Bruk av studiestøtte blant studenter med innvandrerbakgrunn

Publisert 20. juni 2022: Studenter med innvandrerbakgrunn bruker Lånekassens ordninger i mindre grad enn øvrige studenter, og de som tar opp lån, mottar mindre støtte. Det viser et nytt notat fra Lånekassen.

I dette notatet undersøker vi hvordan studenter med innvandrerbakgrunn bruker studiestøtten. Til tross for at det stadig blir flere studenter med innvandrerbakgrunn i høyere utdanning, har vi visst lite om hvordan denne gruppen studenter bruker Lånekassens ordninger for å finansiere sine studier.

Datagrunnlaget er alle studenter i alderen 19-29 år som er registrert i høyere utdanning høsten 2018, og i analysene skiller vi mellom studenter som selv har innvandret til Norge (innvandrere) og studenter som er født i Norge av innvandrerforeldre (etterkommere).

Bruker studiestøtten i mindre grad

De aller fleste studenter mottar studiestøtte i løpet av studietiden. Studenter med innvandrerbakgrunn bruker imidlertid studiestøtten i mindre grad enn øvrige studenter. Mens 89 prosent av studentene uten innvandrerbakgrunn i utvalget vårt mottok studiestøtte i løpet av 2018, var andelen 85 prosent blant innvandrerstudentene og 80 prosent blant etterkommerstudentene. Når vi kontrollerer for at studenter med og uten innvandrerbakgrunn skiller seg på kjennetegn som kan ha betydning for mottak av studiestøtte, reduseres forskjellen til tre prosentpoeng for innvandrerstudenter og fem prosentpoeng for etterkommere.

Låner oftere lavere beløp

Mens de aller fleste studenter mottar fullt basisstøttebeløp, som i 2018 var 112 612 kroner, mottar studenter med innvandrerbakgrunn oftere beløp som er lavere enn full basisstøtte. Når vi sammenligner studenter som er like langs en rekke kjennetegn, finner vi at innvandrerstudenter i snitt mottar 7 500 kroner mindre i støtte enn det studenter uten innvandrerbakgrunn gjør. Etterkommerstudentene mottar i snitt 4 700 kroner mindre i støtte.

Stor variasjon mellom ulik landbakgrunn

Vi finner store variasjoner i studiestøttemottak mellom studenter med ulik landbakgrunn. Særlig lav sannsynlighet for å motta studiestøtte har studenter med opprinnelse fra Balkan-provinsen (Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Nord-Makedonia) og de afrikanske landene Marokko og Somalia. Studenter med opprinnelse fra disse landene mottar også langt lavere støttebeløp enn øvrige studenter.

Analyse om støtte til studenter med innvandrerbakgrunn