Utdanning på deltid

Sist oppdatert: 29.12.2017
Du kan få sletta renter på lånet ditt dersom du er i utdanning på deltid du har rett til støtte til og har inntekt under grensene

Du må vente med å søkje til heile utdanninga er ferdig. Retten til å få sletta renter på grunn av utdanning vil ikkje vere forelda før tre år etter utdanningsprogrammet ditt er normert avslutta.

Dette skal til for å få sletta renter på grunn av utdanning på deltid

  • For å få sletta renter på grunn av deltidsutdanning må du ha rett til støtte frå Lånekassen til utdanninga di. Du kan berre få sletta renter for periodar du har rett til utdanningsstøtte.

    Det betyr at dersom du tek utdanning som ikkje er støtta av Lånekassen, eller av andre grunnar ikkje har rett til støtte, har du heller ikkje rett til å få sletta renter .
  • Du må sende inn søknad om sletting av renter
  • Du må bestå utdanning
  • Inntekta du må ikkje vere over inntektsgrensene.

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon til søknaden

Du treng ikkje å leggje ved dokumentasjon til søknaden dersom du søkjer på grunn av utdanning. Lånekassen hentar automatisk informasjon om eksamensresultat og inntekt.

Unntaket er om du søkjer om sletting av renter på grunn av obligatorisk praksis eller dersom du har vore lærling. Då må du sende inn dokumentasjon som viser i kva for ein periode du har praksis, og at praksisen er ein obligatorisk del av studieopplegget ditt. Har du vore lærling må du sende inn kopi av lærekontrakten.

Slik søkjer du

Du må vente med å søkje til perioden du skal søkje for, er over. Vi kan berre slette renter som allereie er lagde til lånet ditt.

Du kan enkelt søkje elektronisk på Dine sider.

Gå til søknaden

Inntektsgrense

Kor lenge du kan få sletta renter er avhengig av kor høg inntekt du har hatt i året du søkjer for. Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon på inntekt, det mottek Lånekassen automatisk frå skatteetaten. Unntaket er om du bur i utlandet. Tabellen under visar kor lenge du kan få sletta renter, gitt inntekta du har hatt.

Person- og kapitalinntekt i 2018 Antall månader med rett til sletting av renter
328 071 1
322 653 2
317 235 3
311 816 4
306 398 5
300 978 6
295 562 7
290 143 8
284 724 9
279 306 10
273 887 11
268 470 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 14 547 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

Som "barn" reknar vi med:

  •     eigne barn, også barn som du betaler bidrag for
  •     barn av ektefellen din, dersom du bur saman med dette barnet minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer for
  •     barn av sambuaren din, dersom du og sambuaren i tillegg har felles barn og du bur saman med sambuaren sine barn minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer for.

Her finn du inntektsgrenser for tidlegare år.

Når får eg svar?

Du får ikkje eit endeleg svar på om du har fått rentefritak før fastsetjinga (likninga) for året du søkjer for er klar og vi har fått tilsendt likningsopplysningane frå skatteetaten.

Fastsetjinga er klar i løpet av hausten året etter du søkjer rentefritak for. Det vil seie at dersom du søkjer om rentefritak for ein periode i 2017, vil du ikkje få endeleg svar før seint på hausten i 2018. Mens du ventar på dette vil du få eit vedtaksbrev med eit førebels svar, om at du vil få endeleg svar i eit nytt vedtaksbrev etter at fastsetjingsopplysningane er klare. Det skjer automatisk.