Sletting av renter og bosatt i utlandet

Sist oppdatert: 27.12.2019
Når du søker om sletting av renter og bor eller har bodd i utlandet, må du dokumentere både årsaken og inntekten i perioden du søker for.

Årsaker som kan gi rett til sletting av renter, er arbeidsledighet, sykdom, fødsel og omsorgsarbeid (for uføre, funksjonshemmede eller eldre pleietrengende i den nærmeste familien), lav inntekt ved fulltidsarbeid og soning.

Når årsaken er arbeidsledighet, sykdom, fødsel eller omsorgsarbeid, er det en forutsetning at forholdet har vart i minst tre måneder sammenhengende. Når årsaken er lav inntekt ved fulltidsarbeid eller soning, må forholdet ha vart i minst tolv måneder sammenhengende.

Slik dokumenterer du årsak

  • Årsaken skal dokumenteres fra en offentlig institusjon som har ansvaret for dette området i det landet du er/var bosatt i.
  • Har du vært arbeidsledig, må kontoret som har ansvaret for registeret over arbeidsledige, bekrefte perioden(e) du var arbeidsledig (fra-dato og til-dato).
  • Har du vært syk, må legen din bekrefte perioden(e) du var syk (fra-dato og til-dato).
  • Har du vært under attføring, rehabilitering eller tilsvarende ordninger, må en offentlig trygdeutbetaler bekrefte perioden og arbeidsuføregraden. Lånekassen godtar ikke bekreftelser fra private forsikringsselskaper.
  • Ved fødsel og omsorgsarbeid må du legge ved fødselsattest for barnet
  • Har du hatt lav inntekt i fulltidsarbeid, må du legge ved bekreftelse fra arbeidsgiver som viser hvilken periode (fra-dato og til-dato) du har arbeidet der. Det må fremgå at du har hatt fulltidsstilling i den aktuelle perioden.

Slik dokumenterer du inntekt

Du må sende inn skattefastsettingsopplysningene (skatteoppgjøret) for det året du har søkt om sletting av renter for, så snart du har de nødvendige papirene. Lånekassen godtar ikke lønnsslipper eller årsoppgjør fra arbeidsgiver, med unntak for Storbritannia, der vi kan godta P-60-skjemaet.

Søker du  på grunn av omsorgsarbeid, lav inntekt ved fulltidsarbeid eller soning, og er enten gift, registrert partner eller samboer med felles barn, må du huske å sende inn skatteoppgjørene for begge. Les mer under "sletting av renter" i forskriften om tilbakebetaling.

Hva er skattefastsettingsopplysninger eller skatteoppgjør? 

Skattefastsettingsopplysninger, som tidligere het likningsopplysninger, og skatteoppgjør er et offentlig dokument som viser årsinntekten din, og som danner grunnlaget for betaling av skatt til det landet du er eller har vært bosatt i.

Når må skatteoppgjøret sendes til Lånekassen?

Du bør sende inn skatteoppgjøret så snart du har fått det, og senest innen tre år, ellers blir saken foreldet , og da kan vi ikke behandle saken din.  Les mer i forskriften om tilbakebetaling.

Land med avvikende skatteår, blant andre Storbritannia

Dersom landet har et skatteår som ikke følger kalenderåret, må du sende inn to skatteoppgjør som til sammen omfatter hele kalenderåret du søkte om sletting av renter for.