Førstegongsteneste

Sist oppdatert: 29.12.2017
Når du avtener førstegongsteneste, kan du få sletta renter på studielånet for perioden du tenestegjorde.

Lånekassen kan slette renter som er lagde til lånet ditt i perioden du har avtent førstegongsteneste.

Dette skal til for å få sletta renter på grunn av førstegongsteneste

  • Du må sende inn søknad om sletting av renter.
  • Du kan få sletta renter dersom du utfører førstegongsteneste eller er elev ved ein militær skole, som for eksempel befalsskole.
  • Tenesta må vare i minst tre månader samanhengande.
  • Statsborgarar frå EU/EØS-land kan få sletta renter når dei utfører førstegongsteneste i heimlandet. Les meir om sletting av renter dersom du bur i utlandet.
  • Inntekta din må ikkje ha vore over inntektsgrensene.

Dokumentasjon du må sende inn

I tillegg til å søkje om sletting av renter må du dokumentere at du har vore i førstegongsteneste. Derfor må du sende inn

  • stadfesting på utført førstegongsteneste med stempel og underskrift frå militæret. Du kan bruke dimisjonsattesten.

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du sender inn søknaden. Dersom du ikkje har dokumentasjonen tilgjengeleg med ein gong, kan du laste den opp seinare på Dine sider.

Slik søkjer du

Du må vente med å søkje til perioden du skal søkje  for, er over. Vi kan berre slette renter som allereie er lagde til lånet.

Du kan enkelt søkje elektronisk på Dine sider.

Gå til søknaden

Inntektsgrense

Kor lenge du kan få sletta renter er avhengig av kor høg inntekt du har hatt i året du søkjer for. Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon på inntekt, det mottek Lånekassen automatisk frå skatteetaten. Unntaket er om du bur i utlandet. Tabellen under visar kor lenge du kan få sletta renter, gitt inntekta du har hatt.

Person- og kapitalinntekt i 2018 Antall månader med rett til sletting av renter
328 071 1
322 653 2
317 235 3
311 816 4
306 398 5
300 978 6
295 562 7
290 143 8
284 724 9
279 306 10
273 887 11
268 470 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 14 547 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

Som "barn" reknar vi med:

  •     eigne barn, også barn som du betaler bidrag for
  •     barn av ektefellen din, dersom du bur saman med dette barnet minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer for
  •     barn av sambuaren din, dersom du og sambuaren i tillegg har felles barn og du bur saman med sambuaren sine barn minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer for.

Her finn du inntektsgrenser for tidlegare år.

Når får eg svar?

Du får ikkje eit endeleg svar på om du har fått rentefritak før fastsetjinga (likninga) for året du søkjer for er klar og vi har fått tilsendt likningsopplysningane frå skatteetaten.

Fastsetjinga er klar i løpet av hausten året etter du søkjer rentefritak for. Det vil seie at dersom du søkjer om rentefritak for ein periode i 2017, vil du ikkje få endeleg svar før seint på hausten i 2018. Mens du ventar på dette vil du få eit vedtaksbrev med eit førebels svar, om at du vil få endeleg svar i eit nytt vedtaksbrev etter at fastsetjingsopplysningane er klare. Det skjer automatisk.