Forslag til statsbudsjett for 2012

Sist oppdatert: 06.10.2011
Forslag til endringer i reglene for studiestøtte for undervisningsåret 2012–2013.

Økning i støttesatser 1,9 prosent

Alle støttesatsene er forslått økt med 1,9 prosent. Det betyr at studenter i høyere utdanning får kr 92 500 per år, eller 1700 kroner mer per år enn i dag.

Studenter som er forsørget av barnevernet

Studenter som er forsørget av barnevernet eller i ettervern og bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, skal få rett til utdanningsstøtte etter de samme vilkårene som andre studenter som bor sammen med foreldrene sine.

Stipend skal behovsprøves mot kapitalinntekt

Utdannings-  og forsørgerstipend skal nå også behovsprøves mot kapitalinntekt. I dag skjer behovsprøvingen mot personinntekt, trygde- og pensjonsytelser og formue. Grensen for behovsprøving mot formue er foreslått økt med 15 prosent. Resultatet vil bli at noen flere vil få stipend gjort til lån på grunn av inntekt, mens noen færre vil få omgjøring av stipend til lån på grunn av formue.

Språkutdanning i Kina, Russland, Brasil og India

Det er foreslått en forsøksordning hvor studenter kan få utdanningsstøtte til språkutdanning i utvalgte land selv om utdanningen ikke er på nivå med høyere utdanning i Norge. Det er de fire nevnte landene som er valgt ut til forsøksordningen.

Videregående i utlandet

Nye elevgrupper får rett til å ta videregående opplæring i utlandet. Det gjelder elever i samarbeidsprosjekter mellom

  • Hordaland fylkeskommune og fem skoler i Frankrike
  • Møre og Romsdal fylkeskommune og en skole i Skottland
  • Storhamar videregående skole i Hedmark og tre skoler i Canada

Omgjøring av lån til stipend etter bestått eksamen

Her er forslått noen presiseringer og justeringer av grunnlag for omgjøring ved faglig forsinkelse og hvor langt tilbake i tid omgjøringen kan gjelde. Det skal være bostatus på tildelingstidspunktet, ikke på eksamenstidspunktet som skal legges til grunn for omgjøring. Videre skal åtteårsfristen for omgjøring tilbake i tid, nå regnes fra det tidspunkt Lånekassen får melding om eksamensresultatene fra søkeren.

Her kan du lese hele kapittelet om utdanningsfinansiering  i forslaget til statsbudsjettet for 2012.