Utstyrsstipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 27.08.2020
Utstyrsstipend er meint å hjelpe til å dekkje skolemateriell, som for eksempel leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede. Du kan få 1 071, 1 1611, 2 597 eller 4 412 kroner i stipend, avhengig av kva for utdanningsprogram du tek.

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipendet frå Lånekassen er ikkje avhengig av kva foreldra dine tener.

Søke om utstyrsstipend

Du sender søknad på Dine sider. Ønskjer du at vi skal vurdere om du har rett til inntekstsavhengig tipend i tillegg, må du oppgi det i nettsøknaden din.

1071 kr (sats 1) 1611 kr (sats 2)
Studiespesialisering
og påbygning til generell  studiekompetanse
Helse- og oppvekstfag
Salg, service og reiseliv
Naturbruk, programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon


Musikk, dans og drama, unntatt programområde dans

Teknikk og industriell produksjon, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag


2597 kr (sats 3)

4412 kr (sats 4)

Studiespesialisering med toppidrett

Restaurant- og matfag

Elektrofag
Musikk, dans og drama,  programområde dans*
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, unntatt programområde frisør Håndtverk, design og produktutvikling
Teknikk og industriell produksjon, unntatt programområde kjemiprosess- og laboratoriefag

Bygg- og anleggsteknikk


Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, programområde frisør**

 

Naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3

 

Idrettsfag

I ein overgangsperiode har elevar i Vg2 og Vg3 i følgande programområde rett til utstyrsstipend etter satsane for følgande utdanningsprogram

  • aktivitør blir rekna som helse- og oppvekstfag
  • transport og logistikk og mediedesign blir rekna som teknikk og industriell produksjon
  • anleggsgartnar blir rekna som naturbruk
  • medieproduksjon og informasjonsteknologi blir rekna som informasjonsteknologi og medieproduksjon
* Elevar som i studieåret 2020-2021 tar Vg1 musikk, dans og drama (programområde dans), har rett til utstyrsstipend etter sats 1.
**Elevar som i studieåret 2020-2021 tar Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (programområde frisør) har rett til utstyrsstipend etter sats 3.

Utbetaling

Du får heile utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart. Har du søkt om stipend for berre eitt semester (halvt undervisningsår), får du halve beløpet.

Utdanning i utlandet

Tar du delar av utdanninga i utlandet, får du stipend etter same sats som for den utdanninga du følgjer i Noreg. Får du støtte til å ta heile den vidaregåande opplæringa i utlandet, får du eit utstyrsstipend på 1 071 kroner per år.

Ved byte av utdanning

Dersom du byter til ei utdanning med høgre stipendsats, kan du få utbetalt differansen. Du må då sende inn ein ny søknad til Lånekassen.

Disse får ikkje utstyrsstipend

Dersom du går på ei utdanning som ikkje gir rett til stipend og lån frå Lånekassen, får du ikkje utstyrsstipend. Du må også oppfylle dei andre krava for rett til stipend og lån.

Lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandadatar får ikkje utstyrsstipend.

Gå til søknaden

Utstyrsstipend til unge asylsøkjarar

Er du elev under 18 år og søker opphald, kan du få utstyrsstipend. Du har ikkje rett til andre stipend eller lån frå Lånekassen.

For å få utstyrsstipend må du ha rett til vidaregåande opplæring etter opplæringsloven § 3-1, og i tillegg oppfylle dei generelle vilkåra for stipend og lån.

Kva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er meint å hjelpe til å dekke skolemateriell, som for eksempel leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede.

Får du utstyr dekt av fylkeskommunane eller andre offentlege ordningar?

Du kan berre få utstyrsstipend dersom det ikkje er dekt av fylkeskommunen eller andre offentlege ordningar. Får du kost og losji dekte av fylkeskommunen/kommunen, kan du likevel få utstyrsstipend.

Du må søke for å få stipend

Har du har d-nummer eller fødselsnummer, søker du om stipend på lanekassen.no.

Dersom du ikkje har d-nummer eller fødselsnummer, må du sende eit brev til Lånekassen der du skriv at du ønsker å søke om utstyrsstipend. Du sender brevet til:
Lånekassen
Postboks 191 Økern
0510 Oslo