne få deler av lånet gjort om til stipend.

Utvidelse i stipend til studenter i utvalgte land

For studieåret 2022-2023 ble det opprettet et nytt rekrutteringsstipend til utvekslingsstudenter. I studieåret 2023-2024 er stipendet på 2 675 kroner per måned, og kan gis i inntil ti måneder til studenter på utvekslingsopphold i Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea og Sør-Afrika. Russland var opprinnelig et av landene stipendet gjaldt for, men på grunn av krigen blir det ikke gitt studiestøtte til oppstart av nye studier i Russland.

Fra studieåret 2024-2025 gjelder stipendet både for gradsstudenter og utvekslingsstudenter i disse landene, og stipendet økes til 4 277 kroner i måneden. Stipendet kommer i tillegg til den vanlige studiestøtten. Stipendet blir ikke behovsprøvd. Det betyr at stipendet ikke blir gjort om til lån, selv om studenten for eksempel har inntekt over grensene til Lånekassen.

Lån og stipend ved forsinkelse for studenter som har betalt ned gjeld

Studenter som ikke har bestått alle studiepoeng eller tilsvarende som de har fått lån og stipend til å ta, blir regnet som faglig forsinket. Studenter kan være opptil 60 studiepoeng faglig forsinket før de mister retten til å få lån og stipend fra Lånekassen. Hvis studenten er mer enn 60 studiepoeng forsinket, må hen som hovedregel bestå studiepoeng uten støtte fra Lånekassen for å kunne få lån og stipend igjen.

Fra kommende studieår blir det gjort en forenkling for studenter som har betalt ned tidligere studiegjeld, og er for mye faglig forsinket. De kan nå få lån og stipend uten å måtte hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng. Dette unntaket kan bare gjøres én gang.

Utdanning som er satt i gang av Nav gir rett til støtte

Tidligere ble det ikke gitt lån og stipend til utdanninger som var satt i gang av, eller i samråd med Nav. Eneste unntak var i perioder der opplæringen var lagt opp uten livsoppholdsytelser fra Nav. For å være sikker på at ingen deltakere i slike opplegg skal bli stående uten noen støtte i deler av opplæringen, fjernes dette hinderet i regelverket. Det betyr at fra høsten 2024, kan det gis lån og stipend for hele opplæringsperioden i programmer som for eksempel Menn i helse.

Sletting av gjeld for lærere med studier i samisk og kvensk

Lærere som har tatt minst 60 studiepoeng i kvensk eller samisk språk som en del av samisk grunnskolelærerutdanning, samisk barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning, kan få slettet inntil kr 50 000 kroner av gjelden. Ordningen gjelder også for lærere som tar minst 60 studiepoeng i kvensk eller samisk språk i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning og barnehagelærerutdanning.

De som tar lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning og lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, får fra høsten 2024 samme rett til å få slettet gjeld også når studiepoengene i kvensk eller et samisk språk er tatt i tillegg til profesjonsutdanningen.

Sletting av gjeld for lærere med fullført lærerutdanning i praktiske og estetiske fag

I 2018 ble det opprettet en ordning for sletting av gjeld for lærere som har fullført grunnskolelærer- eller lektorutdanning på normert tid og etterpå har jobbet som lærer i en opptjeningsperiode. Dette skjedde i forbindelse med opprettelsen av den femårige grunnskolelærerutdanningen. Siden dette har det blitt opprettet en femårig integrert lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, som erstatter den treårige faglærerutdanningen. Siden denne lærerutdanningen er blitt en femårig utdanning, vil den også omfattes av denne ordningen for sletting av gjeld.